Christian 3.s danske Bibel

[1007]

XIIII.

ANammer den som er skrøbelig i troen / oc forbistrer icke hans samuittighed. Den ene tror / at hand maa æde allehonde / Men den som er skrøbelig / hand æder Vrter. Huo som æder / hand foracte icke den / som icke æder / Oc huo som icke æder / hand døme icke den / som æder / Thi Gud haffuer anammet hannem. Huo est du / at du dømer en fremmet Suend? Hand staar eller falder faar sin Herre / Oc hand kand vel oprettis igen / Thi Gud kand vel oprette hannem.

Den ene holder en dag for den anden / Men den anden holder alle dage lige. Huer vere vis i sin mening. Huo som holder aff dagene / hand gør det for HERREN / Oc huo som icke holder der aff / hand gør det oc faar HERREN. Huo som æder / hand æder faar HERREN / thi hand tacker Gud / Huo som icke æder / hand æder icke faar HERREN / oc tacker Gud. Thi at ingen aff oss leffuer for sig selff / oc ingen døer for sig selff. Leffue wi / da leffue wi faar HERREN / Dø wi / da dø wi faar HERREN. Der faare / huad helder wi leffue eller dø / da høre wi HERREN til. Thi der til er Christus oc død oc opstanden / oc bleffuen leffuendis igen / at hand skulde vere HERRE offuer Døde oc leffuendis.

Men du / hui dømer du din Broder? Eller du anden / hui foracter du din Broder? Wi skulle alle skickis faar Christi Domstoel / Effter som screffuit staar / Saa vist som ieg Esaiæ 45. leffuer / siger HERREN / skulle alle knæ bøyis faar mig / oc alle Tunger skulle bekende Gud. Saa skal nu huer gøre Gud regenskaff for sig selff. Der faare lader oss icke mere den ene døme den anden / men dømer det meget mere / at ingen setter noget stød eller forargelse faar sin Broder.

Jeg veed oc er der vis paa / i den HERRE Jhesu / at inted er almindeligt i sig selff / Vden den som regner det for almindeligt / hannem er det samme almindeligt. Oc der som din Broder bliffuer fortørnet offuer din Mad / da vandrer du allerede icke effter kærlighed. Kære forderffue den icke met din Mad / for hues skyld Christus er død. Der faare skicker det saa / At eders Liggendefæ icke bliffuer bespaattet. Thi Guds Rige er icke mad oc dricke / Men Retferdighed oc Fred / oc glæde i den hellig Aand / Huo som tiener Christo der vdi / hand er Gud behagelig / oc Mennisken teckelig.

Der faare lader oss staa effter det som tiener til Fred / oc huad som tiener oss til forbedring iblant huer andre. Kære / forstyre icke Guds gerning for Mad skyld. Det er vel altsammen rent / Men det er hannem icke gaat / som det æder met sin Samuittigheds stød. Det er meget bedre / at du æder icke kød / oc dricker icke Vin / eller noget / som din Broder kand støde sig paa / eller forargis eller bliffue skrøbelig aff. Haffuer du den tro / Da beholt hende hoss dig selff / faar Gud. Salig er den som icke gør sig selff nogen Samuittighed / paa det / som hand anammer. Men huo som tuiler der paa / oc æder dog / hand er fordømt / Thi det gaar icke aff Troen. Oc huad som gaar icke aff troen / det er synd.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.