Christian 3.s danske Bibel

[72]

XIX.

DEn tredie maaned effter at Jsraels børn vaare gongne aff Egypti land / da komme de paa den dag i Sinai ørcken /Sinai. Nu. 33. Thi de droge aff Raphidim oc vilde til Sinai ørcken / oc de leyrede dem der samme steds i ørcken mod Bierget / oc Mose gick op til Gud.

Oc HERREN robte hannem aff Bierget / oc sagde / Saa skalt dw sige til Jacobs huss / oc kundgøre Jsraels børn. J haffue seet huorledis ieg giorde mod Egypterne / oc huorledis ieg førde eder paa Ørne vinge / oc tog eder til mig. Ville i nu lyde min røst / oc holde min Pact / da skulle i vere min Eyedom for al 1. Pet. 2.le Faalk / Thi al Jorden hør mig til / oc i skulle bliffue mig / it presteligt Konge Rige / oc it helligt Folck. Disse ære de ord / som dw skalt sige til Jsraels børn.

Saa kom Mose oc kallede de Eldste tilsammen aff folcket / oc gaff dem alle disse ord faare som HERREN haffde budet / Da suarede alt folcket til lige oc sagde / Alt det som HERREN haffuer sagt / ville wi gøre / Oc Mose sagde HERREN Folckens ord |73 Da sagde HERREN til Mose / See / Jeg vil komme til dig i en tyck Sky / paa det at folcket maa høre mine ord / som ieg taler met dig / oc tro dig siden altid / Oc Mose forkyndede folckens tale for HERREN .

Oc HERREN sagde til Mose / gack bort til folcket / oc hellige dem i dag oc i morgen / at de to deris Klæder / oc vere rede paa den tredie dag / Thi HERREN skal paa den tredie dag nedstige paa Sin ai bierg for det menige Folck. Oc gør folcket it Maal trint omkring oc sig til dem / Vocter eder / at i gaa icke op paa Bierget / oc at i ey heller røre yderst vedEbre. 12. det / Thi huilken som rører vid Bierget / hand skal visselige dø. Jngen haand skal røre vid det / men han skal stenis eller skiudis ihiel met Skud / huad heller det er Diur eller Menniske / da skal det icke leffue / Men naar der stødis i Basunen / da skulle de gaa til Bierget. Oc Mose gick ned aff Bierget til Folcket / oc helligede dem / oc de tode deris Klæder. Oc hand sagde til dem / Verer rede paa den tredie dag / oc holder eder icke til Quinder.

Der den tredie dag kom / om morgenen / da kom der torden oc liun ild / oc en tyck sky paa Bierget / oc en liud aff en saare sterck Basune / saa at det gantske Folck bleff forferdet / som vaar i Leyeren. Oc Mose lidde Folcket aff Leyeren / mod Gud / oc de bleffue alle staaendis nædenDeu. 4. for Bierget. Oc alt Sinai bierg røg / fordi at HERREN foer ned paa bierget met ild / och der gick en Røg aff det / lige som røg aff en tegeloen / saa at alt Bierget beffuede / oc Basunens liud bleff io større oc større. Mose talede / oc Gud suarede hannem høyt.

Der HERREN vaar da nedkommen offuer Sinai bierg / aller øffuerst paa toppen / da kallede hand Mose øffuerst op paa Bierget / oc Mose gick op. Da sagde HERREN til hannem / Stig ned / oc vidne for Folcket / at de icke bryde hid til HERREN / at see hannem / at mange aff dem falde. Men Presterne som ville holde dem til HERREN / de skulle hellige dem / at HERREN skal icke forderffue dem.

Oc Mose sagde til HERREN / Folcket kand icke stige op paa Sinai Bierg / Thi dw vidnede for oss / oc sagde / Sæt it maal om Bierget / oc hellige det. HERREN sagde til hannem / gack oc stig hæn ned / Dw oc Aaron met dig / skulle stige op / Men Presterne oc Folcket skulle icke falde til / at opstige til HERREN / at hand icke forderffuer dem. Oc Mose steg ned til Folcket / oc sagde dem det.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.