Christian 3.s danske Bibel

[1011]

III.

OC ieg / kære Brødre / kunde icke tale met eder / som met Aandelige / men som met kødelige / lige som met vnge Børn i Christo. Jeg gaff eder Milck at dricke / oc icke Mad / Thi at i kunde icke end da / J kunde oc icke heller end nu / effterdi i ere end nu kødelige. Effterdi der er niedkærhed / kiff oc tuedract iblant eder / Ere i icke da kødelige / oc vandre effter Menniskelig skick? Thi at siger den ene / Jeg er Pouels / Oc den anden / Jeg er Apollos / ere i icke da Kødelige?

Huo er nu Paulus? Huo er Apollo? Tienere ere de / formedelst huilcke i trode / oc det / lige som HERREN haffuer giffuit huer. Jeg plantede / Apollo vandede / Men Gud gaff vext. Saa er nu huercken den noget som planter / icke heller den som vander / Men Gud som giffuer vext. Oc den som planter / oc den som vander / ere den ene lige som den anden. Oc huer skal faa sin Løn / effter sit arbeyde. Thi wi ere Guds Methielpere / J ere Guds agergerning / oc Guds bygning. Jeg lagde Grunduollen / som en viss Bygningsmand / aff Guds Naade / som mig er giffuen / En anden bygger der paa. Men huer see til / huorledis hand bygger der paa.

Der kand ingen legge en anden Grunduol / end den / som lagt er / som er Jhesus Christus. Oc der som nogen bygger paa denne Grunduol / Guld / Sølff / Dyrebare stene / træ / hø / straa / Da skal huers gerning bliffue obenbare / Dagen skal gøre det klart / Thi det skal obenbaris formedelst ild / oc ilden skal prøffue / huordan huer Mands gerning er. Bliffuer nogen mands gerning / som hand bygde der paa / da skal hand faa Løn. Men bliffuer |1012 nogen Mands gerning opbrent / da skal hand lide skaden / Oc hand skal selff bliffue salig / dog saa / som formedelst ilden.

Vide i icke / at i ere Guds Tempel / oc Guds Aand boer i eder? Der som nogen forderffuer 2. Corint. 6Guds Tempel / Den skal Gud forderffue. Thi Guds Tempel er helligt / huilcket i ere. Jngen besuige sig selff. Huo som lader sig tycke iblant eder at vere viss / hand bliffue en Daare i denne Verden / at hand kand vere viss. Thi at denne verdens Visdom er Daarlighed hoss Gud. Thi det staar screffuit / Hand griber de Vise i deris Klogskaff. Oc atter / Iob 5.Psalm. 94.HERREN veed de Visis tancker / at de ere forfengelige. Der faare skal ingen rose sig aff noget Menniske. Alting hører eder til / vere sig Paulus eller Apollo / vere sig Cephas eller Verden / vere sig Liffuit eller Døden / vere sig det næruerendis eller det tilkommende / altsammen hører det eder til / Oc i høre Christo til / oc Christus hører Gud til.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.