Christian 3.s danske Bibel

|879 X.

OC hand kallede sine tolff Disciple til sig / oc gaff dem mact offuer de wreneMarci 3. 6. Lucæ 9. Aander / At de skulde vddriffue dem / oc helbrede allehonde Sot oc allehonde Siugdom.

Disse ere de tolff Apostlis naffn / Den første / Simon / som kaldis Peder /Lucæ 6.Acto. 1. oc Andreas hans broder / Jacobus Zebedei søn / oc Johannes hans broder / Philippus oc Bartholomeus / Thomas oc Mattheus den Toldere / Jacobus Alphei søn / Lebbeus met tilnaffn Thaddeus / Simon aff Cana / Oc Judas Jscharioth / somLebbeus Er den fromme Judas. Marci 6. Lucæ. 9. hannem forraadde.

Disse Tolff sende Jhesus / bød dem / oc sagde / Gaar icke paa Hedningernis vey / oc drager icke til de Samariters Stæder / Men gaar hen til de fortabte Faar aff Jsraels Huss. Gaar hen / oc predicker / oc siger / Himmerige er ner. Helbreder de Siuge / Renser de Spedalske / Opuecker de Døde / Vddriffuer Dieffle / J haffue anammet det forgeffuis / giffuer det oc forgeffuis.

J skulle icke haffue Guld / ey Sølff / ey Kaaber i eders belte / oc ey heller Taske til at reyse met / oc icke tho Kiortle / icke Sko / oc ingen Staff. Thi at en arbeydere er sin Mad verd.

Naar i gaa i nogen Stad eller By / da bespører eder / om der er nogen vdi / som er det verd / oc bliffuer hoss den samme / indtil i reyse der fra. Naar i gaa i it Huss / da hilser det / Oc der somLucæ 10. samme Huss er det verd / da skal eders Fred komme offuer det. Men er det icke verd / Da skal eders Fred vende sig til eder igen.

Oc der som nogen icke vil anamme eder / oc ey høre eders Tale / Da gaar vd aff samme huss eller Stad / oc røster støffuen aff eders Føder. Sandelige siger ieg eder / det skal gaa Actorum 13. lideligere til met de Sodomiters oc Gomoriters Land / paa den yderste Dom / end met saadan ne Stad.

See / ieg sender eder som Faar / mit blant Vlffue. Verer der faare snilde / som Hugorme /Lucæ 10. oc vden falskhed / lige som Duer. Vocter eder for Menniskene / Thi de skulle antuorde eder faar deris Raadhuss / oc de skulle hudstryge eder i deris Scholer. Oc i skulle føris faar Førster oc Konger / for min skyld / Til it Vidnesbyrd offuer dem oc offuer Hedningene.

Naar som de antuorde eder nu hen / Da sørger icke / huorledis eller huad i skulle tale / Thi det skal giffuis eder samme stund / huad i skulle tale. Thi at i ere icke de som tale / Men det er eders Faders Aand / som taler ved eder.

Den ene Broder skal forraade den anden til døde / oc Faderen Sønnen / oc Børnene skulleIohan. 15. sette dem op mod deris Foreldre / oc hielpe dem til døde. Oc i skulle hadis aff huer mand / for mit Naffn skyld. Men huo som bliffuer bestandig indtil enden / hand vorder salig.

Naar de forfølge eder i en Stad / da flyr til en anden. Sandelige siger ieg eder / J skulle icke vdrette Jsraels Stæder / før end Menniskens Søn kommer.

Discipelen er icke offuer sin Mestere / oc ey Tieneren offuer Herren. Det er Discipelen nock /Lucæ 6.Iohan. 13. 15. at hand er som hans Mestere / oc Tieneren som hans Herre. Haffue de kaldet Hosbonden Beelzebub / Huor meget mere skulle de kalde hans Husfolck saa? Frøcter dem der faare icke.

Der er inted skiult / som ey skal obenbaris / Oc inted er hemmeligt / som mand ey skal faa atMarci 4. Lucæ 8. 12. vide. Huad ieg siger eder i mørcket / det taler i liusset / Oc huad i høre i øret / Det predicker paa Tagene.

Oc frøcter eder icke for dem / som ihielsla Legemet / oc kunde icke sla Sielen ihiel. Men Lucæ 12. frøcter eder meget mere for den / som kand forderffue Legeme oc Siel i Helffuede. Køber mand icke tho Spurrer for en pending. Alligeuel falder der ingen aff dem paa iorden / vden eders Fader. Nu ere oc alle eders Hoffuet haar talde. Frøcter eder der faare icke / J ere bedre end mange Spurre.

Der faare / Huo som bekender mig faar Mennisken / Den vil ieg bekende faar min Marci 8. Lucæ 9. 21. Himmelske Fader. Men huo som mig necter faar Mennisken / Den wil ieg oc necte faar min Himmelske Fader.

J skulle icke tencke / at ieg er kommen / at sende Fred paa Jorden / Jeg er icke kommen at sende Fred / Men Suerd. Thi ieg er kommen / at oprøre Mennisken mod sin Fader / oc Daatteren mod hendis Moder / oc sønens Hustru mod hans Moder / Oc menniskens Husfolck skulleLucæ 12. Micheæ. 7. vere hans Fiender.

Huo som elsker Fader oc Moder mere end Mig / Hand er mig icke verd. Oc huo som el=Lucæ 14.Lucæ 17.Iohan. 12. sker Søn oc Daatter mere end Mig / hand er mig icke verd. Oc huo som icke tager sit Kaarss paa sig / oc effterfølger mig / Hand er mig icke verd. Huo som finder sit Liff / hand skal miste det / Oc huo som mister sit Liff for min skyld / hand skal finde det.

Huo som anammer eder / hand anammer Mig / Oc huo Mig anammer / hand anammerMarci 9. |880 Lucæ 10.Iohan. 13.Den / som haffuer vdsent Mig. Huo som anammer en Prophete / i en Prophetis naffn / Hand skal faa en Prophetis løn. Huo som anammer en Retferdig / i en Retferdigis naffn / Hand skal faa en Retferdigis løn. Oc huo som giffuer en aff disse Minste ekon it Begere kalt Vand at dricke / i en Disciplis naffn / Sandelige siger ieg eder / Det skal icke bliffue hannem vbelønt.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.