Christian 3.s danske Bibel

[1023]

III.

BEgynde wi da atter / at prise oss selff? Eller behøffue wi / som nogle / Loffuebreff til eder / eller Loffuebreff aff eder? J ere vort Breff / som er screffuit i vore Hierter / som kendis oc læsis aff alle Menniske / i som ere bleffne obenbare / at i ere Christi Breff / tilberedde formedelst Predicke embedet / oc screffne aff oss / Jcke met Bleck / men met den leffuende Guds Aand / Jcke i Stentaffler / men i Hiertens Kødtaffler. Saadan fortrøstning haffue wi oc til Gud formedelst Christum / Jcke at wi ere duelige aff oss selff / at tencke noget / som aff oss selff / Men at wi ere duelige / det er aff Gud / huilcken som oc giorde oss duelige / at føre det ny Testamentis Embede / Jcke Bogstauens / men Aandens. Thi at Bogstauen ihielslar / men Aanden gør leffuende.

Men haffde det Embede / som ihielslar formedelst Bogstauene / oc er vdgraffuet i Exodi 34. Stene / saadan klarhed / at Jsraels Børn kunde icke see paa Mose ansict / for hans ansictis klarhed skyld / som dog forgaar / Hui skulde icke meget mere det Embede / som giffuer Aanden / haffue klarhed? Thi at haffuer det Embede klarhed / som predicker Fordømmelsen / da haffuer meget mere det Embede som predicker Retferdighed / offueruettis klarhed. Thi at oc den anden deel / som forklaret vaar / er icke at acte for klarhed / Mod denne offueruettis klarhed. Thi at haffde det klarhed / som forgaar / Da skal det haffue meget mere klarhed / som bliffuer.

Effterdi wi haffue nu saadant Haab / da bruge wi stor dristighed / oc gøre icke som Mose / der hengde it Skiul faar sit Ansict / at Jsraels Børn kunde icke see enden paa det / som forgick / men deris sind ere forherdede. Thi det samme Skiul bliffuer icke fortaget / indtil denne dag / offuer det gamle Testamente / naar de det læse / huilcket der forgaar i Christo. Men det skiulDet Hiertet. henger faar deris Hierter / indtil denne dag / naar Mose læsis. Men der som det omuende sig til HERREN / da bleffue Skiulet borttaget / Thi HERREN er Aanden / Oc huor som HERRENS Aand er / der er frihed. Men nu speyler HERRENS klarhed sig i oss alle / met it bart Ansict / oc wi bliffue forklarede i det samme Billede / fra den ene klarhed til den anden / som aff HERRENS Aand.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.