Christian 3.s danske Bibel

[1036]

IIII.

SAa formaner nu ieg eder / som er fangen i HERREN / At i ville vandre / lige som det er eders Kald tilbørligt / der i ere kallede vdi / met al ydmyghed oc sactmodighed / met taalmodighed / Oc den ene fordrage den anden i Kærlighed / Oc verer flitige til at holde enighed i Aanden / formedelst fredens baand. Jt Legeme oc en Aand / Lige som i oc ere kallede / til it Haab i eders Kald. En HERR E / en Tro / en Daab / en Gud oc allis (vaare) Fader / som er offuer eder alle / oc formedelst eder alle / oc i eder alle.

Oc Naaden er giffuen huer iblant oss / effter Christi gaffuis maade. Der faare siger hand / Hand er opfaren i det Høye / Oc førde Fengselet fanget / Oc gaff Men Psalm. 68.nisken Gaffuer. Oc at hand opfoer / huad er det? Vden at hand tilforn foer ned til Jordens nederste steder. Den som foer ned / det er den samme / som foer op offuer alle Himle / At hand vilde opfylde alting.

Oc hand sette nogle til Apostler / oc nogle til Propheter / nogle til Euangelister / nogle til Hyrder oc Lærere / at de Hellige skulle bliffue beredde til Embedens gerning / met huilcket Christi Legeme kand opbyggis / indtil wi komme alle sammen / til en Tro oc Guds Søns kyndskaff / oc bliffue en fuldkommen Mand / som skal vere i Christi fuldkomne alders maade / Paa det wi skulle icke mere vere Børn / oc lade oss røre oc vogge aff allehonde Lærdoms vær / formedelst Menniskens skalckhed oc bedrageri / met huilcket de sledske effter at bedrage oss.

Men lader oss vere retsindige i Kærlighed / oc voxe i alle stycker / i den / som er Hoffuedet / Christus / aff huilcken det gantske Legeme er tilsammen føyet / oc en Lem henger til den anden / ved alle Ledemod / i det at den ene hielper den anden / effter huer Lemmis gerning / i sin maade / oc gør / at Leg emet voxer til sin egen forbedring / oc det altsammen i Kærlighed.

Saa siger ieg nu / oc vidner i HERREN / at i skulle icke mere vandre som andre Hedninge vandre / i deris sinds forfengelighed / huilckis forstand er formørcket / oc de ere fremmede fra det Leffnet / som er aff Gud / formedelst den vanuittighed / som er i dem / ved deris hiertis Blindhed / huilcke som ere Skødisløse / oc giffue sig til wtuctighed / oc bedriffue allehonde wrenlighed oc der til met Gerighed. Men i haffue icke saa lært Christum / der som i ellers haffue hørt om hannem / oc ere lærde i hannem / huorledis der er it retsindigt væsen i Jhesu.

Saa afflegger nu / det gamle Menniske / effter den første omgengelse / som forderffuer sig formedelst Lyst i vildfarelse. Oc fornyr eder i eders sindz Aand / oc fører eder i det ny Menniske / som er skabt effter Gud / i retsindig Retferdighed oc Hellighed. Der faare afflegger Løgn / oc taler sandhed huer met sin Neste / effterdi wi ere Lemmer iblant huer andre. Bliffuer vrede / Psalm. 4.oc synder icke / Lader Solen icke gaa ned offuer eders vrede. Giffuer oc icke Lasteren rum. Huo som haffuer staalet / hand stiele icke mere / Men hand skal arbeyde / oc gøre noget gaat met henderne / Paa det hand kand haffue at giffue den Nødtørfftige.

Lader ingen slem Snack gaa aff eders mund / men det som er nytteligt til forbedring / der som det gøris behoff / at det kand vere yndeligt at høre. Oc bedrøffuer icke den hellig Aand / met |1037 huilcken i ere beseglede / til Forløselsens dag. Al bitterhed oc grumhed / oc vrede / oc skrig / oc bespaattelse skal vere longt fra eder / oc al ondskaff. Oc verer venlige mod huer andre / godhiertige / oc forlader den ene den anden / Lige som Gud haffuer forladet eder i Christo.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.