Christian 3.s danske Bibel

[1007]

XV.

OC wi som ere stercke / skulle bære de Skrøbeligis brøst / oc icke haffue behagelighed til oss selff. Oc der skal huer skicke sig saa iblant oss / at hand kand behage sin Neste / til gode til forbedring. Thi Christus haffde icke oc behagelighed til sig selff / men lige som screffuit staar / Deris forsmedelser / som dig forhone / ere Psalm. 69. faldne paa mig. Oc huad som er tilforn screffuit / det er screffuit oss til lærdom / paa det wi skulle haffue haab formedelst taalmodighed oc Scrifftens trøst. Men Taalmodighedz oc Trøstelsens Gud / giffue eder / at i kunde haffue it sind iblant huer andre / effter Jhesum Christum / At i endrectelige met en mund kunde prise Gud / oc vor HERRJS Jhesu Christi Fader. Der faare anammer huer andre / Lige som Christus haffuer anammet eder til Guds Loff.

|1008 Oc ieg siger / At Jhesus Christus vaar Omskærelsens Tienere / for Guds sandhed skyld / at stadfeste de Løffte som vore Fedre giorde / Oc at Hedningene skulle loffue Gud / for sin barmhertighed skyld / Lige som screffuet staar / Der faare vil ieg loffue dig iblant Hednin Psalm. 18.Deute. 31.Psalm. 117. Esaiæ 11.gene / oc siunge dit Naffn. Oc atter siger hand / Glæder eder i Hedninge met hans Folck. Oc atter / Loffuer HERREN alle Hedninge / oc priser hannem alle Folck. Oc atter siger Esaias / Det skal vere Jesse rod / oc den som skal opstaa at regere offuer Hedningene / paa den skulle Hedningene haabe. Men Haabens Gud / opfylde eder met al glæde oc fred / i Troen / At i kunde haffue it fuldkommet haab / formedelst den hellige Aands Krafft.

Jeg ved oc gantske vel om eder / kære Brødre / at i ere selff fulde aff godhed / opfylte met al Forstand / at i kunde formane huer andre. Men ieg dristede mig alligeuel til / at scriffue eder noget til / kære Brødre / oc paaminde eder / for den naade skyld / som mig er giffuen aff Gud / At ieg skal vere Christi Tienere iblant Hedningene / at offre Guds Euangelium / Paa det at Hedningene skulle bliffue Gud it tacknemeligt Offer / helliget formedelst den hellig Aand.

Der faare kand ieg rose mig / i Jhesu Christo / at ieg tien Gud. Thi ieg torde icke tale noget / der som Christus icke giorde det samme formedelst mig / at komme Hedningene til lydighed / ved ord oc gerninger / formedelst Krafft met Tegen oc Vnderlige ting / oc ved Guds Aands krafft / Saa at ieg haffuer opfylt alleuegne fra Jerusalem trint omkring indtil Jllyricum / met Christi Euangelio. Oc ieg giorde besynderlige min flid til / at predicke Euangelium huor som Christi Naffn vaar icke bekent / Paa det ieg skulde icke bygge paa en fremmet grunduol / Men lige som screffuit staar / Huilcke som icke er kundgiort om hannem / de skulle det see / Oc de som icke haffue hørt / skulle det forstaa.

Esaiæ 52. Denne er oc Sagen / huor faare ieg er mange gonge forhindret at komme til eder. Men nu ieg haffuer icke mere rum i disse Land / oc ieg haffuer lenge begeret at komme til eder / i mange aar / da vil ieg komme til eder / naar som ieg reyser til Hispanien. Thi ieg haabis at ieg skal reyse der igennem oc see eder / oc bliffue ledsaget der hen aff eder / Dog saa / at ieg vil tilforn verquege mig lidet met eder.

Oc nu far ieg til Jerusalem / at tiene de Helligen. Fordi at de aff Macedonia / oc Achaia haffue veluillige lagd en almindig Hielp tilsammen / til de Fattige Helligen i Jerusalem / De giorde det veluillige / oc de ere ocsaa deris Skyldener. Thi at ere Hedningene bleffne delactige i deris aandelige Gode / Da er det tilbørligt at de oc beuise dem tieniste i det legemlige Gode. Naar som ieg haffuer nu vdret dette / oc beseglet dem denne Fruct / da vil ieg drage igennem hoss eder til Hispaniam. Oc ieg ved / at naar som ieg kommer til eder / da skal ieg komme met Christi Euangelij fulde velsignelse.

Oc ieg formaner eder / kære Brødre / formedelst vor HERRE Jhesum Christum / oc ved Aandens kærlighed / at i vilde hielpe mig at stride / met eders bøn for mig til Gud / At ieg kand bliffue frelst fra de Vantro i Judea / Oc at min Tieniste / som ieg gør til Jerusalem / kand bliffue de Helligen tacknemelig / Paa det ieg kand komme til eder met glæde / formedelst Guds vilie / oc verquege mig met eder. Men Fredens Gud vere met eder alle / Amen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.