Christian 3.s danske Bibel

[964]

XVIII.

I. Vrtegaarden Matth 26.Marci 14.Lucæ 22. DEr Jhesus haffde dette sagd / gick hand vd met sine Disciple offuer den beck Cedron / der vaar en Vrtegaard / der gick Jhesus ind oc hans Disciple. Men Judas som hannem forraadde / viste oc den sted / Thi Jhesus forsamlede sig offte der met sine Disciple. Der Judas haffde nu taget Skaren til sig / oc de ypperste Presters oc Phariseernis tienere / da kommer hand der hen / met bluss / lamper / oc met Vaaben.

Der Jhesus nu viste / alt det hannem skulde offuerkomme / gick hand vd / oc sagde til dem / Huem lede i effter? De suarede hannem / Jhesum aff Nazareth. Jhesus siger til dem / Det |965 er ieg. Men Judas som hannem forraadde / stod oc hoss dem. Der Jhesus sagde nu til dem / Det er ieg / vigede de til bage / oc fulde til iorden. Da spurde hand dem atter at / Huem lede i effter? Da sagde de / Jhesum aff Nazareth. Jhesus suarede / Jeg sagde eder / at det er ieg / Lede i effter mig / da lader disse gaa. Paa det / at det ord skulde fuldkommis / huilcket der hand sagde /Ioan. 17. Jeg miste ingen aff dem / som du haffuer giffuit mig.

Da haffde Simon Petrus it Suerd / oc drog det vd / oc slo effter den ypperste Prestis Suend / oc hug det høyre Øre aff hannem. Oc den Suend hed Malchus. Da sagde Jhesus til Peder / Stick dit Suerd i balgen. Skal ieg icke da dricke den Kalck / som min Fader gaff mig?

Men Skaren oc den øffuerste Høffuitzmand / oc Jødernis Tienere toge Jhesum / oc bunde hannem / oc førde hannem først til Annas / hand vaar Caiphas Suoger / som vaar det aarII. Jhesus bleff ført til Annas. Supra 11. Matth. 26.Marci 14.Lucæ 22. ypperste Prest. Men det vaar Caiphas / som raadde Jøderne / Det vaare gaat / at it Menniske døde for Folcket.

Oc Simon Petrus oc en anden Discipel fulde effter Jhesum. Den samme Discipel vaar bekent met den ypperste Prest / oc gick ind met Jhesu i den ypperste Prestis Sal. Oc Peder stod vden faare dørren. Da gick den anden Discipel / som vaar bekent met den ypperste Prest / hen vd / oc talede met Døruoctersken / oc flide Peder ind. Da sagde Pigen som tog vaare paa Dørren til Peder / Est du icke oc en aff dette Menniskis Disciple? Hand sagde / Jeg er icke. Men Suennene oc Tienerne stode / oc haffde giort en Kulild / thi det vaar kalt / oc varmede sig. Oc Peder stod hoss dem / oc varmde sig.

Men den ypperste Prest spurde Jhesum om hans Disciple / oc om hans Lærdom. Jhesus suarede hannem / Jeg haffuer talet obenbarlige faar Verden / Jeg lærde altid i Scholen oc vdi Templen / der som alle Jøderne komme til sammen / oc ieg haffuer inted talet i løndom. Hui spør du mig der at? Spør dem der at / som haffue hørt / huad ieg talede til dem / See / de vide huad ieg haffuer sagd. Som hand det talede / gaff en aff Tienerne / som der stod hoss / Jhesu en Kindhest / oc sagde / Skalt du saa suare den ypperste Prest? Jhesus suarede / Haffuer ieg talet ilde / da beuise det / at det er ont / Men haffuer ieg talet ret / hui slar du mig? Oc Annas sende hannem bunden til den ypperste Prest Caiphas.

Men Simon Petrus stod oc varmde sig. Da sagde de til hannem / Est du icke en aff hans Disciple? Da nectede hand / oc sagde / Jeg er icke. En aff den ypperste Prestis Suenne / hues frende Peder haffde hugget Øret aff / siger / Saa ieg dig icke i Vrtegaarden hoss hannem? Da nectede Peder atter / Oc strax gol Hanen.

Da førde de Jhesum fra Caipha til Domhuset. Oc det vaar aarle / Oc de ginge icke i Domhuset / paa det de skulde icke bliffue wrene / men maatte æde Paaske. Da gick Pilatus vd til dem /III. Jhesus bleff ført faar Domhusit. Matth. 27.Marci 15.Lucæ 23. oc sagde / Huad klagemaal føre i mod dette Menniske? De suarede / oc sagde til hannem / Vaare denne icke en Misdedere / da haffde wi icke antuordet dig hannem. Da sagde Pilatus til dem / Saa tage i hannem hen / oc dømmer hannem effter eders Low. Da sagde Jøderne til hannem / Wi tørre ingen dræbe / Paa det at Jhesu ord skulde fuldkommis / som hand sagde / der hand gaff til kende / huilcken Død hand skulde dø.

Da gick Pilatus ind igen i Domhuset / oc kallede Jhesum / oc sagde til hannem / Est du Jøde Konge? Jhesus suarede / Taler du det aff dig selff / Eller haffue andre sagd dig det om mig? Pilatus suarede / Er ieg en Jøde? Dit Folck oc de ypperste Prester / antuordede dig mig / Huad haffuer du giort? Jhesus suarede / Mit Rige er icke aff denne Verden / Vaare mit Rige aff denne Verden / mine Tienere skulde stride der faare / at ieg skulde icke antuordis Jøderne. Men nu er mit Rige icke der aff. Da sagde Pilatus til hannem / Saa est du alligeuel en Konge? Jhesus suarede / Du siger det / Jeg er en Konge. Jeg er der til fød / oc kommen i Verden / a ieg skal vidne Sandhed. Huo som er aff Sandhed / hand hører min røst. Pilatus siger til hannem / Huad er Sandhed.

Oc der hand det sagde / gick hand vd til Jøderne igen / oc siger til dem / Jeg finder ingen skyld met hannem. J haffue en seduane / at ieg skal giffue eder en løss om Paasken / Ville i nu / at ieg skal giffue eder den Jøde Kønge løss? Da robte de igen alle sammen / oc sagde / Jcke denne / men Barrabam / oc Barrabas vaar en Mordere.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.