Christian 3.s danske Bibel

[960]

XIII.

FAare Paaske Høytiden / der Jhesus viste / at hans tid vaar kommen / at hand skulde gaa aff denne Verden til Faderen / lige som hand haffde elskt sine / som vaare i Verden / saa elskte hand dem til enden. Oc effter afftens Maaltid / Der Dieffuelen haffde allerede giffuit Juda Simonis Jscharioth i hierte / at hand |961 skulle forraade hannem / da viste Jhesus / at Faderen haffde giffuit hannem alting i sine Hender / oc / at hand kom aff Gud / oc gick til Gud / Da stod hand op aff Nadueren / lagde sine Klæder aff / oc tog it Skørt / oc omgiordede sig. Der effter øsde hand Vand i it Becken / begynte at to Disciplenis føder / oc tiurde dem met det Skørt / som hand vaar omgiordet met.

Da kom hand til Simon Petrum. Oc hand sagde til hannem / HERRE / skulde du to mig mine føder? Jhesus suarede / oc sagde til hannem / Huad ieg gør / det vedst du icke nu / Men du skalt forstaa det her effter. Da sagde Petrus til hannem / Aldri skalt du to mine føder. Jhesus suarede hannem / Tor ieg dig icke / da haffuer du ingen Del met mig. Simon Petrus siger til hannem / HERRE / icke føderne aleniste / men ocsaa henderne / oc Hoffuedet. Jhesus siger til hannem / Huo som toen er / hand haffuer icke behoff / vden at to føderne / men hand er aldelis reen. Oc i ere rene / men icke alle. Thi hand viste sin Forredere vel / der faare sagde hand / J ere icke alle rene.

Der hand haffde nu toet deris føder / tog hand sine klæder / oc sette sig ned igen / oc sagde atter til dem / Vide i / huad ieg haffuer giort eder? J kalde mig Mestere oc HERRE / oc sige ret der vdi / Thi ieg er ocsaa. Der som ieg nu eders HERRE oc Mestere / tode eders føder / Saa skulle i oc to eder føderne iblant huer andre. Jeg gaff eder en Efftersyn / at i skulle gøre / som ieg giorde eder. Sandelige / sandelige / Jeg siger eder / Suenden er icke større end hans Herre / oc ey Apostelen større / end den hannem vdsende.

Der som i vide saadant / da ere i salige / der som i det gøre. Jeg siger icke om eder alle / Jeg veed huilcke ieg haffuer vdualt. Men at Scrifften skal fuldkommis / Den som æder mitPsalm. 41. Brød / hand traader mig met føder. Nu siger ieg eder det / før end det skeer / paa det / at naar det er skeet / at i skulle tro / at det er ieg. Sandelige / sandelige / Jeg siger eder / Huo somMatth 10.Lucæ 10. anammer der som ieg sender nogen / hand anammer mig. Oc huo som mig anammer / hand anammer den som mig sende.

Der Jhesus haffde dette sagd / bleff hand bedrøffuit i Aanden / oc vidnede / oc sagde / San=Matth. 26.Marci 14Lucæ 22. delige / sandelige / Jeg siger eder / En aff eder skal forraade mig. Da saae Disciplene paa huer andre / oc dem bleff bange / om huilcken hand talede. Men der vaar en iblant hans Disciple / som sad til bordz hoss Jhesu bryst / huilcken Jhesus elskte. Den nickede Simon Petrus til / at hand skulde vdspørie / huem det vaar / der hand talede om? Thi den samme laa paa Jhesu bryst / oc sagde til hannem / HERRE / huo er den? Jhesus suarede / Det er den / som ieg dypper dette Stycke / oc giffuer. Oc hand dybte det Stycke / oc gaff Juda Simonis Jscharioth det. Oc effter det Stycke foer Sathan i hannem.

Da sagde Jhesus til hannem / Huad som du gør / det gør snart. Oc der viste ingen aff dem offuer borde det / huor til hand sagde hannem det. Nogle mente / effter di at Judas haffde Pungen / at Jhesus sagde til hannem / Køb huad wi haffue behoff / paa Høytiden / eller at skulde giffue Fattige noget. Der hand haffde nu taget den mund fuld / da gick hand strax vd. Ot det vaar nat. Men der hand vaar vdgangen / siger Jhesus / Nu er Menniskens Søn forklaret / oc Gud er forklaret i hannem. Er Gud forklaret i hannem / da skal Gud oc forklare hannem i sig selff / oc hand skal snart forklare hannem.

Kære Børn / Jeg er end nu en liden stund hoss eder. J skulle lede effter mig / oc som ieg sagde til Jøderne / Huort som ieg gaar hen / der kunde i icke komme hen. Oc ieg siger eder nu / Jeg giffuer eder it nyt Bud / paa det i oc skulle elske huer andre. Der paa skal huer mand kende / at i ere mine Disciple / der som i haffue indbyrdis kærlighed. Simon Petrus siger til hannem / HERRE / huort gaar du hen? Jhesus suarede hannem / Der som ieg gaar hen / kant du denne gong icke følge mig / Men du skalt her effter følge mig. Petrus siger til hannem / HERRE / Hui kand ieg denne gong icke følge dig? Jeg vil lade mit Liff for dig. Jhesus suarede hannem / Skulde du lade dit Liff for mig? Sandelige / sandelige / Jeg siger dig / Hanen skal icke gale / før du haffuer forsoret mig tre gonge.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.