Christian 3.s danske Bibel

[1001]

VII.

VJde i icke / kære Brødre (Thi ieg taler met dem / som vide Lowen) at Louen regnerer offuer Mennisken / saa lenge som hand leffuer? Thi en Quinde / som er Manden vnderdanig / hun er forbunden til Lowen / saa lenge som Manden leffuer / Men der som Manden døer / da er hun løss fra Lowen / som |1002 er Manden anrørendis. Men der som hun er nu hoss en anden Mand / den stund Manden leffuer / da kaldis hun en Hore. Men der som Manden døer / da er hun fri fra Lowen / at hun er icke en Hore / om hun er hoss en anden Mand.

Lige saa ere i / kære Brødre / døde giorde fra Lowen / formedelst Christi Legeme / at i skulle vere hoss en anden / som er / hoss den der er opuect fra de døde / paa det wi skulle bære Gud fruct. Thi der wivaare i Kødet / da vaar den syndelige lyst (som sig oprørde formedelst Lowen) krafftig i vore Lemmer / at bære Døden fruct. Men nu ere wi løse fra Lowen / oc døde fra hende / som holt oss fangne / Saa / at wi skulle tiene i Aandens ny væsen / oc icke i Bogstauens gamle væsen.

Huad ville wi nu da sige? Er Lowen synd? Det vere longt fra. Men ieg kende icke synden vden ved Lowen. Thi ieg viste inted aff den lyst / der som Lowen haffde icke sagd / Du skalt icke begære. Da tog Synden aarsage aff Budet / oc oprørde i mig allehonde lyst. Thi at vden Lowen vaar Synden død. Oc ieg leffde nogen tid vden Lowen. Men der Budet kom / da bleff Synden leffuendis igen / oc ieg døde. Oc det befant sig / at det Bud bekom mig til Døden / som mig dog vaar giffuit til Liffuit. Thi at Synden tog aarsage aff Budet / oc bedrog mig / oc dræbte mig formedelst det samme Bud. Lowen er io hellig / oc Budet helligt / ret oc gaat.

Er da det / som er gaat / bleffuit mig en Død? Det vere longt fra. Men paa det / at Synden skulde obenbaris / huorledis hun er Synd / da giorde hun mig Døden formedelst det gode / Paa det at Synden skulde bliffue offuermaade syndig / formedelst Budet. Thi wi vide / at Lowen er aandelig / Men ieg er kødelig / oc sold vnder Synden. Thi ieg veed icke / huad ieg gør / Thi ieg gør icke det som ieg vil / men ieg gør det som ieg hader. Men gør ieg det / som ieg icke vil / da samtycker ieg / at Lowen er god. Saa gør icke ieg nu det samme / men Synden / som boer i mig. Thi ieg veed / at i mig / det er / i mit kød boer inted gaat. Vilien haffuer ieg vel / Men at fuldkomme det gode / finder ieg icke. Thi at det Gode som ieg vil / det gør ieg icke / men det Onde / som ieg icke vil / det gør ieg. Gør da ieg / det som ieg icke vil / saa gør icke ieg det samme / men Synden som boer i mig.

Saa finder ieg mig nu en Low / ieg som vil gøre det Gode / at det Onde henger ved mig. Thi ieg haffuer lyst til Guds Low / effter det induortis Menniske. Men ieg seer en anden Low i mine Lemmer / som strider mod Lowen i mit sind / oc tager mig fangen i Syndens Low / som er i mine Lemmer. Jeg elendige Menniske / huo skal frelse mig aff denne Dødis legeme? Jeg tacker Gud formedelst Jhesum Christum vor HERRE. Saa tien ieg nu Guds Low met sindet / Men Syndsens Low met kødet.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.