Christian 3.s danske Bibel

[1053]

II

SAa ver nu sterck min Søn / formedelst den Naade i Christo Jhesu / Oc huad som du haffuer hørt aff mig formedelst mange Vidne / det befale tro Menniske / som ere duelige til at ocsaa lære andre. Haff medlidelse som en god Jhesu Christi Stridzmand. Jngen Stridzmand befatter sig met nogen handel om sin næring / at hand kand behage den / som hannem anammede. Oc der som nogen oc strider / saa bliffuer hand icke dog krunet / vden hand strider rettelige. Den Plowmand / som forarbeyder ageren / hand skal først nyde Fructen. Merck / huad ieg siger / Oc HERREN skal giffue dig forstand i alle ting.

Holt Jhesum Christum i hukommelse / som opstod fra de Døde / aff Dauids Sæd / effterSupra 1. mit Euangelium / for huilcket ieg lider / indtil Baandene / som en Misdedere / Men Guds ord er icke bundet. Der faare lider ieg alting for de Vdualdis skyld / paa det at de skulle oc faa Salighed i Christo Jhesu / met euig Herlighed.

Det er io visselige sant / Dø wi met / da skulle wi leffue met / Lide wi / da skulle wi met regnere / Necte wi / da skal hand oc necte oss / Tro wi icke / da bliffuer hand tro / Hand kand icke necte sig selff. Minde dem paa saadant / oc Vidne faar HERREN / At de icke kiffuis omTit. 1 ord / som icke ere nyttelige / vden at foruende dem der høre til.

Ver flitig til at beuise dig en retsindig oc wstraffelig Arbeydere faar Gud / som rettelige 1. Timo. 6. deler Sandheds Ord. Holt dig fra den waandelige løse snack / Thi hand hielper meget til it wgudeligt væsen / Oc deris ord æder omkring sig lige som en Krefft / Jblant huilcke Hymeneus. Philetus. Hymeneus er / oc Philetus / huilcke der feylde i Sandhed / oc sige / At Opstandelsen er allerede skeet / Oc haffue foruent nogle fra Troen.

Men Guds faste grunduol er stadig / oc haffuer denne Beseilning / HERREN kender sine / Oc huo som neffner Christi Naffn / hand skal traade fra wretferdighed. Der ere icke aleniste kar aff Guld oc Sølff i it stort huss / men ocsaa aff træ oc iord / Oc nogle til ære / oc nogle til vanære. Der som nogen nu renser sig fra saadant Folck / hand bliffuer it helligt Kar / til ære / som Hosbonden kand bruge / oc er bered til alle gode gerninger.

Fly vngdommens begering / Giff dig effter Retferdighed / Troen / Kærlighed / Fred / met alle dem / som kalde paa HERREN met it rent hierte. Men holt dig fra daarlige ocTit. 1. wnyttelige Spørssmaal / Thi du vedst / at de føde ekon trette. Oc HERRENS Tienere skal icke vere tretactig / men venlig imod huer mand / redebon til at lære / som kand fordrage de Onde met sactmodighed / oc straffe de Genstridige / om Gud vilde en gong giffue dem penitentze / til at bekende Sandhed / oc at bliffue ædru igen aff Dieffuelens snare / aff huilcken de ere fangne / effter hans vilie.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.