Christian 3.s danske Bibel

[1002]

VIII.

SAa er nu inted fordømeligt i dem / som ere i Christo Jhesu / de som icke vandre effter Kødet / men effter Aanden. Thi at Aandens Low / som gør oss leffuendis i Christo Jhesu / giorde mig fri fra Syndens oc Dødzens Low. Fordi at det som vaar Lowen wmueligt (Effterdi hun bleff skrøbelig formedelst Kødet) Det giorde Gud / oc hand vdsende sin Søn / i det syndelige Kødis skickelse / oc fordømde Synden i Kødet formedelst Synden / Paa det at den Retferdighed som Lowen eskede / skulde fuldkommis i oss / Wi som nu icke vandre effter Kødet / men effter Aanden.

Thi at de som ere kødelige / de ere kødelige til sinde / Oc de som ere aandelige / de ere aandelige til sinde. Men at vere kødelige til sinde / er Døden / Oc at vere aandelige til sinde / er Liff oc fred. Thi det er Findskaff mod Gud / at vere kødelige til sinde / Effterdi det er Guds Low icke vnderdanigt / thi hand formaar det oc icke. Oc de som ere kødelige / kunde icke behagis Gud. Oc i ere icke kødelige / men aandelige / Saa fremt som Guds Aand boer i eder. Oc huo som icke haffuer Christi Aand / hand hører hannem icke til. Men der som Christus er i eder / Da er io Legemet døt for Syndens skyld / Oc Aanden er Liffuit / for Retferdigheds skyld. Der som nu hans Aand / der opuecte Jhesum fra de Døde / boer vdi eder / Da skal oc den samme som opuecte Christum fra de Døde / gøre eders dødelige Legeme leffuendis / for den skyld / at hans Aand boer i eder.

Saa ere wi nu / kære Brødre / icke kødet skyldige / at wi skulle leffue effter Kødet / Thi at leffue i effter Kødet / da skulle i dø. Men dræbe i Kødsens Gerninger formedelst Aanden / da skulle i leffue. Thi huilcke Guds Aand driffuer / de ere Guds Børn. Thi at i haffue icke anammet en treldoms Aand / at i skulle atter frycte eder / Men i haffue anammet en sønlig Aand / Formedelst huilcken wi robe / Abba kære Fader. Den samme Aand giffuer vor aand vidnisbyrd / at wi ere Guds Børn. Ere wi da Børn / saa ere wi oc Arffuinge / det er / Guds Arffuinge / oc Christi Metarffuinge / Om wi ellers lide met hannem / paa det at wi skulle ophøyis met hannem til Herlighed.

|1003 Thi ieg holder det saa / At denne tids pinactelighed er icke den Herlighed verd / som skal obenbaris i oss. Thi at Creaturens omhyggelige forlengelse tøffuer effter Guds Børns obenbarelse. Effterdi Creaturet er vnder forfengelighed / mod sin vilie / Men for hans skyld / som det gaff der vnder i Haabet. Thi Creaturet skal oc bliffue fri aff det forgengelige væsens tienste / til Guds Børns herlige Frihed. Thi wi vide / at alle Creature forlengis met oss / oc de ere end nu stedze i banghed.

Oc icke de aleniste / men ocsaa wi selff / som haffue Aandens første grøde / forlengis oc hoss oss selff / effter børnenis vdkaarelse / oc bie effter vore Legemis forløsning. Thi wi ere vel salige / dog i Haabet. Oc det Haab / som mand seer / er icke haab / Thi huorledis kand mand haabis til det / som mand seer? Men haabis wi til det / som wi icke see / Da bie wi der effter met taalmodighed.

Disligest hielper oc Aanden vor skrøbelighed op. Thi wi vide icke / huad wi skulle bede / som det sig burde / Men Aanden traader selff frem for oss til det beste / met wsigelig suck. Oc den som rand sager hierterne / hand veed / huad Aandens sind er / Thi hand traader frem for de Hellige / effter som det er Gud behageligt. Oc wi vide / at alle ting tiene dem til det beste / som elske Gud / de som ere kallede effter Forsettet. Thi huilcke hand haffde tilforn forseet / dem haffuer hand oc beskicket / at de skulde vere hans Søns Billede lige / Paa det at hand skal vere den Førstfødde iblant mange Brødre. Men huilcke hand haffuer beskicket / dem haffuer hand oc kaldet. Oc de som hand haffuer kaldet / dem haffuer hand oc giort retferdige. Oc de hand giorde retferdige / dem haffuer hand oc giort herlige.

Huad ville wi da ydermere sige? Er Gud met oss / huo kand vere imod oss? Huilcken som oc icke sparde sin egen Søn / Men gaff hannem der hen for oss alle / Hui skulde hand icke giffue oss alting met hannem? Huo vil skylde Guds Vdualde? Gud er her / som gør retferdige. Huo vil fordøme? Christus er her / som er død / Ja meget mere / den som oc er opuect / huilcken som er hoss Guds høyre Haand / oc traader frem for oss.

Huo vil skilie oss fra Guds kærlighed? Drøffuelse eller angist / eller forfølgelse / eller hunger / eller nøgenhed / eller farlighed / eller Suerd? Lige fom screffuit staar / For din skyldPsam. 44. dræbis wi den gantske dag / Wi ere regnede som slacte Faar. Men i alt dette vinde wi longt offuer / for hans skyld / som oss elskte. Thi ieg er vis paa / At huercken Død eller Liff / huercken Engel eller Førstedøme / icke heller Mact / huercken det neruerendis eller tilkommendis / huercken høyt eller dybt oc ey noget andet Creature / kand skilie oss fra Guds kærlighed / som er i Christo Jhesu vor HERRE.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.