Christian 3.s danske Bibel

[136]

XII.

Plaget Elendig / som motte lide megit. OC Maria oc Aaron talede mod Mose / for hans Quindis skyld som hand haffde taget aff Morland / fordi / at hand haffde taget en Morlands quinde til hustru / oc sagde / Taler da HERREN aleniste ved Mose? Taler hand icke ocsaa ved oss? Oc HERREN hørde det. Men Mose vor en saare plaget Mand offuer alle Menniske paa Jorden.

Oc HERREN sagde hastelige til Mose oc til Aaron oc til Mariam / Gaar vd i tre til Vidnesbyrdens Tabernakel / oc de ginge alle tre der vd. Da Ebre. 3.kom HERREN ned i en Skystøtte / oc stod i Tabernakelens dør / oc kallede Aaron oc Mariam / Oc de ginge baade hen vd. Oc hand sagde / Hører mine Ord / Er der nogen HERRENS Prophete blant eder / den vil ieg obenbare mig faare i en Syn / eller ieg vil tale met hannem i en Drøm. Men icke saa min tienere Mose / som er trofast i mit gantske Hwss / Jeg taler mundelige met hannem / oc hand seer HERREN i sin skickelse / icke i mørcke ord eller i lignelser. Hui frøctede i eder icke da / at tale mod min Tienere Mose?

Maria bleff spedalsk. Oc HERRENS vrede bleff hastig offuer dem oc hand foer bort / Der til drog oc Skyen bort fra Tabernakelen. Oc see / da vor Maria spedalsk lige som Sne. Oc Aaron vende sig til Mariam oc bleff var / at hun vor spedalsk / oc hand sagde til Mose / Ah min Herre / lad icke denne synd bliffue paa oss / met huilcken wi haffue giort daarlige oc syndet / At denne bliffuer icke som den der kommer død aff sin Moders liff / Det haffuer allerede fortæret halffdelen hendis kød.

Da robte Mose til HERREN / oc sagde / Ah Gud / helbrede hende. HERREN sagde til Mose / Om hendis Fader haffde spøt hende i sit ansict / Skulde hun icke da skamme sig i siu dage? Lad hende bliffue vdeluct aff Leyren i siu dage / Der effter maa hun anammis igen. Saa bleff Maria vdeluct aff Leyren siu dage / oc folcket drog icke lenger frem / Paran.før end Maria bleff anammet igen. Der effter drog Folcket fra Hazeroth / oc leyrede dem i den Ørcken Paran.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.