Christian 3.s danske Bibel

[875]

VI.

GJffuer act paa eders Almisser / at i icke giffue dem faar Mennisken / at i kunde ansees faar dem / J haffue ellers ingen Løen hoss eders Fader i Himmelen. Naar som du nu giffuer din Almisse / da skaltu icke lade blæse i basune faar dig / som Øyenskalcke gøre i Scholer oc paa gader / paa det at de kunde rosis aff Folcket. Sandelige siger ieg eder / de haffue deris Løen borte. Men naar som du giffuer Almisse / Da lad din venstre haand icke vide / huad den høyre gør / Paa det at din Almisse skal vere hemmelige / oc din Fader / som seer i løndom / skal betale dig obenbare.

Naar du giør din bøn / skalt du icke vere som Øyenskalcke / som gerne staa oc bede i Huorledis mand skal bede. Scholer / oc paa hiørner oc paa Gader / at de kunde sees aff Folcket. Sandelige siger ieg eder / de haffue deris Løn borte. Men naar du beder / Da gack ind i dit Kammer / oc løck dørren til / oc bed til din Fader i løndom / oc din Fader / som seer i løndom / skal betale dig det obenbare. Oc naar i bede / da skulle i icke bruge mange ord / som Hedninge / Thi de mene / at de bliffue bønhørde / naar de bruge mange ord / Der faare skulle i icke gøre eder lige ved dem / Eders Fader veed / huad i haffue behoff / før end i bede hannem / Der faare skulle i saa bede.

Vor Fader i Himmelen. Helligt vorde dit Naffn. Tilkomme dit Rige. Lucæ 11. Vorde din Villie / paa Jorden som i Himmelen. Giff oss i dag vort daglige Brød. Oc forlad oss vor skyld / som wi forlade vore Skyldener. Oc leed oss icke i fristelse. Men frelss oss fra ont. Thi Rigit er dit / oc Krafft / oc Herlighed i ewighed /Marci 11. Amen. Thi at forlade i Mennisken deris brøst / Da skal eder Himmelske Fader oc forlade eder. Men forlade i Mennisken icke deris brøst / da skal oc eder Fader icke forlade eder eders brøde.

Naar i faste / da skulle i icke holde eder ilde / som Øyenskalcke / Thi de foruende deris Om Faste. ansict / At de kunde synes faar Mennisken met deris faste. Sandelige siger ieg eder / de haffue deris Løen borte. Men naar du faster / da salue dit hoffuit / oc to dit ansict / At du skalt icke synes faar Folcket met din Faste / Men faar din Fader / som er skiult / Oc din Fader / som seer i løndom skal betale dig obenbare.

|876 Lucæ 12. Om ligende fæ at forsamle.J skulle icke samle eder Ligende fæ paa Jorden / som Møl oc Rust æde dem / oc der som Tyffue graffue der effter oc stiele dem. Men samler eder Ligende fæ i Himmelen / der som huercken møl oc ey rust æde dem / oc der som Tyffue icke graffue der effter / oc ey stiele dem / Thi huor som eders Ligende fæ er / der er oc eders hierte.

Lucæ 11.Øyet er legemens Liuss. Naar dit øye er enfoldigt / da bliffuer alt dit Legeme liust. Men naar dit øye er en Skalck / da bliffuer alt dit Legeme mørckt / Der som det liuss / der er i dig / er mørckhed / Huor stort bliffuer da mørcket i sig selff?

Lucæ 16.Jngen kan tiene tho Herrer / Thi hand skal enten hade den ene / oc elske den anden / Eller hand skal holde sig til den ene / oc foracte den anden. J kunde icke tiene Gud oc Mammon. Der faare siger ieg eder / Sørger icke for eders liff / huad i skulle æde oc dricke / Jcke heller for eders Legeme / huad i skulle i føre eder. Er icke liffuit mere end Maden? Oc Legemet mere end Klæ Lucæ 12.derne? Seer til Fulene vnder Himmelen / De saa icke / de høste icke / de sancke icke i Laden / oceder Himmelske Fader føder dem alligeuel. Ere icke i meget mere end de? Huo er blant eder / som kand gøre sig en aln lengre / alligeuel at hand sørger der faare.

Oc hui sørge i for Klæderne / Skuer de Lilier paa marcken / huorledis de voxe / De arbeyde icke / de spinde oc icke. Jeg siger eder / At icke end Salomon i al sin Herlighed vaar saa klæd / som en aff dem. Klæder da Gud det Gress saa paa marcken / som dog i dag staar / oc i morgen kastis i onen / Skulde hand icke meget mere gøre eder det? O i lidet troendis.

Der faare skulle i icke sørge oc sige / Huad skulle wy æde? Huad skulle wi dricke? Huor met skulle wi klæde oss? Effter alt saadant søge Hedninge / Thi eder Himmelske Fader veed / at i haffue alt dette behoff. Atspører først Guds rige / oc hans retferdighed / Saa skal alt saadant tilfalde eder. Sørger der faare icke for den anden morgen / Thi den dag i morgen skal sørge for sig selff. Det er nock / at huer dag haffuer sin egen Plage.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.