Christian 3.s danske Bibel

[709]

XIII.

DEr Ephraim lærde forferdelige / da bleff hand ophøyet i Jsrael / Der effter syndede de ved Baal / oc bleffue der offuer ihiel slagne. Men de gøre nu megen mere synd / Oc aff deris Sølff billede / som de kunde selffue optencke / som ere / Affguder / Huilcke som ere dog idel Konstermendz gerning. De predicke alligeuel om de samme / Huo som vil kysse Kalffuen / hand skal offre Menniske. De samme skulle haffue Morgen skyen / oc den Dug / som falder aarle. Ja lige som affner / der bort blæsis fra Loen / oc lige som Røg fra skaarstenen.

Men ieg er HERREN din Gud aff Egypti land / Oc du skulde io ingen anden Gud kende vden mig / oc ingen Frelsere / vden mig alene. Jeg tog mig dig io til i Ørcken vdi det tørreDeute. 32. |710 Land. Men effterdi de ere fødde / at de ere bleffne mætte / oc haffue nock / opløffter deris hierte sig / Der faar forglemme de mig.

Saa vil ieg oc vere mod dem som en Løue / oc som en Parder vil ieg lure paa dem paa veyen. Jeg vil møde dem som en Biørn / der Vngene ere tagne fra / Oc ieg vil sønderriffue deris forherdede Hierte / oc ieg vil opæde dem der som en Løue / De vilde Diur skulle sønderriffue dem.

Jsrael du fører dig i wlycke / Thi din Salighed staar aleniste hoss Mig. Huor er din Konge? som kand hielpe dig / i alle dine Stæder. Oc dine Dommere? om huilcke du sagde / Giff mig Konger oc Førster. Nu vel / Jeg gaff dig en Konge i min vrede / Oc ieg vil borttage hannem fra dig i min grumhed.

Ephraims misgerning er tilhobe bunden / oc hans synd er beuaret. Thi det skal bliffue dem ve / lige som hende der føder / Thi de ere wforsynlige Børn / Den tid skal komme / at de icke skulle kunde bliffue for Børnenis iammer.

1. Corint. 15. Men ieg vil frelse dem aff Helffuede / oc redde dem fra Døden. Død / Jeg vil vere dig en Forgifft / Helffuede / Jeg vil vere dig en Pestelentze. Dog er Trøsten skiult faar mine øyen / Thi hand skal bære fruct mellem Brødrene. Der skal komme it Østen vær / HERREN skal fare hid op aff Ørcken / oc vdtørre deris Brønde / oc bortsige deris Kilder / Oc hand skal røffue alle kaastelige Karis Liggendefæ.

Samaria skal ødeleggis / Thi de ere deris Gud wlydige. De skulle falde ved Suerd / oc deris vnge Børn skulle sønderknusis / oc deris fructsommelige Quinder skulle sønder riffuis.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.