Christian 3.s danske Bibel

[962]

XV.

JEg er it ret Vintræ / oc min Fader er en Vingaards mand. Huer Quist paa mig / som icke bær Fruct / skal hand bort tage / Oc huer som bær fruct / skal hand rense / at hand skal bære mere Fruct. J ere nu rene / for det Ord skyld / som ieg talede til eder. Bliffuer i mig / oc ieg i eder. Lige som Quisten icke kand bære Fruct aff sig selff / vden hand bliffuer paa Vintræet / Lige saa oc icke i / vden i bliffue i mig.

Jeg er Vintræet / i ere Quistene. Huo som bliffuer i mig / oc ieg i hannem / hand bær megen fruct. Thi vden Mig kunde i inted gøre. Huo som icke bliffuer i mig / Hand skal bortkastis / som en Quist / oc visne / oc mand sancker dem / oc kaster dem i ilden / at brende.

Der som i bliffue i mig / oc mine ord bliffue i eder / da skulle i bede huad i ville / oc det skal vederfaris eder. Der vdi skal min Fader æris / at i bære megen Fruct / oc bliffue mine Disciple.

Lige som min Fader elsker mig / saa elsker oc ieg eder. Bliffuer i min kærlighed. Der som i holde mine Bud / da bliffue i vdi min kærlighed / Lige som ieg holder min Faders Bud / oc bliffuer i hans kærlighed. Saadant taler ieg til eder / at min Glæde skal bliffue i eder / oc eders glæde skal bliffue fuldkommen. Det er mit Bud / at i skulle elske huer andre. Lige som ieg elsker eder. Jngen haffuer større kærlighed end denne / at hand lader sit Liff for sine Venner. J ere mine Venner / der som i gøre huad ieg biuder eder. Jeg siger icke lenger / at i ere Suenne / Thi en Suend veed icke / huad hans Herre gør. Men eder haffuer ieg sagd / at i ere |963 Venner / Thi alt det som ieg hørde aff min Fader / haffuer ieg kundgiort eder.

J haffue icke vdualt mig / Men ieg vdualde eder / oc sette eder / At i skulle gaa bort oc bære Fruct / Paa det / om i bede Faderen om noget i mit Naffn / at hand skal giffue eder det.

Det biuder ieg eder / at i skulle elske huer andre. Der som Verden hader eder / Da skulle i vide / at hun hadede mig før end eder. Vaare i aff Verden / da elskte Verden det hende tilhørde. Thi at effterdi i ere icke aff Verden / men ieg vdualde eder aff Verden / Der faare hader Verden eder. Tencker paa mit ord / at ieg sagde eder / Suenden er icke større end hans Herre. Forfulde de mig / de skulle oc forfølge eder. Hulde de mit ord / da skulle de oc holde eders. Men alt det skulle de gøre eder / for mit Naffn skyld / Thi at de kende icke Den / som ieg vdsende.

Der som ieg vaare icke kommen / oc haffde sagd dem det / da haffde de ingen synd. Men nu kunde de inted finde paa / at aarsage deris synd met. Huo mig hader / hand hader oc min Fader. Haffde ieg icke giort de Gerninger iblant dem / som ingen anden haffuer giort / da haffde de ingen synd. Men nu haffue de det seet / Oc hade dog baade mig oc min Fader. Dog at det Ordsprock bescreffuit i deris Low skal fuldkommis / De hade mig vden aarsage.

Psalm. 35. Naar Trøsteren kommer / huilcken ieg skal sende eder fra Faderen / sandheds Aand / som vdgaar fra Faderen / hand skal vidne om mig. Oc i skulle ocsaa vidne / Thi at i haffue veret hoss mig aff begyn delsen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.