Christian 3.s danske Bibel

|137 XIII.

bespeydere. OC HERREN talede met Mose / oc sagde / Send Mend vd / som kundeDeut. 3. xij. Mend bespeyde Landet. bespeyde det land Canaan / huilcket ieg vil giffue Jsraels børn / aff huer deris fedris slect en forstandig Mand. Saa sende Mose dem aff den ørcken Paran effter HERRENS ord / som alle vaare forstandige Mend blant Jsraels børn / oc de hede saa.

Sammua Zacurs søn aff Rubens slect. Saphat Hori søn aff Naffn paa dem / som skulle bespeyde Landet. Simeons slect. Caleb Jephunne søn aff Juda slect. Jgeal Josephs søn aff Jsaschar slect. Hosea Nuns søn aff Ephraims slect. Palti Raphu søn aff Ben Jamins slect. Gadiel Sodi søn aff Sebulons slect. Gaddi Susi søn aff Josephs slect aff Manasse. Ammiel Gemalli søn aff Dans slect. Sethur Michaels søn aff Assers slect. Nahebi Vaphsi søn aff Nephthali slect. Guel Machi søn aff Gads slect. Disse ere naffnene paa de Mend / som Mose vdsende at bespeyde landet / Men Mose kallede Hosea Nuns søn Josua.

Der Mose sende dem nu vd at bespeyde Canaans land / sagde hand til dem / Reyser hen op modSynden / oc gaar op paa Bierget oc beseer landet / huordant det er / oc det Folck som der boer vdi / om det er sterckt eller suact / faa eller mange. Oc huad det er for it Land de bo vdi / om det er got eller ont / oc huad det er for Stæder som de bo vdi / om de bo i Paulun eller i faste Stæder. Oc huad det er for it Land / om det er fet eller magert / oc om der ere Træ vdi eller ey / Verer frimodige / oc tager aff landsens fruct / Oc det vor paa den tid som vindruer vore først mode.

De ginge hen op oc bespeydede Landet / fra den ørcken Zin / indtil Rehob / som mand gaarEnaks børn. til Hamath. Saa ginge de oc op mod Synden / oc komme til Hebron / der vaare Ahiman / Sesai oc Thalmai / Enaks børn / Men Hebron vor bygd siu aar før end Zoan i Egypten. Oc de komme indtil den beck Escol / oc skaare der en Vindrue aff met Quisten / oc lode tho bære hendeEscol kaldis en Vindrue / der aff heder Vindrue bæcken. paa en stang / der til ocsaa Granate æble oc Figen. Den sted kaldis Escols beck / for den Vindrue skyld / som Jsraels børn skaare der aff.

Oc de vende dem til bage igen / der de haffde bespeydet Landet i fyritiue dage / ginge hen / oc komme til Mose oc Aaron oc til al Menigheden aff Jsraels børn i den ørcken Paran mod Kades / oc sagde dem oc al Menigheden suar igen / huorledis det vor fat / Oc de lode dem see Landsens Fruct. Oc fortalde dem det / oc sagde / Wi ere komne ind i landet / der i sende oss til / i huilcket der flyder milck oc hunnig / oc denne er Fructen der aff. Vden at der boer sterckt Folck vdi / oc der ere saare store oc faste Stæder / oc wi saae der ocsaa Enaks børn. Oc Amalekiterne bo synden i Landet / Hethiterne oc Jebusiterne oc Amoriterne bo paa Biergene / men de Cananiter bo vd met Haffuit oc hoss Jordan.

Men Caleb stillede folcket for Mose / oc sagde / lader oss reyse hen op oc indtage Landet / thi wi kunde vel indtage det met mact. Men de Mend / som vore reysde hen op met hannem / sagde / Wi kunde icke drage hen op mod det Folck / thi de ere oss for stercke. Oc de giorde it ont røcte for Jsraels børn om Landet som de haffde bespeydet / oc sagde / Det Land som wi ginge igennem at bespeyde / opæder sine Jndbyggere / oc alt det Folck wi saae der inde ere saare høye Folck. Wi saae der oc Kemper / Enaks børn aff Kempe slect / oc wi syntis i vore øyen lige som Gres hopper / oc wi vore oc lige saa for deris øyen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.