Christian 3.s danske Bibel

|725 VII.

AH / det gaar mig / lige som den der sancker bag effter i Vingaarden / Der som mand finder ingen Vindruer at æde / oc vilde dog gerne haffue den beste Fruct. De fromme Folck ere borte aff dette Land / oc de Retferdige ere icke mere iblant Folcket / de tracte alle effter Blod / Huer driffuer den anden / at hand vil forderffue hannem / Oc mene / at de gøre vel der vdi / naar de gøre ilde. Huad Førsten vil / det siger Dommeren / at hand skal gøre hannem en Tieniste igen. De Veldige raade effter deris egen vilie / at gøre skade / oc vrie det huort de ville. Den beste iblant dem / er lige som Torn / oc redeligste / lige som Tidssel. Men naar din Predickers dag kommer / naar du skalt bliffue hiemsøgt / Da skulle de icke vide / huort de skulle hen.

Jngen tro sin Neste / Jngen forlade sig paa Førsterne / Foruare din Mundz dør / for den som soffuer i din arm. Thi Sønnen foracter Faderen / Daatteren setter sig modMatth. 10. Moderen / Sønnens Hustrue mod sin Mandz Moder / Oc Menniskens eget Hus folck ere hans Fiender.

Men ieg vil see til HERREN / Oc bie effter min Salighedz Gud / Min Gud skal høre mig.

Glæde dig icke min Modstanderinde / at ieg ligger der / Jeg skal komme op igen / Oc om ieg end sider i Mørcket / Saa er dog HERREN mit Liuss.

Jeg vil bære HERRENS vrede / Thi ieg haffuer syndet mod hannem / Jndtil at hand dømmer min Sag / oc skicker mig Ræt / Hand skal lede mig til Liuset / At ieg skal see min Lyst i hans Naade.

Min Modstanderinde skal det see / oc bestaa met al skendsel / som nu siger til mig / Huor er HERREN din Gud? Mine Øyen skulle det see / At hun skal da nedtrædis paa gaden lige som Skarn.

Paa den tid / skulle dine Mure opbyggis / oc Gudz ord skal viit vdkomme. Oc paa den tid / skulle de aff Assur oc aff de faste Stæder komme til dig / De fra de faste Stæder / indtil Vandet / fra it Haff til det andet / fra it Bierg til det andet. Thi Landet skal bliffue øde / for sine Jndbyggeris skyld / oc for deris gerningers Fruct skyld.

Men fød du dit Folck met din Kæp / din Arffuedels Hiord / som bo baade i Skoffuen alene / oc paa Marcken / Lad dem fødis i Basan oc Gilead / lige i fordum tid.

Jeg vil lade dem see Vnderlige ting / Lige som paa den tid / der de droge aff Egypti land. At Hedningene skulle det see / oc alle deris Veldige skulle skamme dem / oc legge haanden paa deris Mund / oc holde for deris øern. De skulle slicke støff / som Hugorme / oc lige som Orme paa Jorden beffue i deris Huler / De skulle frycte for HERREN vor Gud / oc forferdis for dig.

Huor er saadan en Gud / som du est? Som til giffuer Synden / oc forlader sin Arffuedeels offuerbleffne Misgerningen / Hand holder icke sin vrede euindelige / Thi hand er miskundelig. Hand skal forbarme sig offuer oss igen / nedtræde vore misgerninger / oc kaste alle vore Synder i Haffsens dybhed. Du skalt holde Jacob Troskaff / oc Abraham Naade / som du sorst vore Forfedre i fordum tid.

Ende paa Micheas ❧ Prophete.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.