Christian 3.s danske Bibel

[636]

L.

Babylon. Esa. 13. 14. DEtte er det ord / som HERREN talede ved Jeremiam Prophete / mod Babylon oc Chaldeernis Land. Kundgører det iblant Hedningene / oc lader der det klinge / Opreyser en Banere / oc lader det klinge / oc skiuler det icke / oc siger / Babylon er vunden / Bel staar met skamme / Merodach er sønderknusit / Hendis Affguder staa met skamme / oc hendis Guder ere sønderknusede. Thi der drager it Folck op aff Norden / mod dem / som skal ødelegge deris Land / at ingen skal bo i dem / men baade Menniske oc Fæ skulle fly der fra.

J de samme dage oc samme tid / siger HERREN / skulle Jsraels børn / met Juda børn komme / oc drage srem grædendis / oc søge HERREN deris Gud. De skulle spørre effter veyen til Zion / oc vende sig did / Kommer / och lader oss føye oss til HERREN / met en Euig Pact / som aldri mere skal forglemmis. Thi mit Folck er som en fortabt Hiord / |637 deris Hyrder haffue forført dem / oc ladet dem faret vild paa Biergene / at de ginge fra Biergene oc paa Høyene / oc forglemde deris Faarestier. alt det som fant dem / det opod dem / Oc deris Fiender sagde / Wi gøre icke wret / Fordi at de haffue syndet mod HERREN / i retuishedens Bolig / oc mod HERREN som er deris Fedris haab.

Flyer aff Babylon / oc drager vd aff Chaldeernis land / oc skicker eder som Bucke faar Hiordene. Thi see / Jeg vil opuecke meget Folck til hobe aff det Land mod Norden / oc føre det op mod Babylon / de som skulle ruste sig mod hende / huilcke som oc skulle vinde hende / Hans Pile ere / som en god Stridzmandz / som icke feyle. Oc Chaldeernis land skal bliffue it Roff / at alle de som det røffue / skulle faa nock der aff / siger HERREN . Fordi at i glædis oc rose eder der aff / at i haffue røffuit min Arffdel / oc i springe som de fede Kalffue / oc vrinske som de stercke Heste. Eder Moder staar met stor skam / oc hun som eder fødde / er bleffuen til spaat / See / hun er den ringeste iblant Hedningene / ødelagt / tør oc øde. Thi hun skal bliffue wbesiden / for HERRENS vrede skyld / oc gantske øde / At alle / som gaa frem faar Babylon / de skulle forundre der paa / oc huidsle offuer al hendis Plage.

Ruster eder alle Skøtter trint omkring Babylon / skiuder ind i hende / sparer icke Pilene / Thi hun haffuer syndet mod HERREN. Fryder eder offuer hende trint omkring / Hun skal giffue sig / hendis Grundual ere faldne / hendis Mure ere affbrudne / Thi det er "HERRENS heffn / Heffner eder paa hende / gører ved hende / som hun haffuer giort. OpryckerApoca. 18. baade Sæmend oc Høstmend aff Babylon / at huer vender sig til sit Folck / oc huer flyer bort til sit Land / for Tyrannens suerd.

Jsrael maatte vere en atspred Hiord / som Løuuerne haffde bort dreffuit / Først opod Kongen aff Assyrien dem / Der nest offuerfalt Nabogodonosor Kongen aff Babylon dem. Der faar siger den HERRE Zebaoth / Jsraels Gud saa / See / Jeg vil hiemsøge Kongen aff Babylon / oc hans Land / Lige som ieg haffuer hiemsøgt Kongen aff Assyrien. Men ieg vil hiemføre Jsrael igen til hans Bolige / at de skulle føde dem paa Charmel oc Basan / oc deris Siæle skulle mættis paa Ephraims Bierg oc Gilead. Paa den samme tid oc i de samme dage skal mand søge Jsraels misgerning / siger HERREN / Men der skal ingen vere / oc Juda synd / Men der skal ingen findis / Thi ieg vil forlade dem / dem som ieg lader offuerbliffue.

Drag op mod det Land / som fortørnede alle / drag hen op mod hiemsøgelsens Jndbyggere / Ødeleg oc forbande deris effter kommere / siger HERREN / oc gør alt det / som ieg haffuer budet dig. Der er it Stridzskrig i Landet oc stor iammer. Huorledis gaar det til / at al Verdens Hammer er sønder bruden oc sønderslagen? Huorledis gaar det til / at Babylon er bleffuen øde iblant alle Hedninge? Jeg sette en snare faar dig Babylon / der faar est du fangen / før end du det viste / Du est funden oc greben / Thi at du haffuer tradzet mod HERREN. HERREN haffuer opladet sit Liggendefæ / oc frembaaret sin vredis Vaaben / Thi saadant haffuer HERREN den HERRE Zebaoth vdret i Chaldeernis land.

Kommer hid mod hende aff enden / oplader hendis Kornhuss / kaster hende i en hob / oc forbander hende / at der inted offuerbliffuer. Myrder alle hendis Børn / leder dem ned til Slacterbencken / Ve dem / thi dagen er kommen / deris hiemsøgelsis tid. Mand hører deris skrig som fly / oc deris / som ere vndkomne aff Babylons land / Paa det at de skulle kundgøre HERRENS vor Gudz heffn vdi Zion / oc hans Tempels heffn.

Rober meget / mod Babylon / som spende Bue / oc belegger hende trint omkring / alle Skøtter / oc lader ingen komme der fra / Betaler hende / som hun haffuer fortient / gører hende igen / som hun giorde. Thi hun haffuer handlet hoffmodelige mod HERREN Jsraels Hellige. Der faar skulle hendis vnge Mandkøn falde paa hendis gader / oc alle hendis Stridz mend skulle vndergaa samme tid / siger HERREN . See / du Stolte / Jeg vil til dig / siger HERREN den HERRE Zebaoth / Thi din dag er kommen / din hiemsøgelsis tid. Da skal den Hoffmodige styrte oc falde / at ingen skal oprette hannem / Jeg vil optende hans Stæder met ild / hand skal fortære alt det / som er omkring hannem.

Saa siger den HERRE Zebaoth / See / Jsraels børn / met Juda børn / skulle lide vold oc wret / Alle de som førde dem fangne bort / holde dem / oc ville icke lade dem løss. Men deris Frelsere er sterck / hand heder HERRE Zebaoth / Hand skal saa vdføre deris Sag / at Landet skal beffue / oc Jndbyggerne i Babylon skulle skelffue.

Suerdet skal komme / siger HERREN / offuer Chaldeerne / oc offuer Jndbyggerne i Babylon / oc offuer hendis Førster / oc offuer hendis Vise. Suerdet skal komme offuer hendis Spaamend / at de skulle bliffue til Daarer / Suerdet skal komme offuer hendis Stercke / at de skulle fortuile. Suerdet skal komme offuer hendis Heste oc Vogne / oc offuer den menige Almue / som ere der vdi / at de skulle bliffue til Quinder / Suerdet skal komme offuer deris Lig|638gendefæ / at det skal plyndris. Tørhed skal komme offuer hendis vand / at det skal bort sigis / thi Esaiæ 13.det er it Affgudiske Land / oc de tradze paa deris forferdelige Affguder. Der faare skulle oc greselige Diur oc Fule bo der vdi / oc vnge Strudze / Oc hun skal aldri mere besidis / oc ingen skal Gene. 19.mere bo i hende til euig tid. Lige som Gud haffuer omkast Sodoma oc Gomorra / met deris Naboer / siger HERREN / at ingen skal bo der vdi / oc inted Menniske skal haffue huss der.

See / der kommer it Folck fra Norden / mange Hedninge / oc mange Konger skulle giffue sig op aff Landens sider / de haffue Bue oc Skiolde / De ere greselige oc wbarmhiertige / deris skrig er / som it brusende Haff / De ride paa Heste / rustede som Krigzmend / mod dig du Babylons Daatter. Naar Kongen aff Babylon hører deris rycte / skulle hans Neffue nedfalde / Hannem skal bliffue saa angist oc bange / som en Quinde i Barns nød. See / hand kommer op som en Løuue / fra den stolte Jordan / mod de stercke Bolige / Thi ieg vil lade hannem snarlige løbe did / Oc huo veed / huo den vnge Dreng er / som ieg vil ruste mod hende? Thi huo er min lige? Huo vil lære mig? Oc huo er den Hyrde / som kand staa mod mig?

Saa hører nu HERRENS Raad / som hand haffuer offuer Babylon / oc hans tancker / som hand haffuer offuer Jndbyggerne i Chaldeernis land. Huad gelder der? om de vnge Hyrder skulle icke slæbe dem / oc forstyre deris Bolige / oc Jorden skal beffue aff det skrig / oc det skal klin ge iblant Hedningene / naar Babylon bliffuer vunden.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.