Christian 3.s danske Bibel

[92]

XXXIIII.

OC HERREN sagde til Mose /Tho stentaffler. Deut. 10. Hug dig tho Stentaffler / som de første vaare / saa vil ieg scriffue de ord i dem / som vaare i de første Taffler / som dw slost sønder. Oc ver rede i morgen / at dw aarle opstiger paa Sinai bierg / oc trien der til mig al øffuerst paa Bierget. Oc lad ingen gaa op met dig / at ingen bliffuer seet her om det gantske Bierg / Oc lad huercken Faar eller fæ gaa i gress mod dette Bierg.

Oc Mose hug tho Sten taffler / som de første vaare. Oc stod aarle op om morgenen / oc gick op paa Sinai bierg / som HERREN befol hannem / oc tog de tho Stentaffler i sin haand. Saa kom HERREN ned i en Sky / oc tren der til hannem / oc predickede om HERRENS Naffn. Oc der HERREN gick frem for hans ansict / robte hand / HERRE / HERRE / barmhiertig Gud oc naadig / och taalmodig / oc meget Mose bøn Psal. 86. 103. 145. Psal. 143. miskundelig oc trofast / Dw som beuiser naade til tusinde Led / oc forlader ondskaben / offuertrædelsen oc synden. Oc for huilken ingen er wskyldig / Dw som hiem søger Federnis ondskaff paa Børn oc Børne børn / indtil tredie oc fierde Led.

Oc Mose neyede sig strax ned til iorden / oc tilbad hannem / oc sagde / HERRE / haff uer ieg fundet naade faar dine øyen / Da gaar HERREN met oss / Thi det er it haardnacket Folk / At dw skalt vere naadig offuer vor synd oc ondskaff / oc lade oss vere din Arff.

Oc hand sagde / See / Jeg vil gøre en Pact for alt dit folk / oc ieg vil gøre Vnderlige ting / hues lige aldrig vaare før giorde i noget Land / eller hoss noget Folk / oc alt det Folk / som dw est iblant / skal se HERRENS gerning / Thi det skal vere vnderligt / som ieg skal gøre met dig.

Exo. 23.Deut. 7.Holt det som ieg befaler dig i dag / See / Jeg vil vddriffue de Amoriter / Cananiter / Hethiter / Pheresiter / Heuiter / oc Jebusiter for dig. Tag dig vare / at dw gør icke noget Forbund met Landzens Jndbyggere / der som dw kommer ind / at de icke bliffue dig til it Forargelse |93 iblant eder. Men dw skalt nedbryde deris Altere / oc søndersla deris Affguder / oc hugge deris Lunde ned. Thi at dw skalt icke bede til nogen anden Gud / Thi HERREN kaldis Nidkær / fordi hand er en nidkær Gud / Paa det / at naar dw gør noget Forbund met Landzens Jnd byggere / oc naar de gøre hoer effter deris Guder / oc offre til deris Guder / oc de icke indbiudeNum. 25. dig / oc dw æder icke deris Offer / oc tager deris Døtter til dine Sønners Hustruer / oc de samme gøre hoer effter deris Affguder / oc komme dine Sønner oc til at gøre hoer effter deris Affguder.

Dw skalt ingen støbte Guder gøre dig. Dw skalt holle det wsurede Brøds Høytid / ocExo. 21. 23. æde wsuret Brød i Siu dage / som ieg haffuer befalet dig / i Abibs maanedis tid / Fordi at dw gickst aff Egypten / i den maaned Abib.

Alt det som først oplader sin Moders liff / det er mit / Huad som er en hand iblant QuegExo. 23. 22. Num. 18. som oplader moders liff / huad heller det er Fæ eller Faar. Men det Første fødde aff asne / skalt dw løse met it faar / Oc der som du icke vilt løse det / da bryd halsen sønder paa det. Alle Første fødde aff dine Sønner skalt du løse / oc der skal ingen obenbaris tomhendet faar mig.

Sex dage skalt du arbeyde / den siuende dag skalt du huile / baade met pløyning oc Exo. 20. 23. 35. høstning. Dw skalt holde vge Høytiden met den Første fruct aff Huede høsten / Oc Jndsanckelsens Høytid / naar aaret er vde.

Tre gange om aaret skulle alle Mandkøn obenbaris for den Veldige som er HERRE oc Jsraels Gud. Naar ieg haffuer vddreffuit Hedningene for dig / oc dine Landemercke bliffue videre / skal ingen begere dit Land / naar du saa opgaar och lader dig til syne for HERREN din Gud tre gonge om aaret.

Exo. 23.Deut. 14. 16.Dw skalt icke offre mit Offers blod paa sured brød / Oc der skal inted bliffue igen til om morgenen aff Paaske høytidens offer.

Dw skalt bære til HERRENS din Guds Huss den første Fruct aff din Jordz grøde. Dw skalt icke kaage Kidit / men det end nu dier sin moder.

Oc HERREN sagde til Mose / Scriff disse ord / Thi effter disse ord / haffuer ieg giortExo. 24. it Forbund met dig oc met Jsrael. Oc hand vaar der hoss HERREN fyretiue dage oc fyretiue nætter / oc icke od brød / eller drack vand. Oc hand screff i Tafflerne saadan en Pact / de thi ord.

Der nu Mose gick ned aff Sinai bierg / haffde hand to Vidnesbyrdz Taffler i sin haandMose ansict skinner. oc hand viste icke at huden paa hans Ansict skinde / der aff at hand haffde talet met hannem. Oc der Aaron oc alle Jsraels børn saage hans Ansictis hud saa skinne / da frøctede de sig at giff ue sig nær til hannem. Da robte Mose at dem / Oc de vende dem om til hannem / baade Aaron oc alle de Ypperste aff menigheden / oc hand talede met dem. Siden ginge alle Jsraels børn til hannem / Saa befoel hand dem at holde alt det som HERREN haffde talet met2. Corinth. 3. hannem paa Sinai bierg. Oc naar hand talede alt dette met dem / lagde hand it Skiul paa sit ansict. Oc naar hand gick ind faar HERREN / at tale met hannem / da tog hand Skiulet aff / til hand gick vd igen / Oc naar hand kom vd / oc talede met Jsraels børn huad hannem vaar befalet / da saage Jsraels børn paa hans ansict / huorledis hans Ansictis hud skinde / Saa lagde hand atter det Skiul igen paa sit ansict / til hand gick ind igen / at tale met hannem.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.