Christian 3.s danske Bibel

|734 Satharias Prophete.

I.

J Det andet Kong Darii aars ottende maanet / Skede "HERRENS ord til mig Sachariam Barachie søn / Jddo søns / Prophete / oc sagde / HERREN vaar vred paa eders Forfedre.

Oc sig til dem / Saa siger den HERRE Zebaoth / Vender eder til mig / siger den HERRE Zebaoth / Saa vil ieg vende mig til eder / siger den HERRE Zebaoth. Verer icke som eders Forfedre / til huilcke de fremfarne Propheter predickede / oc sagde / Saa siger den HERRE Zebaoth / Vender eder fra eders onde veye / oc fra eders onde gerninger / Men de lydde icke / oc actede icke paa mig / siger HERREN. Huor ere nu eders Fedre oc Propheterne? Leffue de end nu? Er det icke saa / at mine ord oc min Ræt / som ieg bød / ved mine Tienere Propheterne / haffue de icke rammit eders Forfedre? At de maatte haffue vent dem / oc sagt / Lige som den HERRE Zebaoth haffde i sinde at gøre oss / effter som wi ginge oc giorde / lige saa haffuer hand oc giort oss.

Sebat. Paa den fierde oc tiuende dag i den elleffte maanet / som er Sebats maanet / i det andet Kong Darij aar / skede HERRENS ord til Sachariam / Barachie søn / Jddo søns / Prophete / oc sagde / Jeg saa om natten / oc see / En Mand sad paa en rød Hest / oc hand holt iblant Myrre træ paa Engen / oc bag hannem vaare røde / brune oc huide Heste. Oc ieg sagde / Min HERRE / huo ere disse? Oc Engelen som talede met mig / sagde til mig / Jeg vil vise dig / huo disse ere. Oc den Mand / som holt vnder Myrre træet i Engen / suarede / oc sagde / Disse ere de / som HERREN haffuer vdsent / at drage igennem Landet. Men de suarede HERRENS Engel / som holt vnder Myrre træene / oc sagde / Wi haffue dragit igennem Landet / Oc see / alle Landene side stille.

Da suarede HERRENS Engel / oc sagde / HERRE Zebaoth / Huor lenge vilt du icke miskunde dig offuer Jerusalem / oc offuer Juda Stæder / offuer huilcke du haffuer verit vred / vdi disse halffierdesinds tiue aar? Oc HERREN suarede Engelen / som talede met mig / venlige ord oc trøstelige ord. Oc Engelen som talede met mig / sagde til mig / Predicke oc sig / Saa siger den HERRE Zebaoth / Jeg haffuer hafft nidkærhed offuer Jerusalem oc Zion. Men ieg er saare vred / offuer de stolte Hedninge / Thi ieg vaar ekon lidet vred / Men de hielpe til at forderffue.

Der faare siger HERREN saa / Jeg vil vende mig igen til Jerusalem met miskundhed / oc mit Huss skal opbyggis der vdi / siger den HERRE Zebaoth / Der til skal tømmer snoren vdreckis i Jerusalem. Oc predicke videre / oc sig / Saa siger den HERRE Zebaoth. Det skal gaa mine Stæder vel igen / oc HERREN skal trøste Zion igen / oc vduelie Jerusalem igen.

Oc ieg opløffte mine øyen oc saa / oc see / Der vaare fire Horn. Oc ieg sagde til Engelen / som talede met mig / Huo ere disse? Hand sagde til mig / De ere de Horn / som atspredde Juda / met Jsrael oc Jerusalem. Oc HERREN visde mig fire Smede. Da sagde ieg / Huad ville disse gøre? Hand sagde / De ere komne at affbryde de horn som atspridde Judam / at ingen kunde opløffte sit hoffuet / At de skulle affstøde Hedningenis horn / som opløffte hornet offuer Juda Land / til at atspre det.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.