Christian 3.s danske Bibel

[1033]

VI.

DEr som wi leffue i Aanden / da lader oss oc vandre i Aanden. Lader oss icke vere gerige effter forfengelig ære / til at mistrøste oc hade huer andre. Kære Brødre / Der som it Menniske offuerfaldis i nogen maade aff nogen Brøst / Da hielper hannem til rette igen / met en sactmodig Aand / i som ere aandelige / Oc see til dig selff / At du icke oc bliffuer fristet. Den ene bære den andens Byrde / saa opfylde i Christi Low. Oc der som nogen lader sig tycke / at hand er noget / der som hand dog inted er / hand besuiger sig selff. Men huer prøffue sin egen gerning / oc da skal hand haffue Ross aff sig selff / oc icke aff en anden. Thi huer skal bære sin Byrde.

Oc den som bliffuer vnderuist met Ordet / hand skal dele allehonde Gaat met den / som hannem vnderuiser. Farer icke vild / Gud lader sig icke spaatte. Thi huad som it Menniske |1034 saaer / det skal hand høste. Huo som saaer i sit Kød / hand skal høste forderffuelse aff Kødet. Men huo som saaer i Aanden / hand skal høste det euige Liff aff Aanden. Lader oss oc gøre Gaat / oc icke bliffue trette / Thi wi skulle oc høste i sin tid / vden affladelse. Den stund wi haffue nu tid / da lader oss gøre Gaat imod huer mand / oc allermest imod Troens tilhengere.

Seer / met huor mange ord ieg haffuer screffuit eder til met min egen haand. De som sig ville gøre behagelige effter Kødet / de tuinge eder til at omskæris / aleniste at de skulle icke forfølgis met Christi Kaarss. Thi at ocsaa de selff / som lade sig omskære / holde icke Lowen / Men de ville / at i skulle lade omskære eder / Paa det de kunde rose sig aff eders Kød. Men det vere longt fra / at ieg skal rose mig / vden aleniste aff vor HERRJS Jhesu Christi Kaarss / Formedelst huilcken Verden er mig kaarsfest / oc ieg Verden. Thi at i Christo Jhesu gelder huercken Omskærelse eller Forhud noget / men it nyt Creature. Oc saa mange som gaa frem effter denne Regel / offuer dem vere Fred oc Barmhertighed / oc offuer Guds Jsrael. Her effter gøre mig ingen ydermere wmage / Thi ieg bær vor HERRJS Jhesu Mercketegen i mit Legeme. Vor HERRJS Jhesu Christi Naade vere met eders Aand / kære Brødre / A M E N.

Til de Galater / Vdsent aff Rom.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.