Christian 3.s danske Bibel

XVIII.

|72 DEr Jethro den Prest aff Madian Mose Suoger hørde alt det Gud haffde giort met Mose / oc sit folk Jsrael / at HERREN haffde vdført Jsrael aff Egypten / Da tog hand Zephora Mose hustru / som hand haffde sent til bage / oc hendis tho Sønner / Den ene hed Gersom / Thi hand sagde / Jeg Exo. 2.vaar en Gest i fremmede Land / oc den anden Elieser / Thi hand sagde / Min faders Gud haffuer veret min Hielp / oc beskermet mig fra Pharaos suerd.

Der Jethro Mose suoger kom met hans Sønner oc Hustru i ørcken til hannem / der som hand haffde leyred sig / hoss Guds bierg / da lod hand sige til Mose / Jeg Jethro din Suoger er kommen til dig / oc din Hustru / oc baade hendis Sønner met hende. Da gick Mose vd mod hannem / oc neyde sig for hannem / oc kyste hannem. Der de haffde hilset huer anden / da ginge de ind i Paulunet. Saa fortalde Mose sin Suoger alt det HERREN haffde giort Pharao oc Egypterne for Jsraels skyld / oc al den modgang som dem vaar hendet paa veyen / oc huorledis HERREN haffde frelst dem.

Da bleff Jethro glad for alt det Gode / som HERREN haffde giort Jsrael / oc frelst dem aff Egypternis haand. Oc Jethro sagde / Loffuit vere HERREN som frelste eder aff Egypternis oc Pharaos haand / hand ved at frelse sit. Folck aff Egypternis haand. Nu ved ieg at HERREN er megtigere end alle Guder / der fore at de brugede deris hoffmodighed mod dem. Oc Jethro Mose suoger tog Brendoffer / oc offrede Gud / saa kom Aaron oc alle de Eldste aff Jsrael at æde Brød met Mose suoger for Gud.

Om anden dags morgen sætte Mose sig til at dømme Folcket / Oc folcket stod trint omkring Mose / fra morgenen oc til afftenen. Der hans Suoger saa alt det hand giorde met Folcket / da sagde hand / Huad er det dw gør met Folcket? Hui sider dw allene oc alt Folcket staar omkring dig fra morgenen oc til afftenen? Mose suarede hannem / Folcket kommer til mig / oc spør Gud om raad / Thi naar de haffue noget at handle / da komme de til mig at ieg skal dømme mellem huer oc hans Neste / oc lære dem Guds Ræt oc hans Low.

Da sagde hans Suoger til hannem / dw bær dig icke ræt ad / dw gør dig træt / oc Folcket met som er hoss dig / Den handel er dig forsuar / dw kant det icke allene vdrette. Thi lyd min røst Jeg vil giffue dig raad / oc Gud skal vere met dig. Besørge dw folcket for Gud / oc før deris sager for Gud / oc skicke dem Low oc Ræt / oc lær dem veyen som de skulle vandre vdi / oc de gerninger som de skulle gøre.

Jethro raad. Deut. 1.Oc see dig om iblant alt Folcket om naagle fromme Mend som frøcte Gud / oc ere sandrue / oc hade Gerighed / oc sæt dem offuer dem / somme offuer tusinde / somme offuer hundrede / somme offuer halfftredie sins tiue / oc somme offuer thi / at de altid dømme Folcket. Men er det nogen stor Sag / da lad dem føre den ind for dig / oc lad dem dømme alle smaa sager / Saa bliffuer det lættere for dig / naar de bære met dig. Vilt du det gøre / da kant dw vdrætte det Gud befaler dig / saa kand oc alt dette Folck komme hiem met fred til deris Sted.

Mose lydde sin Suogers ord / oc giorde alt det som hand sagde / och vdualde fromme Mend aff al Jsrael / oc sætte dem til Høffuitzmend offuer faalket / somme offuer tusinde / somme offuer hundrede / somme offuer halfftrediesinds tiue / oc somme offuer thi / at de skulde altid side dom offuer faalket / Men de suare Sager skulde de indføre for Mose / oc de skulde selffue dømme de smaa sager. Saa loed Mose sin Suoger drage hiem igen til sit Land.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.