Christian 3.s danske Bibel

[187]

XXXII.

HØrer til i Himle / ieg vil tale / oc Jorden skal høre min Mundz Tale.

Mose loffsang.Min Lærdom skal drøppe lige som Regn / Och min tale skal flyde lige som Dug.

Lige som Regn paa Græss / oc lige som taare paa vrter.

Thi ieg vil prise HERRENS Naffn / Giffuer vor Gud aleniste ære.

Hand er en Klippe / hans gerninger ere wstraffelige / Thi alt det hand gør / det er ræt.

Gud er Trofast oc for vden al ondskaff / hand er Retferdig oc God.

Den fortrødne oc onde Art falder fra hannem / De ere fulde aff ondskaff / oc icke hans Børn.

Tacker du saa HERREN din Gud / du galne oc daarlige Folck? Er hand ey din Fader / oc din HERREN ? Er hand ey aleniste den som dig skabte oc beredde.

Tenck paa den fremfarne tid / ind til nu oc merck huad hand giorde de gamle Fedre / Spør din Fader at / hand skal kundgøre dig det / dine Eldste / de skulle sige dig det.

Der den allerhøyeste bortspridde Folcket / oc atskilde Menniskens børn.

Exo. 19.Da sette hand Folckenis landemercke / Effter Jsraels børnis tal.

Thi HERRENS del er hans Folck / oc Jacob er hans Arffuis snor.

Hand fant hannem i ørcken / paa en tør Ødested / der som det hylede.

Hand førde hannem oc gaff hannem Lowen / hand beuarede hannem som sin Øyesten.

Lige som Ørnen fører sine Vnger vd / oc fluer offuer dem.

Hand vdbredde sine vinge / oc tog dem / oc bar dem paa sine vinge.

HERREN ledde hannem alene / Oc der vaare ingen fremmet Gud met hannem.

|188 Hand loed hannem fare høyt op paa Jorden oc fødde hannem met marckens Fruct.

Oc loed hannem sue Hunig aff klippen / Oc Olie aff den haardesten.

Smør aff Køerne / oc milk aff faarene met det fede aff Lammene.

Oc fede Vædre oc Bucke met fede nyre / oc Huede / och skenckte hannem met gaat Vindrue blod.

Men der hand bleff fed oc mæt / da bleff hand kaad. Hand er bleffuen fed tyck oc sterck.

Oc forloed Gud / som hannem skabte / Hand foractede sin Salighedz Klippe.

Oc haffuer opuect hannem til Nidkærhed ved Fremmede / Hand haffuer fortørnet hannem met Verstyggelighed.

Rom. 10.De offrede til Marcke diefflene / oc icke til deris Gud / til Affguder som deicke kende / Til de ny / som icke vaare før / som eders Forfedre icke ærede.

Du forlodst met foract den Klippe som dig fødde / Oc forglemde Gud / som dig skabte.

Oc der HERREN det saa / Da bleff hand vred paa sine Sønner oc Døtter.

Oc hand sagde / Jeg vil skiule mit Ansict for dem / ieg vil see huor det skal gaa dem paa det siste / Thi det er en genuordig Art / De ere vantro Børn.

De haffue erret mig met det / som icke er Gud / oc fortørnet mig met deris Affguderi.

Rom. 10.Oc ieg vil erre dem met dem / som icke ere it Folck / Met it daarligt Folck vil ieg fortørne dem.

Thi Jlden er optent i min vrede / Oc hand skal brende / til det nederste Helffuede.

Oc hand skal fortære Landet met sin Grøde / oc sette ild paa biergenis Grundual.

Jeg vil sancke al wlycke offuer dem / ieg vil skiude alle mine Pile i dem.

De skulle vansmectis aff hunger / oc fortæres aff Kaaldesiuge / oc Bradød. Jeg vil sende Diurs tender iblant dem / oc Hugormis forgifftelse.

Suerdet skal vduortis forderffue dem / oc induortis Forferdelse / Baade Drengene oc Pigerne / de Diende Børn met de gamle Mend.

Jeg vil sige / Huor ere de? Jeg skal tage deris ihukommelse bort blant Menniskerne.

Forlode ieg det icke for deris Fiendis vrede / at deris Fiender skulde icke hoffmode dem / oc maatte sige / Vor mact er høy / oc HERREN haffuer icke giort det altsammen.

Thi det er it Folck som haffuer icke Raad / Oc de haffue ingen forstand i dem.

O at de vaare vise oc kunde fornemme saadant / At de forstode det / huad dem her effter skal vederfaris.

Huorledis gaar det til / at en skal iage tusinde aff den / Oc tho skulle sla thi tusinde paa fluct?

Er det icke saa / at deris Klippe solde dem? Oc HERREN haffuer offuergiffuet dem.

Thi vor Klippe er icke som deris Klippe / Der om ere vore Fiender selffuer Dommere.

Thi deris Vintræ ere aff Sodome vintræ / oc aff Gomorre ager / Deris Vindruet ere galde / de haffue beske bær.

Deris vin er Drage æder / Oc grumme Øglers galde.

Er dette icke skiult hoss mig? Oc beseglet i mine liggendefæ?

Rom. 12.Ebre. 10. Heffnen hør mig til / Jeg vil betale / Paa sin tid skal deris fod skride / Thi deris wlyckis tid er hart hoss / oc deris tilkommelse haster sig fast.

Thi HERREN skal dømme sit Folck / Oc hand skal miskunde sig offuer sine Tienere.

Thi hand skal see der paa / at deris Mact er borte / Oc at det indelucte oc forladne er borte.

Oc mand skal sige / Huor er deris Guder? Deris Klippe som de forlode dem paa?

Aff huilkis Offer de ode det fede / oc drucke vin aff deris Drickoffer / Lader dem staa op oc hielpe / eder oc beskerme eder.

See i nu / at Jeg er alene / Oc der er ingen Gud vden ieg?

1. Reg. 2.Jeg kand sla ihiel oc giffue liff / Jeg kand saar gøre oc helbrede / Oc der kand ingen redde det aff min Haand.

Thi ieg vil oprecke min Haand i Himmelen / Oc vil sige / Jeg leffuer euindelige.

Naar ieg huesser mit Suerd som en liunild / Oc min Haand begynder at straffe.

Da vil ieg heffne mig igen paa mine Fiender / Oc betale dem / som mig hade.

Jeg skal gøre mine Pile druckne aff blod oc mit Suerd skal æde kød.

For deris blod som Slagne ere oc for fengselet for / Oc Fiendens bare hoffuet.

Gleder eder alle / i som ere hans Folck / Thi hand skal heffne sine Tieneris blod.

Oc hand skal heffne sig paa sine Fiende / Oc vere miskundelig offuer sit Folckis Land.

|189 Oc Mose kom oc talede alle ordene aff denne Sang / faar Folckens øern / hand oc Josua Nuns søn. Der Mose nu haffde vdtalet alt dette til al Jsrael / da sagde hand til dem / Legger alle ord paa eders hierte / som ieg vidner i dag faar eder / oc biuder eders Børn / at de beuare oc gøre alt det her sigis i denne Low. Thi det er icke it forgeffuis ord til eder / men det er eders liff / Oc samme ord skal forlenge eders Liff i det Land / som i drage til offuer Jordan / at indtage.

Den samme dag talede HERREN met Mose / oc sagde / gack op paa Abarim biergNum. 20. 27. paa Nebo bierg / som ligger i Moabiternis land / tuert offuer fra Jericho / oc besee det land Canaan / huilkit ieg vil giffue Jsraels børn til eyedom. Oc dø paa Bierget / naar du est opkommen / oc samle dig til dit Folck / Lige som Aaron din Broder døde paa det bierg Hor / oc samlede sig til sit Folck / Fordi / at i syndede mod mig iblant Jsraels børn / hoss Kiffue vandet i Kades i denNum. 33. ørcken Zin / at i helligede mig icke blant Jsraels børn. Thi du skalt see Landet / tuert offuer fra dig / som ieg vil giffue Jsraels børn / Men du skalt icke komme der ind.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.