Christian 3.s danske Bibel

|1055 S. Pauli Epistel til Titum.

I.

PAulus Guds Tienere / Men Jhesu Christi Apostel / Effter Guds vdualdis Tro / oc Sandheds bekendelse til Gudelighed / i Haabet til det euige Liff / huilcket den loffuede / som icke liuger / Gud / før Verdens tid / Oc hand obenbarede sit Ord / i sin tid / formedelst den Predicken / som mig er befalet / effter Guds vor Frelseris befalning.

Tito min retsindige Søn / effter beggis vor tro.

Naade / Barmhertighed / Fred aff Gud Fader / oc den HERRE Jhesu Christo / vor Frelsere.

Der faare loed ieg dig bliffue i Creta / at du skulde det fuldkommelige beskicke / der som ieg afflod / oc besette Stæderne alleuegne met Eldste / lige som ieg befalede dig. Der som nogen er wstraffelig / en Quindis Mand / Som haffuer tro Børn / icke berøctede / at de ere Dranckere oc wlydige. Thi at en Biscop skal vere wstraffelig / som Guds Huss holdere / Jcke egensindet /1. Timoth. 3. icke vredactig / icke en Vindranckere / icke en offuerfusere / som icke staar effter slem vinding / Men lener gerne Huss / er goduillig / tuctig / retferdig / hellig / kysk / oc bliffuer fast ved det Ord / som vist er / oc kand lære / At hand kand vere mectig til at formane / formedelst den salige Lærdom / oc at straffe dem som sige imod.

Thi der ere mange fortredelige / oc wnyttige Squaldrere oc Bedragere / besynderlige de aff Omskærelsen / paa huilcke mand skal stoppe munden / Thi de foruende gantske Huss / oc lære det som icke duer / for skendelig Vinding skyld. Der haffuer en aff dem sagd / deris egen Prophete / De Creter ere stedze Løgnere / onde Diur / oc lade Buge / Dette Vidnisbyrd er sant.

Epimenides For den sag skyld straffe dem skarpelige / Paa det de kunde vere karske i Troen / oc icke giffue act paa Jødiske Fabel / oc Menniskens Bud / som affuende dem fra sandhed. De rene er alting rent / Men de wrene oc vantro er inted rent / Men baade deris Sind oc Samuittighed ere wrene. De sige / at de kende Gud / Men de necte det met deris gerninger / Effterdi at Gud haffuer verstyggelighed til dem / oc de ere wduelige til alle gode Gerninger.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.