Christian 3.s danske Bibel

[26]

XIX.

OM afftenen komme de tho Engle til Sodoma.Ebre. 13. Men Lot sad i Sodome port / der hand saa dem / da stod hand op mod dem / oc bøyde sit ansict ned til iorden / oc sagde / See / HERRE / Kommer dog ind met mig i eders tieneris huss / oc bliffuer her i nat / oc lader to eders føder / saa maa i staa aarlige op i morgen / oc gaa eders vey. De suarede / Ney / Men wi ville bliffue paa gaden i nat. Da nødde hand dem hart der til / oc de ginge ind til hannem / oc komme i hans huss. Oc hand giorde dem it Gestebud / oc bagede wsurede kager / oc de ode.

Men før end de lagde dem / da komme folcket aff Sodome stad / vng oc gammel / det ganske folk aff alle hiørner / oc bespente huset. Och vdeskede Lot / oc sagde til hannem / Huor ere de Mend / som komme ind til dig i denne nat? Led dem vd til oss / at wi mue bekende dem.

Saa gick Lot vden dørren til dem / oc lucte dørren til effter sig / oc sagde. Ah kære brødre gører icke saadant ont. See / ieg haffuer tho døtter / som icke end nu haffue bekent mand / ieg vil lede dem vd til eder / gører met dem / huad eder løster / aleniste gører disse Mend inted / thi der faare ere de indgongne at skiule dem vnder mit tag. De sagde / da kom dw hid / oc de sagde yder 2. Pet. 2.mere / Dw est den eniste fremmet her / oc dw vilt regere / vel / wi ville plaffue dig mere end dem.

Saa trengde de hart ind paa den mand Lot / oc som de løbe til / och vilde bryde dørren op / racte Mendene vd / oc toge Lot ind i huset til dem / oc lucte dørren til. Oc de mend som vaare for dørren / bleffue slagne met blindhed / baade smaa oc store / ind til de bleffue trætte / och kunde icke finde dørren.

Da sagde de Mend til Lot / Haffuer dw end nu her nogen sted nogen suoger / sønner eller døtter / eller nogen som dig hør til i staden / da lad dem gaa aff denne sted / Thi wi skulle forderffue denne sted / Fordi at deriss rob er stort for HERREN / Hand sende oss hid at forderffue dem. Saa gick Lot hen oc talede met sine suogre / som skulde hafft hans døtter / oc sagde / Staar op oc gaar aff denne Sted / thi HERREN vil forderffue denne Stad / men det vaar dem spaatteligt.

Der det begynte ath dagis / da bade Englene Lot skynde sig / och sagde / Stat op / tag din hustru oc dine tho døtter / som ere til stede / at dw icke oc forfaris i denne Stads synder. Der han tøffuede / da toge Mendene hannem / och hans hustru / och hans tho døtter ved haanden / thi HERREN vilde spare hannem / oc ledde hannem vd oc loed hannem vden for staden.

Der hand haffde nu led hannem vd / da sagde hand / Fri din Siæl / oc see dig icke til bage / oc bliff icke i al denne egn / fri dig paa Bierget / at dw icke forfaris. Da sagde Lot til dem / Ah ney HERRE / See / effterdi din tienere haffuer fundet naade for dine øyen / dw vilde da lade din Miskundhed bliffue stor / som dw haffuer beuist mig / ath dw vilde lade mig leffue / Jeg kand icke fri mig paa Bierget / mig maatte komme noget ont til / ath ieg døde. See / der er en Stad / hart hoss / den kunde ieg fly til / och er liden / der vil ieg fri mig / Han er dog liden / at ieg kand der bliffue ved liffuit.

Da sagde hand til hannem / See / Jeg haffuer oc seet til dig i dette stycke / at ieg vil icke forderffue den stad / som dw haffuer talet om. Skynde dig did oc redde dig selff der / thi ieg kand in Zoardet er liden.ted gøre / før du kommer der ind / der aff kallis den stad / Zoar. Oc Solen vor opgongen offuer iorden / der Lot kom ind i Zoar.

Saa lod HERREN regne suogel oc ild fra HERREN aff himmelen / offuer So Luc. 17.2. Pet. 2.doma oc Gomorra / oc ødelagde de Steder / den gantske egn / oc alle indbyggerne i stederne / oc huad som vor voxet paa landet.

Da saa hans hustru sig til bage / oc bleff omuent til en Salt støtte.Lots hustru bliffuer til en salt støtte.

Abraham skyndede sig aarle op om morgenen hen til den sted / som hand haffde før stondet paa / for HERREN / oc vende sit ansict til Sodoma oc Gomorra / oc til al egnen der i landet / oc saa sig om / oc see / da opgick der en røg aff landet / som røg aff en oen. Thi der Gud forderffuede de Steder i den egn / da tenckte hand paa Abraham / oc lod lede Lot aff de steder som hand øde lagde / der Lot bode vdi.

|27 Oc Lot for aff Zoar oc bleff paa Bierget met baade sine døtter / thi hand frøctede at bliffue i Zoar / oc bleff saa i en Hule met baade sine døtter. Da sagde den eldste til den yngste / vor Fader er gammil / oc her er ingen Mand mere paa iorden / som kand soffue hoss oss / effter al verdens sed. Kom fordi / lad oss giffue vor Fader vin at dricke oc soffue hoss hannem / at wi kunde opholde Sæd aff vor Fader. Saa gaffue de deris Fader vin at dricke samme nat. Och den eldste gick hen ind / oc lagde sig hoss sin Fader / oc hand fornam icke / der hun lagde sig / oc ey heller der hun opstod.

Om morgenen sagde den eldste til den yngste / See / i gaar laa ieg hoss min Fader / lad oss ocsaa i denne nat giffue hannem vin ath dricke / at dw kant gaa hen ind / oc legge dig hoss hannem / at wi mue opholde Sæd aff vor Fader. Saa gaffue de deris Fader ocsaa i den nat vin ath dricke. Saa gick den yngste daatter / oc lagde sig hoss hannem / oc hand fornam icke der hun lagde sig / oc ey heller der hun opstod.

Saa vndfinge baade Lots døtter aff deris Fader / och den eldste fødde en søn / den kalledeMoab. Ben Ammi. hun Moab / aff hannem komme Moabiterne / til denne dag. Den yngste fødde och en søn / den kallede hun / det barn Ammi / aff hannem komme Ammons børn ind til denne dag.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.