Christian 3.s danske Bibel

[988]

XX

DEr nu dette Opløff stilledis / kallede Paulus Disciplene til sig / oc velsignede dem / oc gick vd / at hand vilde reyse til Macedoniam. Oc der hand drog igennem samme Land / oc haffde formanet dem met mange ord / da kom hand til Greke land / oc tøffuede der tre maanede. Oc der Jøderne vilde forrasket han Sopater. Aristarchus. Secundus. Gaius. Timotheus. Tychicus. Trophimusnem / som hand vilde fare til Syrien / da bleff hand til raadz / at vende om igen igennem Macedoniam. Da droge der met hannem indtil Asia / Sopater aff Berrhoen / oc Aristarchus oc Secundus aff Thessalonica / oc Gaius aff Derben oc Timotheus / Oc Tychicus oc Trophimus aff Asia. Disse ginge faare / oc tøffuede oss i Troada / Men wi seylede effter Paaske fra Philippen indtil den femte dag / oc komme til dem i Troada / oc haffde der vort væsen siu dage.

Oc paa en Sabbath / der Disciplene komme tilsammen / at bryde Brødet / da predickede Paulus faar dem / oc vilde den anden dag reyse vd / oc hand fordrog ordet indtil midnat. Oc der vaare mange Bluss paa Lofftet / som de vaare forsamlede. Oc der sad en Dreng / som hed Eutichus / vdi it vindue / oc falt i en dyb søffn / den stund Paulus talede / oc bleff besuaret aff søffn / oc falt ned aff det tredie Lofft / oc bleff død optagen. Da gick Paulus ned / oc falt paa hannem / omspende hannem / oc sagde / Gører inted bulder / thi hans siel er i hannem. Saa gick hand op / Eutichus opueckis aff de Døde.oc brød Brødet / oc beed paa / oc talede meget met dem / indtil det bleff dag / oc drog saa vd. Oc de hente Drengen leffuende / oc bleffue icke lidet trøstede.

Men wi droge faare paa Skibet / oc fore til Asson / oc vilde der taget Paulum til oss / Thi hand haffde saa befalet / oc hand vilde selff gaa til fodz. Der hand kom nu til oss i Asson / da toge wi hannem til oss / oc komme til Mytilenen. Oc wi seylede der fra / oc komme anden dagen mod Chion. Oc den dag der nest støtte wi paa Samon / oc bleffue i Trogilion. Oc den anden dag komme wi til Mileto / Thi Paulus haffde besluttet / at seyle omkring Ephesum / at hand skulde icke forsøme tiden i Asia / Thi hand hastede / at hand vilde vere i Jerusalem paa Pintzedag / saa fremt som det vaare hannem mueligt.

Pauli formaning til de Eldste. Men hand sende fra Mileto til Ephesum / oc loed eske de Eldste aff Menigheden. Oc der de komme til hannem / sagde hand til dem / J vide / huorledis ieg haffuer altid veret hoss eder / fra den første dag / der ieg kom i Asia / oc tient HERREN met al ydmyghed / oc met megen graad oc fristelser / som mig ere vederfarne aff Jøderne / der stode effter min forderffuelse / huorledis ieg dulde inted / som er nytteligt / at ieg ey forkyndede eder det / oc lærde eder obenbare oc besynderlige / Oc ieg vidnede / baade faar Jøder oc Greker / penitentze til Gud / oc Troen til vor HERRE Jhesum.

Oc nu see / Jeg som er bunden i Aanden / far til Jerusalem / oc veed icke huad mig der skal vederfaris / Vden at den hellig Aand / vidner i alle Stæder / oc siger / At baand oc drøffuelse bie mig der. Men ieg acter inted aff det / Jeg acter mit Lyff oc icke selff dyrt. Paa det at ieg kand fuldkomme mit laab met glæde / oc det Embede / som ieg anammede aff den HERR E Jhesu / at vidne Euangelium om Guds naade. Oc nu see / Jeg veed / at i skulle icke mere see mit Ansict / alle iblant huilcke ieg reysde / oc predickede Guds Rige. Der faare vidner ieg paa denne dag faar eder / at ieg er reen aff allis blod / Thi ieg dulde inted faar eder / at ieg ey forkyndede alt Guds raad.

Saa giffuer nu act paa eder selff / oc paa den gantske Hiord / iblant huilcken den hellig Aand sette eder til Bisper / at føde Guds Menighed / huilcken hand forhuerffuede formedelst sit eget Blod. Thi ieg veed at der skulle komme grumme Vlffue iblant eder effter min Affgong / som icke skulle spare Hiorden. Der skulle oc aff eder selff opstaa Mend / oc tale wrong Lærdom / at de kunde drage Disciplene til sig. Der faare verer vaagne oc tencker der paa / at ieg haffuer icke affladet / i try aar / at formane huer besynderlige / dag oc nat / met grædende taare.

Oc nu / kære Brødre / Jeg befaler eder Gud oc hans naadis Ord / huilcken som er mectig / at |989 opbygge eder / oc at giffue eder Arffe iblant alle dem som bliffue helligede. Jeg haffuer icke begeret aff nogen aff eder Sølff eller Guld ey heller klæder / thi i vide selff / at disse hender haffue tient mig til min Nødtorfft / oc til deris / som haffue veret met mig. Jeg visde eder alting / At mand skal saa arbeyde / oc anamme de Skrøbelige / Oc tencke paa vor HERRJS Jhesu ord / at hand sagde / Det er saligere at giffue end at tage.

Oc der hand haffde dette sagd / falt hand paa knæ / oc bad met dem alle. Da bleff der stor graad iblant dem alle / oc de fulde omkring Pauli halss / oc kyste hannem / Oc de vaare aller mest bedrøffuede for det ord hand sagde / At de skulde icke mere see hans Ansict. Oc de fulde hannem til Skibet.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.