Christian 3.s danske Bibel

[724]

VI.

HØrer dog huad HERREN siger / Gør dig rede oc straffe Biergene / oc lad Høyene høre din røst. Hører i Bierg / huorledis HERREN vil straffe / met stercke iordens grunduolle / Thi HERREN vil straffe sit Folck / oc hand vil straffe Jsrael.

Mit Folck / huad haffuer ieg giort dig / oc huor met haffuer ieg giort dig skade? sig mig Nume. 22.det. Førde ieg dig dog aff Egypti Land / oc frelste dig aff Trældommens huss / oc sende Mosen / Aaron oc Mariam frem faare dig. Mit Folck / tenck dog der paa / Huad Balak Kongen aff Moab haffde i sinde / oc huad Balaam Peors søn suarede hannem / fra Sittim indtil Gilgal / Der paa skulde i io mercke / huorledis HERREN haffuer giort eder alt gaat.

Huor met skal ieg forlige HERREN? Met bucken faar den høye Gud? skal ieg forlige hannem met Brendoffer oc aars gamle Kalffue? Ment du / at HERREN haffuer en behagelighed til mange tusinde Vædre / eller til Olie / om der end vaare wtallige strømme fulde? Eller / skal ieg giffue min første søn / for min offuertrædelse / Eller min Liffs fruct for min siæls synd? Det er dig sagt Menniske huad gaat er / oc huad HERREN esker aff dig / som er / at holde Gudz ord / oc bruge Kærlighed / oc vere ydmyg faar din Gud.

HERRENS røst skal robe offuer Staden / Men huo som frycter dit Naffn / hannem skal det gaa vel / Hører i Slæcter / huad der predickis / Alligeuel bliffuer det wretferdige Godz i den wgudeligis Huss / oc den hadelige ringe Epha? Eller skulde ieg samtycke den wrette veyskaal / eller den falske Vect i seckene? Met huilcke hans Rige gøre megen wret / oc hans Jndbyggere gaa om met løgn / oc haffue falske Tunger i deris halss.

Derfaare vil ieg begynde at plaffue dig / oc ødelegge dig for dine Synder skyld. Du skalt icke haffue nock at æde / oc du skalt vansmectis. Oc huad du faar fat paa / det skal dog icke kom Deute. 28. Hag. 2.me der fra / Oc det som kommer der fra / det vil ieg dog giffue vnder Suerd. Du skalt saa oc icke Høste / Du skalt perse olie / oc icke salue dig met hende / Du skalt perse Most / oc inted dricke Vin. Thi mand holder Amri skick/ oc al Achabs Husis gerning / oc effterfølge deris Raad / Der faar vil ieg ødelegge dig / oc deris Jndbyggere / at mand skal huidsle effter dem / oc de skulle bære mit Folckis forsmædelse.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.