Christian 3.s danske Bibel

[964]

XVII.

DEtte talede Jhesus / oc løffte sine øyen op til Himmelen / oc sagde / Fader / den time er her / at du skalt forklare din Søn / Paa det at din Søn oc skal forklare dig. Lige som du haffuer giffuit hannem Mact offuer alt Kød / Paa det hand skal giffue dem alle det euige Liff / som du haffuer giffuit hannem. Oc det er det euige Liff / At de kende dig / alene en sand Gud / oc den du vdsende / Jhesum Christum.

Jeg haffuer forklaret dig paa Jorden / oc fuldkommet den Gerning / som du haffuer giffuit mig / at ieg skulde gøre. Oc forklare mig nu du Fader / hoss dig selff / met den klarhed / som ieg haffde hoss dig / før Verden vaar. Jeg obenbarede dit Naffn for Menniskene / som du haffuer giffuit mig aff Verden. De vaare dine / oc du haffuer giffuit mig dem / oc de beuarede dit ord. Nu vide de / at alt det som du haffuer giffuit mig / er aff dig. Thi de ord som du haffuer giffuit mig / gaff ieg dem / oc de anammede dem / oc kende sandelige / At ieg vdgick fra dig / oc tro / at du vdsende mig.

Jeg beder for dem / oc ieg beder icke for Verden / men for dem som du haffuer giffuit mig / thi de ere dine. Oc alt det som mit er / det er dit / oc det som dit er / det er mit / oc ieg er forklaret i dem. Oc ieg er icke mere i Verden / Men de ere i Verden / oc ieg kommer til dig. Hellige Fader / beuare dem i dit Naffn / som du haffuer giffuit mig / at de bliffue it / lige som wi. Den stund ieg vaar hoss dem i Verden / beuarede ieg dem i dit Naffn. De som du haffuer giffuit mig / dem beuarede ieg / oc der er ingen fortabt aff dem / vden det fortabte Barn / At Scrifften skulde fuldkommis.

Men nu kommer ieg til dig / oc taler saadant i Verden / paa det de skulle haffue min Glæde fuldkommen i sig. Jeg gaff dem dit ord / Oc Verden hader dem / Thi de ere icke aff Verden / lige som ieg er oc icke aff Verden. Jeg beder icke / at du skalt tage dem aff Verden / men at du skalt beuare dem fra ont. De ere icke aff Verden / lige som ieg er oc icke aff Verden. Hellige dem i din Sandhed. Dit Ord er Sandhed. Lige som du sende mig til Verden / saa sender ieg dem oc til Verden. Jeg helliger mig selff for dem / paa det de skulle ocsaa vere helligede i Sandhed.

Jeg beder icke alene for dem / men ocsaa for dem / som formedelst deris Ord skulle tro paa Mig / Paa det de skulle alle vere it / lige som du Fader i mig / oc ieg i dig / at de skulle oc vere it i oss / Paa det Verden kand tro / at du vdsende mig. Oc ieg gaff dem den Herlighed / som du haffuer giffuit mig / at de skulle vere it / lige som wi ere it. Jeg i dem / oc du i mig / at de skulle vere fuldkomne / i it / Oc at Verden kand kende / at du vdsende mig / oc elsker dem / lige som du elsker mig.

Fader / Jeg vil / at de / som du haffuer giffuit mig / skulle oc vere hoss mig / huor som ieg er / At de skulle see min Herlighed / som du haffuer giffuit mig / Thi du elskte mig før end Verden bleff grundfest. Retferdige Fader / Verden kender dig icke / Men ieg kender dig / oc disse kende / at du vdsende mig. Oc ieg kundgiorde dem dit Naffn / oc vil kund gøre dem / Paa det den Kærlighed / som du elsker mig met / skal vere i dem / oc ieg i dem.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.