Christian 3.s danske Bibel

[963]

XVI.

DEtte haffuer ieg talet til eder / at i skulle icke forargis. De skulle sette eder i Band. Oc den tid skal komme / at / huo som ihielslar eder / skal mene / hand gør Gud en Tieniste der met. Oc saadant skulle de der faare gøre eder / at de huercken kende min Fader oc ey mig. Men ieg haffuer talet dette til eder / paa det / at naar den tid kommer / i skulle tencke der paa / at ieg sagde eder det. Oc ieg sagde eder icke saadant aff begyndelsen / thi ieg vaar hoss eder.

Oc nu gaar ieg hen til den / som mig vdsende / oc ingen aff eder spør mig at / huort gaar du hen? Men fordi at ieg talede dette til eder / da er deris Hierte sorgefult. Men ieg siger eder sandhed / Det er eder gaat / at ieg gaar bort. Thi at gaar ieg icke bort / da kommer Trøsteren icke til eder. Men gaar ieg bort / da vil ieg sende hannem til eder. Oc naar hand kommer / da skal hand straffe Verden / for Synd / for Retferdighed / oc for Dom. For Synden / at de tro icke paa mig. Oc for Retferdighed / At ieg gaar til Faderen / oc i see mig icke lenger. For Dommen / at denne Verdens Første er dømt.

Jeg haffuer end nu meget at sige eder / Men i kunde icke bære det nu. Men naar den Sandheds Aand kommer / den skal lede eder i al Sandhed. Thi hand skal icke tale aff sig selff / men huad hand hører / det skal hand tale / oc huad tilkommendis er / skal hand forkynde eder. Den samme skal forklare mig / thi hand skal tage det aff mit / oc forkynde eder. alt huad Faderen haffuer / det er mit / Der faare sagde ieg / Hand skal tage det aff mit / oc forkynde eder.

Om en liden stund / da skulle i icke see mig / oc atter om en liden stund / saa skulle i see mig / thi ieg gaar til Faderen. Da sagde nogle aff hans Disciple til huer andre / Huad er det / at hand siger til oss / Om en liden stund / da skulle i icke see mig / oc atter om en liden stund / da skulle i see mig / Oc at ieg gaar til Faderen? Da sagde de / At hand siger / Om en liden stund? Wi vide icke / huad hand taler. Da merckte Jhesus / at de vilde spørie hannem at / oc hand sagde til dem / Der om spørie i iblant huer andre / at ieg sagde / Om en liden stund / da skulle i icke see mig / oc atter om en liden stund / da skulle i see mig. Sandelige / sandelige / Jeg siger eder / J skulle græde oc hyle / Men Verden skal glæde sig / Oc i skulle vere bedrøffuede / Dog skal eders bedrøffuelse omuendis til glæde.

En Quinde / naar hun føder / da haffuer hun bedrøffuelse / Thi hendis time er kommen. Men naar hun haffuer fød Barnet / da tencker hun icke mere paa den nød / for den glæde skyld / at Mennisket er fød til Verden. Oc i haffue nu ocsaa bedrøffuelse / Men ieg vil see eder igen / oc eders hierte skal glæde sig oc der skal ingen tage eder glæde fra eders. Oc paa den samme dag skulle i icke spørie mig at noget.

Sandelige / sandelige / Jeg sigerdriffuis eder / Der som i bede Faderen om noget i mit Naffn / da skal hand giffue eder det. Her til haffue i icke bedet i mit Naffn. Beder / saa skulle i faa / at eders glæde skal vere fuldkommen. Saadant haffuer ieg talet til eder ved Ordsprock. Men den tid skal komme / at ieg skal icke tale mere met eder ved Ordsprock / men obenbare forkynde eder om min Fader. Paa den samme dag skulle i bede i mit Naffn. Oc ieg siger eder icke / at ieg vil bede Faderen for eder / Thi Faderen elsker eder selff / der faare / at i elske mig / oc tro at ieg er vdgangen aff Gud. Jeg vdgick fra Faderen / oc kom til Verden / Jeg forlader Verden igen / oc gaar til Faderen.

|964 Hans Disciple sige til hannem / See / nu taler du obenbarlige / oc siger inted Ordsprock. Nu vide wi / at du vedst alle ting / oc haffuer icke behoff / at nogen spør dig at / Der faare tro wi / at du vdgickst aff Gud. Jhesus suarede dem / Nu tro i. See / den time skal komme / oc er allerede kommen / At i skulle atspredis huer til sit / oc forlade mig alene. Men ieg er icke alene / Thi Faderen er hoss mig. Dette haffuer ieg talet met eder / At i skulle haffue Fred i Mig. J verden haffue i Trengsel / men verer trøstige / Jeg haffuer offuerundet verden.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.