Christian 3.s danske Bibel

[874]

V.

DEr hand saa Folcket / gick hand op paa it Bierg / oc sette sig / Oc hans Disciple ginge til hannem / oc hand vplod sin mund / lerde dem / oc sagde / Salige ere de / som ere aandelige fattige / Thi Himmerigis rige er deris. Salige ere de bedrøffuede / Thi de skulle husualis. Salige ere de Sactmodige / Thi de skulle beside Jorden. Salige ere de / som hungre oc tørste effter Retferdighed / Thi de skulle mettis. Salige ere de Miskundelige / Thi de skulle faa miskumdhed. Salige ere de / som ere rene aff hiertet / Thi de skulle see Gud. Salige ere de Fredsommelige / Thi de skulle kaldis Guds børn. Salige ere de / som lide forfølgelse for Retferdigheds skyld / Thi Himmerigis rige er deris. Salige ere i / naar Menniskene bespatte oc forfølge eder for Min skyld / oc tale allehonde ont paa eder / om de liuge det. Glæder oc frygder eder / Det skal vel betalis eder i Himmelen. Thi de haffue saa forfult Propheterne som vaare faar eder.

Marci 9.Lucæ 14.Marci 4. Lucæ 8. 11.J ere Jordens Salt. Om Saltet mister sin krafft / huor met skal mand salte? Det er inted lenger nytteligt / end at det kastis vd / oc Folck traade der paa. J ere Verdens Liuss. Den Stad som ligger paa it Bierg / kand icke skiulis. Mand tender oc icke it Liuss / oc setter det vnder en Skeppe / men paa en Liussestage / Saa liuser det da for dem alle / som ere i Husit. Lader saa eders Liuss skinne faar Menniskenne / At de see eders gode Gerninger / oc prise eders Fader i Lucæ 16.Himmelen. J skulle icke tencke / at ieg er kommen / at opløse Lowen eller Propheterne / Jeg er icke kommen at opløse / men at fuldkomme. Thi sandelige siger ieg eder / Jndtil Himmelen oc Jorden forgaa / skal icke den minste Bogstaff / oc ey en Tydel aff Lowen forgaa / før det skeer altsammen. Huo som nu opløser it aff disse minste Bud / oc lærer Folcket saa / Hand skal kaldis den minste i Himmerigis rige. Men huo som det gør oc lærer / Hand skal kaldis stoer i Himmerigis rige.

Thi ieg siger eder / Vden eder Retferdighed bliffuer bedre end de Scriffteklaagis oc Phariseers / Da komme i icke i Himmerigis rige.

Exodi 20.Leuit. 24.J haffue hørt / at der er sagd til de gamle / Du skalt icke ihielsla / Huo som ihielslar / hand skal vere skyldig for Dommen. Men ieg siger eder / Huo som er vreed paa sin Broder / Hand er skyldig for Dommen. Men huo som siger til sin Broder / Racha / hand er skyldig for Raadet. Oc huo som siger / Du Daare / hand er skyldig til helffuedis Jld.

Der faare / naar du offrer din Gaffue paa Alteret / oc du kommer der ihw / At din Broder haffuer noget mod dig / Saa lad bliffue din Gaffue der faar Alteret / oc gack tilforn hen / oc forlige dig met din Broder / oc kom siden oc offre din Gaffue. Forlige dig snart met din Modstandere / den stund duest end nu hoss hannem paa veyen / Paa det / at din Modstandere skal icke Lucæ 12.en gong antuorde Dommeren dig / oc Dommeren skal antuorde Tieneren dig / oc du skalt kastis i Fengsel / Sandelige siger ieg dig / Du skalt icke komme der vd / før end du oc betaler det siste skerff.

Exodi 20.J haffue hørt / at der er sagd til de Gamle / Du skalt icke bedriffue hoer / Men Jeg sigereder / Huo som seer paa een Quinde at begere hende / hand haffuer allerede bedreffuit hoer met hende i sit hierte.

Infra 18.Forarger dit høyre Øye dig / da riff det vd / oc kast det fra dig. Det er dig bedre / at en aff |875 dine Lemmer forderffuis / oc det gantske Legeme icke skal kastis i Helffuede. Forarger din høyreMarci 9. haand dig / Da hug hende aff / oc kast hende fra dig. Det er dig bedre / at en aff dine Lemmer forderffuis / oc det gantske Legeme icke skal kastis i Helffuede.

Det er oc sagd / Huo som skil sig fra sin Hustru / han skal giffue hende it SkilsmaalsDeute. 24.Matth. 19.Marci 10.Lucæ 16.Leuit. 19. breff / Men ieg siger eder / Huo som skil sig fra sin Hustru (vden det er for hoer) hand gør / at hun bedriffuer hoer. Oc huo som tager en affskyld / hand bedriffuer hoer.

J haffue fremdelis hørt / at der er sagd til de Gamle / Du skalt icke gøre nogen falsk Eed / oc du skalt holde Gud din Eed. Men ieg siger eder / At i skulle aldelis inted suerie / huercken ved Himmelen / thi hand er Guds stoel / oc ey ved Jorden / thi hun er hans Fodeskammel / Oc ey om Jerusalem / thi det er en stoer Kongis stad. Du skalt ock icke suerie ved dit Hoffuit / thi du kant icke gøre it eniste Haar huit oc sort. Eder tale skal vere Ja / ia / Ney / ney / Huad der er offuer / det er aff ont.

J haffue hørt / at der er sagd / Øye for øye / Tand for tand. Men ieg siger eder / At i skulle ickeExodi 21.Leuit. 24.Deut. 19. Lucæ 6. emodstaa ont / Men der som nogen giffuer dig it slaw paa dit høyre Kindben / da holt hannem det andet oc saa til. Oc der som nogen vil gaa i rette met dig / oc tage din Kiortel / da lad hannem oc beholde Kaaben / Oc der som nogen nøder dig til en Miel / da gack tho met hannem. Giff den som dig beder / oc vent dig icke fra den / som vil laane aff dig.

J haffue hørt / at det er sagd / Du skalt elske din Neste / Oc hade din Fiende. Men ieg sigerLeuit. 19. 29. eder / Elsker eders Fiender. Velsigner dem som eder bande. Gører dem got / som eder hade. Beder for dem / som gøre eder skade / oc forfølge eder. Paa det i skulle vere eders Faders børn i Himmelen. Thi han lader sin Soel opgaa offuer de onde oc offuer de Gode / oc lader regne offuer Retferdige oc Wretferdige. Thi der som i elske dem / som eder elske / Huad faa i da for Løen? Gøre icke oc saa Toldere det samme? Oc der som i ekon holde eder venlige til eders Brødre / Huad gøre i da besynderlige? Giøre icke Toldere oc lige saa. Der faare skulle i vere fuldkomne / lige som eders Fader i Himmelen er fuldkommen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.