Christian 3.s danske Bibel

[1053]

III.

DEt skalt du oc vide / At der skal i de siste dage komme gruselig tid. Thi der skulle1. Timoth. 4.2. Pet. 3. vere Menniske / som holde aff sig selff / Gerige / Stortalende / Hofferdige / Be spaattere / Foreldrene wlydige / Wtacknemmelige / Waandelige / Wkærlige / Wforligelige / Skendere / Wkyske / Vilde / Vanartige / Forredere / Fortredelige / Opblæsde / Som mere elske vellyst end Gud / Som haffue it Gudeligt væsens anseelse / Men de necte krafften der aff / Fly ocsaa saadane. aff de samme ere / de som løbe her oc der i Husene / oc føre Quinderne fangne / som ere besuarede met Synd / oc fare met allehonde lyst / De lære altid / oc kunde aldri komme til Sandheds bekendelse.

Oc lige som Jannes oc Jambres stode mod Mose / Saa staa oc disse mod Sandhed /Exod. 7. Jannes. Jambres. Det ere Menniske met forderffuede sind / oc wduelige til Troen / Men de skulle icke bedriffue det lenge / Thi deris daarlighed skal bliffue obenbare for huer mand / Lige som de andris ocsaa vaar.

Men du haffuer forfaret / min skick/ min mening / min Tro / min Langmodighed / min kærlighed / min taalmodighed / min forfølgelse / min pine / som mig er vederfaren i Antiochia / i Jconio / i Lystran / huilcken forfølgelse ieg leed der / Oc HERren frelste mig / aff alt sammen. |1054 Oc alle / som ville leffue Gudelige i Christo Jhesu / de skulle lide forfølgelse. Men met de onde oc suigefulde Menniske / bliffuer det io lenger io verre / de bedrage oc bliffue bedragne.

Men bliff du i det som du haffuer lært / oc dig er befalet / Effterdi du vedst / aff huem du haffuer lært / Oc effterdi du vedst den hellige Scrifft op aff Barndom / da kand hun vnderuise dig til salighed / formedelst Troen i Christo Jhesu. Thi al den Scrifft / som er ind 2. Pet. 1.giffuen aff Gud / hun er nyttelig til Lærdom / til straff / til forbedring / til vnderuisning i Retferdighed. At it Guds Menniske / skal vere fuldkommet / oc skickeligt til alle gode gerninger.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.