Christian 3.s danske Bibel

[1033]

V.

SAa bliffuer nu stadige i den Frihed / som Christus fride Oss met / Oc lader icke fange eder igen vdi treldomsens Aag. See / ieg Paulus siger eder det / Der som i lade eder omskære / da er Christus eder inted nyttelig. Jeg vidner igen faar huer mand / som sig lader omskære / At hand er end nu plictig til at gøre den gantske Low. J haffue mist Christum / i som ville bliffue retferdige ved Lowen / oc i ere faldne fra Naaden. Men wi vente i Aanden / formedelst Troen / den Retferdighed som mand skal haabis til. Thi at i Christo Jhesu gelder huercken Omskærelse eller Forhud noget / Men Troen som arbeyder formedelst Kærlighed.

J løbe vel / Huo holt eder til bage / at icke lyde Sandhed? Saadan tilskyndelse er icke aff den / som eder kallede. En liden Surdey / gør den gantske Dey sur. Jeg formoder mig det til eder i HERREN / at i bliffue icke anderledis til sinde. Men huo som eder kommer i vildfarelse / Hand skal bære sin Dom / Vedzler huo hand vil. Oc ieg / kære Brødre / der som ieg predicker end nu Omskærelsen / hui lider ieg da forfølgelse? Da haffde Kaarssens forargelse affladet. Gud giffue / at de maatte oc opryckis / som eder forstyre.

Oc i / kære Brødre / ere kallede til Frihed / Seer aleniste til / at i icke formedelst den Frihed giffue Kødet rum / Men den ene tiene den anden i Kærlighed. Thi al Lowen fuldkommis vdi it ord / som er i det / Elsk din Neste / lige som dig selff. Men der som i bide oc opæde huer andre indbyrdis / Da seer til / at i icke bliffue fortærede iblant huer andre.

Fordi siger ieg / Vandrer i Aanden / da fuldkomme i icke Køddens lyst. Thi Kødet begærer mod Aanden / Oc Aanden mod Kødet / De samme ere imod huer andre / at i kunde icke gøre huad i ville. Regerer oc Aanden eder / Da ere i icke vnder Lowen. Thi Kødens Gerninger ere obenbare / som ere Hoer / Skørleffnet / Wrenlighed / Wkyskhed / Affguderi / Troldom / Fiendskaff / Kiff / auind / Vrede / Trette / Tuedract / Parthi / Had / Mord / Druckenskaff / fraadzeri / oc saadant mere. Om huilcke ieg haffuer før sagd eder / oc siger end nu tilforn / At de som saadant gøre / skulle icke arffue Guds Rige. Men Aandens Fruct er / Kærlighed / Glæde / Fred / Taalmodighed / Venlighed / Godhed / Troen / Sactmodighed / Kyskhed / Mod saadane er Lowen icke. Men huilcke som høre Christum til / de kaarsfeste deris Kød met lyst oc begæring.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.