Christian 3.s danske Bibel

|1042 S. Pauli Epistel til de Colosser.

I.

PAulus / Jhesu Christi Timotheus.Apostel / formedelst Guds vilie / oc Timotheus den Broder.

De Hellige i Colossen / oc de tro Brødre i Christo.

Naade vere met eder oc Fred aff Gud vor Fader / oc den HERRE Jhesu Christo.

Wi tacke Gud oc vor HERRJS Jhesu Christi Fader / oc bede altid for eder / effter som wi haffue hørt / aff eders Tro til Christum Jhesum / oc om eders kærlighed til alle Helligen / for det Haab skyld / som eder er bortlagd i Himmelen / Om huilcket i haffue tilforn hørt formedelst Sandheds Ord / vdi Euangelio / huilcket som er kommet til eder / som oc i den gantske Verden / oc er fructsommeligt / lige som oc i eder / fra den dag / der i det hørde / oc kende Guds Naade i sand Epaphras.hed. Lige som i oc lærde aff Epaphra vor kære Mettienere / huilcken der er en tro Christi tienere / for eder / som ocsaa obenbarede oss eders kærlighed i Aanden.

Der faare lade wi icke aff / at bede foreder / fra den dag / der widet hørde / oc wi bede / at i kunde opfyldis met hans vilies bekendelse / i allehonde Aandelig Visdom oc forstand / At i kunde vandre verdelige faar HERREN / til al behagelighed / Oc vere fructsommelige i alle gode Gerninger / Oc voxe i Guds bekendelse / oc bliffue stercke met al Krafft effter hans herlige mact / i al taalmodighed oc langmodighed / met glæde / Oc sige Fadren tack / som giorde oss duelige til Helligens Arffuedel i Liuset / huilcken som frelste oss aff mørckens Øffrighed / oc sette oss i sin elskelige Søns Rige / i huilcken wi haffue Forløsning / formedelst hans Blod / som er Syndernis forladelse.

Huilcken der er den wsynlige Guds lige Billede / den Førstfødde faar alle Creature / Thi formedelst Hannem er alting skabt / det som er i Himmelen oc paa Jorden / det synlige oc wsynlige / baade Throner oc Herredøme / oc Førstedøme / oc Øffrighed / Det er altsammen skabt formedelst hannem oc til hannem / oc Hand er faar alle ting / oc det er altsammen bestandigt i hannem. Oc hand er Legemens hoffuet / som er / Menighedens / huilcken som er Begyndelsen oc den Førstfødde aff de Døde / Paa det at hand skal haffue Fremgong i alle ting / Thi det vaar behagelighed / at al Fuldkommelighed skulde bo i Hannem / Oc alting skulde forligis formedelst hannem til hannem selff / vere sig paa Jorden eller i Himmelen / Der met at hand giorde Fred formedelst Blodet paa hans Kaarss / ved sig selff.

Oc eder i som vdi fordom tid vaare Fremmede oc Fiender / formedelst eders fornufft i onde gerninger / Nu haffuer hand oc forligt eder met sit Køds Legeme / formedelst Døden / Paa det at hand skulde fremskicke oss hellige / oc wstraffelige oc vden skyld faar hannem selff / Der som i ellers bliffue i Troen / grundfeste oc stadige / oc wrørelige fra Euangelij haab / huilcket i haffue hørt / huilcket der er predicket iblant alle Creature / som ere vnder Himmelen / hues Tienere ieg Paulus er bleffuen.

|1043 Nu glæder ieg mig i min Pine / som ieg lider faar eder / oc ieg opfylder i mit Kød / den drøffuelse som end nu fattis i Christo / for hans Legeme / som er Menigheden / huess Tienere ieg er bleffuen / effter det Guddommelige Predicke Embede / som mig er giffuit iblant eder / At ieg skal Predicke Guds ord rigelige / som er / den Hemmelighed / der haffuer veret skiult aff Verdens begyndelse / oc tid fra tid / Oc nu er det obenbaret hans Helligen / huilcke Gud vilde kundgøre / denne Hemmeligheds herlige Rigdom iblant Hedningene (som er Christus i eder) som er herlighedens Haab / der wiforkynde / Oc wi formane alle Menniske / oc lære alle Menniske met al Visdom / at wi beskicke huert Menniske fuldkommet i Christo Jhesu / Paa huilcket ieg oc arbeyder oc strider / effter hans Krafft / som arbeyder krafftelige i mig.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.