Christian 3.s danske Bibel

XXXVIII.

HAnd giorde oc Brendofferens Altere aff fyrtræ /met sit redskaff. fem alne longt oc bret / lige firekant / och tre alne høyt. Och giorde fire Horn som ginge aff det / paa sine Exo. 27.2. Par. 1.fire hiørner / oc beslo det met kaaber. Oc giorde alt det som hørde til Alteret / Asckegryder / skuler / mulluer / madkroge / ildpander / alt det aff kaaber. Oc giorde it Splinder omkring Alteret / som it garn / aff kaaber / fra neden op indtil mit paa alteret. Oc støbte fire Ringe / paa de fire hiørner paa kaaber splinderet / at stinge stengerne vdi / som hand haffde giort aff fyrtræ / oc beslo dem met kaaber / oc stack dem i ringene paa siderne ved Alteret / til at bære det met. Oc giorde det hult inden til.

Løwekaret Exo. 30.Hand giorde oc Løwekaret aff kaaber / oc foden der til aff kaaber / tuert offuer fra Quinderne / som tiente faare Vidnesbyrdens Tabernakels dør.

Hand giorde oc en Forgaard mod Synder met it Omheng / aff huit tuindet silke / hun Forgaarden met sit omheng Exo. 27.drede alne longt / met deris tiue støtter / oc tiue føder aff kaaber / men deris knappe oc cirkele aff sølff. Desligeste ocsaa paa den Nørre side hundrede alne / met tiue støtter / oc tiue føder / aff kaaber / men deris knappe oc cirkele aff sølff. Men paa den Vestre side halfftrediesins tiue alne / met thi støtter / oc thi føder / men deris knappe oc cirkele aff sølff. Men paa den Østre side halfftrediesins tiue alne / paa huer side Femten alne ved porten paa Forgaarden / ia met tre støtter / oc tre føder. At alt omhenget til Forgaarden vaar aff huit tuindet silke / oc føderne til støtterne aff kaaber / oc deris knappe oc cirkle aff sølff / saa / at deris hoffuide vaare beslagne met sølff / Men Exo. 27.deris cirkler vaare aff sølff paa alle Forgaardens støtter.

Och Forhenget i porten til Forgaarden / bestickede hand met gult silke / skarlagen / purpur / oc huit tuindet silke / tiue alne longt / oc fem alne høyt / ved den maade som Omhenget paa Forgaarden vaar. Der til fire støtter / oc fire føder aff kaaber / oc deris knappe aff sølff / oc deris hoffuede beslagne / oc deris cirkle aff sølff. Oc alle sømene til Tabernakelen oc til Forgaarden trint omkring vaare aff kaaber.

Denne er nu summen til Vidnesbyrdens Tabernakel / som er opregnet / som Mose haffde sagt / til Guds tieniste som Leuiterne skulle holde vnder Jthamar Aaron Prestis søns haand. Oc dette beredde Bezaleel Vri søn / Hur søns / aff Juda slect / altsammen lige som HERREN befol Mose / oc Ahaliab Ahisamachs søn / aff Dans slect met hannem / thi hand vaar Konstig til at vdgraffue / at virke oc sticke met gult silke / skarlagen / purpur / oc huit silke.

Summa paa guld / sølff oc kaaber som bleff forarbeydet i denne gerning.Alt det Guld / som bleff forarbeydet til denne gantske Helligdoms Gerning / som bleff giffuit til Røreoffer / er ni oc tiue Cintener / siu hundrede oc trediue Sekle / effter Helligdommens sekel. Men Sølffuit som Menigheden gaff der til / vaar hundrede Cintener / tusinde siu hundrede fem oc tresinds tiue Sekle / effter Helligdommens sekel. Saa mange Hoffuide / saa mange halffue sekel / effter Helligdommens sekel / aff alle dem som bleffue talde / fra tiue aar oc der offuer / Sex hundrede maal tusinde / trytusinde / fem hundrede oc halfftrediesins tiue.

Aff de hundrede Cintener sølff / støbte mand føderne til Helligdommen / oc føderne til Forhenget / hundrede føder aff hundrede Cintener / ia it Cintener til huer fod. Men aff de tusinde / siu hundrede / fem oc halffierdesins tiue Sekle / giorde mand knappe til støtterne / oc deris hoffuide beslagne / oc deris cirkle.

Men kaaber som bleff giffuet til Røre offer / vaar halffierdesins tiue Cintener / thu tusinde oc fire hundrede Sekler. Der aff giorde mand føderne / til dørren for Vidnesbyrdens Tabernakel. Oc kaaber Alteret / oc kaaber Splinderet der paa / oc alt det som hørde til Alteret. Der til føderne til Forgaarden trint omkring / oc føderne til porten til Forgaarden / alle sømmene til Tabernakelen / oc alle sømmene til Forgaarden trint omkring.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.