Christian 3.s danske Bibel

[83]

XXVII.

DW skalt oc gøre it Altere aff fyrtræ / fem alne longt oc bret / lige firekant / oc treBrendofferens Altere. Exo. 38. alne høyt / dw skalt oc gøre horn paa alle fire hiørne paa Alteret / oc besla det met kaaber. Giør ocsaa Gryder til aske / Skuler / Mulluer / Madkroge / oc Jldpander / al denne Redskaff skalt dwgøre aff kaaber. Dw skalt oc gøre it kaaber Splinder der faare / lige som it Garn / oc fire kaaber Ringe i de fire hiørne der paa / Oc dw skalt gøre det neden omkring paa Alteret / at Splinderet recker mit op paa Alteret. Dw skalt oc gøre Stenger til Alteret aff fyrtræ / oc besla dem met messing / oc dw skalt stinge Stengerne i ringene / at Stengerne kunde vere paa baade sider ved Alteret / at bære det met. Dw skalt gøre det saa aff Fiele / at det er hult inden vdi / lige som det bleff dig viist paa Bierget.

Dw skalt oc gøre en Gaard for Tabernakelen / it Omheng / aff huit tuindet silke / Gaarden met sin omheng Exo. 38. hundrede alne longt paa den syndre side / oc tiue Støtter / paa tiue kaaber føder / oc deris knappe met deris hancker aff sølff. Der skal oc lige saa vere it Omheng paa den nørre side / hundrede alne longt / tiue Støtter paa tiue kaaber føder / oc deris knappe met hanckerne aff sølff. Men paa den vester side skal Gaardens bredelse haffue Omheng / halfftrediesins tiue alne long / thi Støtter paa thi Føder. Men paa den øster side skal Gaarden vere halfftrediesins tiue alne bred. Saa / at omhenget haffuer femten alne paa den ene side / der til tre Støtter paa tre Føder / Oc atter femten alne paa den anden side / der til tre Støtter paa tre Føder.

Men i porten paa Gaarden / skal vere en Dug tiue alne bred / sticket met gult silke / skarlagen / purpur / oc huit tuindet silke / oc der til fire Støtter paa deris fire Føder / alle støtterne trint omkring gaarden / skulle haffue sølffhancker oc sølffknappe och kaaberføder. Oc Gaarden skal vere hundrede alne long / oc halfftrediesins tiue alne bred / oc fem alne høy / aff huit tuindet silke / oc føderne skulle vere aff kaaber. Al Tabernakelens Redskaff til alle honde Embede oc alle Søm / oc alle Gaardsens Søm skulle vere aff kaaber.

|84 [Illustration]

Biud Jsraels børn / at de bære dig aff den alder reniste klare Olie Olie til Lamperne. som de faa aff olie træ / som er vel støt til at lade i Lamperne paa Liuse stagen / altid i Vidnesbyrdens Tabernakel / vden forhenget / som henger for Vidnesbyrdet.

Oc Aaron oc hans Sønner / skulle berede hende for HERREN baade morgen oc afften / oc det skal vere eder en euig Skick hoss eders Affkom / blant Jsraels børn.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.