Christian 3.s danske Bibel

[1000]

V.

EFterdi wi ere nu bleffne Retferdige formedelst Troen / Saa haffue wi Fred met Gud / formedelst vor HERRE Jhesum Christum / Formedelst huilcken wi haffue oc en Tilgang i Troen / til denne Naade / som wi staa vdi / oc rose oss aff det Haab som wi haffue til den tilkommende Herlighed / som Gud skal giffue. Oc icke end det aleniste / Men wi rose oss oc aff Drøffuelse / effterdi wi vide / At drøffuelse gør taalmodighed / oc taalmodighed gør forfarenhed / oc forfarenhed gør haabet. Men Haabet lader icke beskemme. Thi Guds kærlighed er vdgyden i vore hierter formedelst den hellige Aand / som er oss giffuen.

Thi at Christus døde oc for oss Wgudelige / der wi vaare end skrøbelige effter tidens leyelighed. Nu døer neppelige nogen for det Retferdige. For noget Gaat skyld torde maa vel ske nogen dø. Der faare priser Gud sin kærlighed mod oss / i det / at Christus er død for oss / der wivaare end da Syndere. Saa skulle wi io meget mere bliffue formedelst hannem beuarede fra vreden / effterdi wi ere bleffne retferdige formedelst hans Blod.

Thi at ere wi forligte met Gud / formedelst hans Søns Død / der wiend vaare Fiender / Da skulle wi meget mere bliffue salige formedelst hans Liff / effterdi wi ere nu forligte? Oc icke det aleniste / men wi rose oss oc aff Gud / formedelst vor HERRE Jhesum Christum / formedelst huilcken wi haffue nu faaet Forligelsen.

Synden. Der faare / lige som Synden kom i Verden formedelst it Menniske / oc Døden formedelst Synden / oc Døden trengde saa igennem til alle Menniske / effterdi at de syndede alle. Thi Synden vaar vel i Verden / indtil Lowen kom / Men der som ingen Low er / der acter mand icke Synden. Men Døden regnerede fra Adam indtil Mose / ocsaa offuer dem / som icke syndede / met lige saadan offuertrædelse / som Adam / huilcket der er it Billede / til det / der tilkommende vaar.

|1001 Men det vaar icke met Gaffuen / som met Synden. Thi at døde der mange vdi it Menniskis synd / Da er meget mere Guds Naade oc gaffue rigelige vederfaren mange / formedelstNaade. Ioan. 1. Jhesum Christum / som vaar det eniste Menniske i Naade.

Oc den Gaffue er icke aleniste offuer en Synd / som alting er forderffuit / formedelst den eniste Synderis eniste synd. Thi Dommen er kommen aff en synd til Fordømelse / Men Gaffuen hielper / oc aff mange synder til Retferdighed. Thi at regnerede Døden formedelst den ene for en eniste Synd skyld / Da skulde de meget mere / som faa Naadens oc Gaffuens offuerflødighed til retferdighed regnere i Liffuit / formedelst Jhesum Christum.

Lige som nu fordømelse er kommen offuer alle Menniske formedelst it Menniskis synd / Saa er oc Liffzens retferdighed kommen offuer alle Menniske for den enis Retferdighed. Thi at lige som der ere bleffne mange Syndere for it Menniskis wlydighed / Saa bliffue oc mange retferdige formedelst den enis Lydighed.

Oc Lowen kom dissimellem ind / paa det at Synden skulde bliffue mectigere. Oc huor somLowen. Synden er bleffuen mectig / Der er dog Naaden bleffuen meget mectigere / Paa det at lige som Synden regnerede til Døden / Saa skal oc Naaden regnere ved Retferdighed til det euige Liff / formedelst Jhesum Christum.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.