Christian 3.s danske Bibel

[479]

LXVIII. Dauidz Psalme sang / faar at siunge.

GVd staa op / at hans Fiender kunde bort spreess / Oc de som hade hannem / kunde fly for hannem.

Fordriff dem lige som Røg bliffuer fordreffuen / Lige som Vox smelter faar ild / saa skulle de Wgudelige omkomme faar Gud.

Men de Retferdige skulle glædis oc fryde sig faar Gud / Oc glæde sig aff hiertet.

Siunger Gud / siunger hans Naffn loff / Bereder vey faar hannem som far sactmodige / Hand heder HERRE oc glæder eder faar hannem.

Hand er de Faderløse børns Fader / oc Enckers Dommere / Hand er Gud i sin hellige Bolig.

En Gud som giffuer den som er ene Husit fult aff børn / Den som vdfører Fangerne i rette tid / Oc lader de Affaldne bliffue i tyrcke.

Gud / der du drogst frem faar dit Folck / Der du gickst frem i Ørcken / Sela.

Da beffuede Jorden / oc Himlene drøppede / for denne Gud i Sinai / For den Gud der er Jsraels Gud.

Men nu giffuer du Gud en naadig Regn / Oc du verqueger din Arff / som er tør.

At dine Diur kunde bo der i / Gud / du verqueger de Elende met din gode Ting.

HERREN giffuer Ord / Met store Euangelisters skare.

Kongerne faar Herren ere Venner met huer andre / Oc Husens ære vddeler Roffuit.

Naar i ligge paa marcken / da skin det som Due vinge / De glimme som Sølff oc Guld.

Naar den Almectige setter Konger blant dem her oc der / Da bliffuer det klart / som mørckt er.

Gudz Bierg er it fructsommeligt Bierg / Jt stort oc fructsommeligt Bierg.

Hui springe i store Bierge? Gud haffuer lyst til at bo paa dette bierg / Oc HERREN bliffuer altid der.

Gudz vogne ere mange tusind maal tusinde / HERREN er blant dem i den Hellige Sinai.

Du opforst i Høyheden / oc fangedeEphe. 4 Fengselet / Du haffuer anammit Gaffuer for Menniskene / Oc de Affaldne / at Gud HERREN skal alligeuel bliffue der.

HERREN vere daglige loffuit /Matt. 11. Gud legger en Byrde paa oss / Men hand hielper oss oc / Sela.

Wi haffue en Gud som hielper / Oc den HERRE HERRE / som frelser aff Døden.

Men Gud skal sønder sla sine Fiendis Hoffuit oc deris Jsse / Som fare frem i deris Synder.

Dog siger HERREN / Jeg vil hente nogle blant de Fede / Jeg vil hente nogle aff Haffzens Dybhed.

Der faare skal din fod farffuis i Fiendens blod / oc dine Hunde skulle slicke det.

Mand seer Gud / huor du drager frem / Huor du min Gud oc Konge drager frem i Helligdommen.

Sangerne gaa faare der nest Spillemend |480 iblant Pigerne som sla paa Trumme.

Loffuer Gud HERREN i forsamlingene / Faar Jsraels Kilde.

Der regerer iblant dem den lille BenJamin / Juda Førster met deris Hob / Sebulons Førster / Nephthali Førster.

Din Gud haffuer oprettet dit Rige / Gud styrcke oss i det samme / Thi det er din Gerning.

For din Tempels skyld i Jerusalem / Skulle Kongerne føre dig Gaffuer.

Straffe Diurene i Røret / Øxeniss Hob blant deris Kalffue / Som nedtræde for Pendinge skyld / Hand atspreder Folckene som gerne stride.

Førsterne aff Egypten skulle komme / Morland skal oprecke sine hender til Gud.

J Kongerige paa Jorden siunger Gud / Siunger HERREN loff / Sela.

Den som far alle vegne i Himmelen aff begyndelsen / See / hand skal giffue sin Torden mact.

Giffuer Gud Mact / Hans Herlighed er i Jsrael / Oc hans Mact i Skyerne.

Gud er vnderlig i sin Helligdom / Hand er Jsraels Gud / Hand skal giffue Folcket Mact oc krafft / Loffuit vere Gud.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.