Christian 3.s danske Bibel

[961]

XIIII.

OC hand sagde til sine Disciple / Eders hierte forferdis icke. Tro i paa Gud / saa tro i oc paa mig. J min Faders Huss ere mange Bolige. Der som det icke saa vaare / da vilde ieg sige til eder / Jeg gaar bort / at berede eder Steden. Oc der som ieg ginge bort at berede eder steden / saa vil ieg dog komme igen / oc tage eder til mig / Paa det i skulle vere der som ieg er / oc huort ieg gaar hen / det vide i / oc veyen vide i ocsaa.

Thomas siger til hannem / HERRE / wi vide icke huort du gaar hen / oc huorledis kunde wi vide veyen? Jhesus siger til hannem / Jeg er veyen / oc Sandhed / oc Liffuit. Der kommer ingen til Faderen / vden ved Mig. Der som i kende mig / da kende i oc min Fader. Oc nu her effter kende i hannem / oc haffue seet hannem.

|962 Philippus siger til hannem / HERRE / viiss oss Faderen / det er oss nock. Jhesus siger til hannem / Saa lenge er ieg hoss eder / oc du kender mig icke? Philippe / huo Mig seer / hand seer Faderen / Huorledis siger du da / Viiss oss Fadereu ? Tror du icke / at ieg er i Faderen / oc Faderen i mig? De ord som ieg taler til eder / dem taler ieg icke aff mig selff. Faderen som boer i mig / hand gør de Gerninger. Tror mig / at ieg er i Faderen / oc Faderen i mig. Ville i icke / saa tror mig dog for de Gerningers skyld.

Sandelige / sandelige / Jeg siger eder / Huo som tror paa mig / hand skal oc gøre de Gerninger / som ieg gør / oc hand skal gøre større end disse / Thi ieg gaar til Faderen. Oc huad i bede i mit Naffn / det vil Jeg gøre / Paa det Faderen skal æris i Sønnen. Huad i bede i mit Naffn / det vil ieg gøre.

Elske i mig / da holder mine Bud. Oc ieg vil bede Faderen / oc hand skal giffue eder en anden Trøstere / at hand skal bliffue hoss eder euindelige / sandheds Aand / huilcken Verden icke kand anamme / Thi hun seer hannem icke / oc kender hannem icke. Men i kende hannem / thi hand bliffuer hoss eder / oc skal vere i eder. Jeg vil icke forlade eder Faderløse / Jeg kommer til eder. Det er end nu en liden stund / saa skal Verden icke see mig mere / Men i skulle see mig / Thi ieg leffuer / oc i skulle ocsaa leffue. Paa den samme dag / skulle i forstaa / at ieg er i min Fader / oc i vdi mig / oc ieg i eder.

Huo som haffuer mine Bud / oc holder dem / hand er den / som mig elsker. Oc huo mig elsker / hand skal elskis aff min Fader / oc ieg skal elske hannem / oc obenbare mig faar hannem. Judas siger til hannem / icke den Jscharioth / HERRE / huad er det / at du vilt obenbare oss dig / oc icke Verden? Jhesus suarede / oc sagde til hannem / Huo mig elsker / hand holder mine ord / Oc min Fader skal elske hannem / oc wi skulle komme til hannem / oc gøre Bolig hoss hannem. Men huo mig icke elsker / hand holder icke mine ord. Oc det Ord som i høre / er icke mit / Men Faderens / som mig vdsende.

Saadant haffuer ieg talet til eder / den stund ieg haffuer veret hoss eder. Men Trøsteren den hellig Aand / huilcken min Fader skal sende i mit Naffn / den samme skal lære eder det altsammen / oc minde eder paa alt det / som ieg sagde eder.

Jeg lader eder Fred / min Fred giffuer ieg eder. Jeg giffuer eder icke som Verden giffuer. Eders hierte forferdis icke / oc frøcte sig icke. J hørde / at ieg sagde eder / Jeg gaar bort / oc kommer til eder igen. Haffde i mig kær / da glædde i eder / at ieg sagde / Jeg gaar til Faderen / Thi Faderen er større end ieg. Oc ieg sagde eder det nu / før end det skeer / paa det / naar som det nu skeer / at i skulle tro.

Jeg skal her effter icke tale meget mere met eder / Thi denne Verdens Første kommer / oc haffuer inted met mig. Men at Verden skal kende / at ieg elsker Faderen / oc ieg gør saa / som Faderen bød mig. Staar op / oc lader oss gaa bort.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.