Christian 3.s danske Bibel

[96]

XXXIX.

MEn aff det gule silke / skarlagen oc purpur / giorde de Embedzklæder til Aaron /Aarons klæder. Exo. 28. Liffkiortelen. at tiene i Helligdommen met / Som HERREN haffde befalet Mose.

Oc hand giorde Liffkiortelen aff Guld / gult silke / skarlagen / purpur / och huit tuindet silke. Oc hamrede guldet / oc vdskar det til traad / at mand kunde konstelige vircke det / iblant gult silke / skarlagen / purpur oc huit silke / At mand kunde føye hannem tilsammen paa baade axlerne / oc binde hannem sammen paa baade siderne. Oc hans Belte vaar effter samme konst oc gerning / aff guld / gult silke / skarlagen / purpur / oc huit tuindet silke / Som HERREN haffde befalet Mose. Oc de besette tho Onixstene omkring met guld / vdgraffne aff Stensniderne / met |97 Jsraels børns naffn. Oc feste dem paa axlerne paa Liffkiortelen / at de stene skulde vere Jsraels børn til en Jhukommelse / Som HERREN haffde befalet Mose.

Oc de giorde Bryst spannet effter den samme konst / oc gerning som Liffkiortelen vaarBrystspan net. giort aff guld / gult silke / skarlagen / purpur / oc huit tuindet silke / saa at det vaar firekant oc dubbelt / en haandlongt bret. Oc fyllede det met fire rader stene / Den første rad vor / en Sarder / en Topaser / oc en Smaragd. Den anden en Rubin / Saphir / oc Demant. Den tredie / en Lyncurer / Ach at / oc Amethist. Den fierde / en Turckis / Onix oc Jaspis / oc omkring befattet met guld i alle rader. Oc Stenene stode effter de Tolff Jsraels børns naffn / vdgraffne aff Stensniderne / huer ved sit naffn / effter de tolff Slecter.

De giorde oc paa Brystspannet Kæder met tho ender aff purt guld / oc tho guld Spenger / oc tho guld Ringe / oc feste de tho ringe i de tho egge paa Guldspannet / oc stumge saa de tho guld Kæder i de tho ringe ved eggene paa Brystspannet / Men de tho ender aff samme Kæder sette de op til de tho spenger / oc feste dem paa eggene aff Liffkiortelen tuert offuer fra hueranden.

Saa giorde de tho andre guld Ringe / oc feste dem i de andre tho egge paa Brystspannet paa deris sted / at det laa smuckt paa Liffkiortelen. Oc giorde de tho andre guld Ringe / dem sette de til de tho egge / neden paa Liffkiortelen tuert offuer fra huer andre der som Liffkiortelen gick neden tilsammen / saa at Brystspannet festedis met sine ringe til de ringe paa Liffkiortelen met en guel Snor / saa at det sad tæt ved Liffkiortelen / oc icke løst fra Liffkiortelen / Som HERREN befalede Mose.

Hand giorde oc en Silkekiortel til Liffkiortelen / vircket gantske aff gult silcke / oc HulletSilke kiortelen. Exo. 28. mit paa / met en borde foldet trint omkring hullet / at det skulde icke brøste vd. Och de giorde Granate eble paa hans Søm aff gult silcke / skarlagen / purpur / oc huit tuindet silcke / oc giorde Bieller aff purt guld / oc sette dem iblant Granate eblene paa sømen trint omkring paa Sil kekiortelen / saa at der vaar it granate eble oc en bielle trint omkring paa sømen / at tiene der vdi / Som HERREN haffde befalet Mose.

De giorde oc de sneffre Kiortle / aff huit vircket silke / til Aaron oc hans Sønner / oc enSneffre kiortlene. Exo. 28. Hat aff huit silke / oc de skøne Huer aff huit silke / oc Nederklæde aff huit tuindet lærit / oc de be stickede Belte met huit tuindet silke / gult silke / skarlagen / purpur / Som HERREN haffde befalet Mose.

De giorde oc Stierne Spannet / som vaar den hellige Krune aff purt guld / oc groffueStiernespannet. Exo. 28. Scrifft der i / HERRENS helligdom. Oc bunde en guel Snor der ved / at det skulde festis offuen til paa Hatten / Som HERREN haffde befalet Mose.

Saa bleff den gantske Vidnesbyrdens Tabernakels Pauluns gerning fuldkommen. OcNu er den Gantske Tabernakels gerning fuldkommen. Jsraels børn giorde alt det HERREN haffde befalet Mose. Oc de bare Tabernakelen til Mose / Paulunet oc alt det som der hørde til / hecterne / fielene / stengerne / støtterne / føderne. Tecket aff rødlydede Vædre skind / Tecket aff Greffuinge skind / oc Faarhenget. Vidnesbyrdens Arck met sine stenger / Naadestolen. Bordet met al sin redskaff / oc Skuebrødet. Den skøne Liusestage met Lamperne tilberedt / oc alt det som der hørde til / oc olien til liuss. Guld Alteret / oc Salue oc kaasteligt Røgelse / oc Forhenget til dørren for Paulunet. Kaaber Alteret / met sit kaaber Splinder / met sine stenger / oc al sin tilhøring / Løwekaret met sin fod. Omhengene til Forgaarden met deris støtter oc føder / Faarhenget for porten til Faargaarden met sine snorer oc søm / oc alt det som hørde til tiensten i Vidnesbyrdens Tabernakels Paulun. Aarons Prestis Embetz klæder / til at tiene i Helligdommen / oc hans Sønners Klæder / som de skulde gøre Preste embedet vdi. Oc Jsraels børn giorde alt det som HERREN haffde befalet Mose / til al denne tieniste. Oc Mose besaa al denne gerning / at de haffde giort det lige som HERREN haffde befalet / oc hand velsignede dem.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.