Christian 3.s danske Bibel

[137]

XIIII.

DA begynte al Menigheden at robe / oc folcket græd den nat offuer. Oc alleJsraels børn knurre. Deut. 1.Psal. 106. Jsraels børn knurrede mod Mose oc Aaron / oc al Menigheden sagde til dem / Gud giffue at wi haffde bleffuit døde i Egypti land / eller end nu motte dø i denne ørcken / Huor faare fører HERREN oss i det Land / at vore Hustruer skulle falde vnder suerd / oc vore Børn skulle bliffue til roff? Er det icke bedre / at wi drage ind i Egypten igen? Oc den ene sagde til den anden / Lader oss tage oss en Høffuitzmand / oc drage i Egypten igen.

Men Mose oc Aaron fulde ned paa deris ansict / for den gantske Menighedz forsamlingJosua. aff Jsraels børn. Oc Josua Nuns søn / oc Caleb Jephunne søn / som oc haffde bespeydet Landet / reffue deris Klæder sønder / oc sagde til alle Jsraels børns Menighed / Det Land / som wi vandrede igennem at bespeyde / er gantske got. Der som HERREN er oss naadig / da fører hand oss vel ind i det samme Land / oc giffuer oss det / det er it Land som milck oc hunnig |138 mane Jsrael at indtage Landet.flyder vdi. Falder icke fra HERREN / oc frøcter eder icke for Folcket som er i dette Land / Thi wi ville æde dem op lige som Brød / Deris Beskermelse er viget fra dem / Men HERREN er met oss / frøcter eder inted for dem.

Da sagde det gantske Folck / at mand skulde stene dem. Da obenbarede "HERRENS herlighed sig i Vidnesbyrdens Tabernakel for alle Jsraels børn. Oc HERREN sagde til Mose / Huor lenge skal dette Folck forhaane mig? Oc huor lenge ville de icke tro mig ved alle honde Tegen / som ieg haffuer giort blant dem? Jeg vil sla dem met Pestilentze / oc legge dem øde / oc gøre dig til it større oc mectigere Folck / end dette er.

Deut. 9. Da sagde Mose til HERREN / Saa høre Egypterne det / Thi du haffuer vdført dette Folck mit fra dem met din Krafft / Oc mand skal sige til dette Lands Jndbyggere / som haffue hørt / at du est HERRE blant dette folck / oc lader dig obenbarlige til syne / oc din Exo. 13.Sky staar offuer dem / oc du HERRE gaar faare dem om dagen i en Skystøtte / oc om natten i en Jldstøtte / oc du slar dette Folck ihiel lige som en Mand / Da skulde Hedningene tale som hørde saadant røcte om dig / oc sige / HERREN kunde ingelunde føre det Folck i det Land som hand haffde soret dem / Der faare haffuer hand slactet dem i ørcken.

Mose beder for Folcket. Exo. 19. Saa lad nu HERRENS krafft bliffue stor som du haffuer talet / oc sagd / HERREN er taalmodig oc megit miskundelig oc forlader misgerning oc offuertredelse / oc lader ingen bliffue wstraffet / Men hand hiemsøger Fedrenis misgerning offuer Børnene / i den tredie oc fierde Led. Saa ver nu dette Folckis misgerning naadig / for din store Barmhiertighed skyld / Som du ocsaa haffuer forladet dette Folck siden du førde dem aff Egypten / ind til nu.

HERREN suarede / Jeg haffuer tilgiffuit det / lige som du haffuer sagd. Men saa Num. 26.Deut. 1. 2. Psal. 95.sant som ieg leffuer skal al Verden opfyllis aff HERRENS Herlighed. Thi at alle de Mend som haffue seet min Herlighed oc mine Tegen / som ieg giorde i Egypten / oc i Ørcken / oc haffue nu fristet mig thi gonge / oc icke hørt min røst / Der skal ingen aff dem see det Land / som ieg haffuer sorit deris Fedre / Der skal oc ingen aff dem see det / som mig haffue lastet. Men min Tienere Caleb / vil ieg indføre i det Land / som hand haffuer før veret / fordi / at der er en anden Aand met hannem / oc hand haffuer trolige effterfult mig / oc hans Sæd skal indtage Caleb. Iosu. 14.det / Der til met Amalekiterne oc Cananiterne som bo i Dalen / Vender eder om i morgen oc drager i Ørcken paa den vey til det røde Haff.

Oc HERREN talede met Mose oc Aaron / oc sagde / Huor lenge vil denne onde Me Deut. 15.Psal. 106.nighed knurre mod mig? Thi ieg haffuer hørt den knur / som Jsraels børn knurre mod mig. Der faare sig til dem / Saa sandelige som ieg leffuer / siger HERREN / Jeg vil gøre mod eder / som i haffue sagd for mine øern. Eders Legeme skulle falde i denne ørcken / oc alle i som talde ere / fra tiue aar oc der offuer / i som haffue knurret mod mig / skulle icke komme i det Land / som ieg haffuer opløfft min Haand offuer / at ieg vilde lade eder bo vdi / Vden Caleb Jephunne Iosu. 3.søn / oc Josua Nuns søn.

Eders Børn om huilcke i sagde / de skulle bliffue til it Roff / dem vil ieg føre der ind / at de skulle rettelige kende Landet / som i foracte / Men i oc eders Legeme skulle falde i denne ørcken. Oc eders Børn skulle bliffue Hyrder i ørcken fyritiue aar / oc bære eders Horeri / indtil eders Legeme bliffue forterede i ørcken. Effter de fyritiue dagis tal i huilcke i haffue bespeydet Landet / Ja it aar for huer dag / at i skulle bære eders misgerninger i fyritiue aar / At i skulle fornemme / huad det er / naar ieg tager Haanden aff. Jeg HERREN haffuer sagd dette / det vil ieg oc gøre mod denne onde Menighed / som haffuer opset sig mod mig / de skulle alle bliffue til inted i denne ørcken oc dø her sammested.

Saa døde alle de Mend ved en Plage for HERREN / som Mose haffde vdsent at Psal. 95.bespeyde Landet / oc vore komne igen / oc komme al Menigheden til at knurre der imod / der met / at de førde tiender om det Land at det vor ont. Men Josua Nuns søn / oc Caleb Jephunne søn bleffue leffuende aff de Mend som fore hen at bespeyde Landet.

Oc Mose talede disse ord til alle Jsraels børn / da bleff folcket saare bedrøffuit. Oc om Deut. 1.morgenen stode de tilige op / oc ginge offuen paa Bierget / oc sagde / Her ere wi / oc ville drage op til den sted som HERREN haffuer talet om / thi wi haffue syndet. Men Mose sagde / Huor faare offuertræde i saa HERRENS ord? Det vil icke løckis eder. Drager der icke op / thi HERREN er icke blant eder / at i skulle icke bliffue slagne for eders Fiender. Thi Amalekiterne oc Cananiterne / ere der for eder / oc i skulle der falde for Suerd / fordi / at i haffue omuent eder fra HERREN / oc HERREN skal icke vere met eder.

Men de fordristede dem til at drage hen op paa det høye aff Bierget / Men HERRENS Pactis Arck oc Mose komme icke aff Leyren. Da komme de Amalekiter oc Cananiter ned som bode paa Biergene / oc sloge oc sønderknusede dem indtil Horma.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.