Christian 3.s danske Bibel

[57]

Exodus Mose Anden Bog.

I.

DJsse ere Jsraels Børns Naffn /Jacobs sønner / som dro geind i Egypten. Gene. 46. som komme ind i Egypten met Jacob / huer med sit huss. Ruben / Simeon / Leui / Juda / Jsaschar / Sebulon / Ben Jamin / Dan / Nephthali / Gad / oc Asser. Oc alle Siæle som vaare komne aff Jacobs lender / de vaare halffierdesins tiue. Men Joseph vaar tilforn i Egypten. Der nu Joseph vaar død / oc alle hans BrøAct. 7. dre / oc alle de som leffuede i den tid / da voxte Jsraels børn / oc afflede børn oc formerede dem oc bleffue gantske mange / at landet bleff fult aff dem.

Da kom der en ny Konge i Egypten / hand visteAct. 7. inted aff Joseph. Oc sagde til sit folck / See / disse Jsraels børn oc folck ere mange / oc flere end wi / Nu vel / wi ville ødelegge dem met liste / at de skulle icke bliffue saa mange / Thi der som en krig begyntes / motte de oc giffue dem til vaare fiende oc krige mod oss / oc drage hen aff Landet.

Psal. 105.Act. 7.Saa sette mand Plagge fogeder offuer dem / som skulde tuinge dem / met suar Trældom / thi mand bygde da Pharao Pithon / oc Raemses stæder / at legge hans Rente vdi. Men dissmere de plagede folket / dissmere voxte oc formeredis de / oc vdbreddis / Oc de hulde Jsraels børn verstyggelige. Oc Egypterne tuingde Jsraels børn wbarmhiertelige met trældom oc giorde dem deris leffned kedsommeligt / met suartarbeyde / i Leer oc Tegel / oc met alle honde trældom paa marcken / oc met alle honde arbeyde som de lagde dem wbarmhiertelige paa.

Sap. 16. Pharao befaler / at mand skal ihiel sla alle Dreng børn som fødis iblant Ebreer.Oc Kongen aff Egypten sagde til de Ebreiske Jordemodre / den ene hed Sephora / och den anden hed Phua. Naar i hielpe de Ebreiske quinder / oc see paa stolen / at det er en Søn / saa dræber hannem / Men er det en Daatter / da lader hende leffue. Men Jordemoderne frøctede Gud / oc giorde icke som Kongen aff Egypten haffde befalet / men de lode Børnene leffue. Da kallede Kongen aff Egypten Jordemoderne / oc sagde til dem / Hui giøre i det / at i lade Børnene leffue? Jordemoderne suarede Pharao / De Ebreiske quinder ere icke som disse Egyptiske / thi de ere haarde quinder / oc før end Jordemoderen kommer til dem da haffue de født. Der faare |58 giorde Gud vel mod Jordemoderne / oc folket formerede sig / oc bleffue saare mange. Oc effterdi at Jordemoderne frøctede Gud / da bygde hand dem husse

Saa bød Pharao alt sit Folk / oc sagde / Kaster alle Sønner i Floden som fødis / oc lader alle Døtter leffue.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.