Christian 3.s danske Bibel

[207]

XIIII.

DEtte er det / som Jsraels børn haffue indtaget i Canaans land / som den Prest Eleasar oc Josua Nuns søn / oc de øffuerste Fedre iblant Jsraels børns Slecter / vddelte iblant dem / Oc de skiffte det ved Laad iblant dem / som HERREN befalede ved Mose at giffue de halfftiende Slecter. Thi at Mose haffde giffuit de tho oc den halffue Slect arffuedel paa hin side Jordan / Men hand gaff Leuiterne ingen Arff i blant dem / Fordi at der bleffue tho slecter aff Josephs børn / som vaar Manasse oc Ephraim / Derfaare gaffue de Leuiterne ingen part i landet / men Stæder / at bo vdi / oc Forstæder til deris queg oc godz. Som HERREN bød Mose / Saa giorde Jsraels børn / oc delede Landet.

Da ginge Juda børn frem til Josua i Gilgal / oc Caleb Jephunne Kenisiters søn sagdeCalebs arffuedel. Num. 14. til hannem / Du vedst / huad HERREN sagde til Mose Gudz mand paa mine oc dine vegne i Kades Barnea. Jeg vaar fyretiue aar gammil / der Mose HERRENS tienere vdsende mig aff Kades Barnea / at bespeyde Landet / oc ieg sagde hannem suar igen / effter min samuittighed. Men mine Brødre / som ginge op met mig / de mistrøstede Folckenis hierter / Men ieg fulde HERREN min Gud trolige. Da soer Mose den samme dag / oc sagde / Det Land / som du tredde paa met dine føder / det skal bliffue dit oc dine børns Arff euindelige / Thi du effterfulde HERREN min Gud trolige.

Oc see nu / HERREN haffuer ladet mig leffue / som hand sagde. Det er nu fem oc fyretiue aar siden at HERREN sagde dette til Mose / der Jsrael vandrede i ørcken / Oc see nu / Jeg er i dag fem oc firesinstiue aar gammil / oc ieg er end nu i dag saa sterck / som ieg vaar den dag / der Mose vdsende mig / Lige som min krafft vaar paa den tid / Saa er hun end nu tilEccle. 46. at stride / oc til at gaa vd oc ind. Saa giff mig nu dette Bierg / som HERREN talede om den dag / thi du hørde det samme dag / Thi at de Enakim bo der paa / oc ere store oc faste Stæ|208 uedels Landemercke. Iosu. 21.der / Om HERREN vil vere met mig / at ieg kand fordriffue dem / som HERREN haffuer sagt.

Saa velsignede Josua hannem / oc gaff saa samme Jephunne søn Hebron til Arff. Der aff bleff Hebron Calebs / Jephunne Kenisiters søns eyedom / indtil denne dag / thi hand effterfulde HERREN Jsraels Gud trolige. Men Hebron kalledis i fordom tid Kiriath Arba / som vaar it stort Menniske iblant Enakim / Oc Landet loed aff at stride.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.