Christian 3.s danske Bibel

[214]

XXIII.

Josua formaning til Jsrael. Iosu. 24. OC long tid der effter / at HERREN haffde kommet Jsrael til rolighed / for alle deris fiender trint omkring / oc Josua vaar nu gammil och vel ved alder / Da kallede hand Jsrael oc deris eldste Høffuitzmend / Dommere oc Embitzmend tilsammen / oc sagde til dem. Jeg er gammil oc vel ved alder / Oc i haffue seet alt huad HERREN eders Gud haffuer giort / ved disse Folck her faar eder / Thi HERREN eders Gud haffuer selff stridet for eder. Seer / Jeg haffuer delet eder til ved Laad det Folck som igen er / huer Slect sin Arffuedel fra Jordan / oc alle Folck som ieg haffuer vddreffuet / oc Vester paa til det store Haff / Oc HERREN eders Gud skal vdstøde dem faar eder / oc fordriffue dem fra eder / at i skulle indtage deris Land / som HERREN eders Gud haffuer loffuit eder.

Thi haffuer nu it frit mod / at i holde oc gøre alt det som staar screffuit i Mose Loubog / At i icke vige der fra / huercken til den høyre eller venstre side / Paa det at i icke komme iblant det Folck / som er igen hoss eder / Oc i icke tencke eller suere ved deris Arffguders naffn / icke heller tiene eller bede til dem / Men bliffue fast hoss HERREN eders Gud / som i haffue Exo. 26.Deut. 28.giort til denne dag. Saa skal HERREN fordriffue store oc mectige Folck faar eder / oc ingen haffuer staait mod eder / indtil denne dag. En aff eder skal iage tusinde / Thi HERREN eders Gud strider for eder / som hand haffuer loffuit eder. Der faare beuarer flittelige eders Siele / at i elske HERREN eders Gud.

|215 hans død. Men er det saa at i vende eder om / oc holde eder til det Folck som end nu offuer er / oc gøre ecteskaff met dem / saa at i komme iblant dem / oc de iblant eder / Da vider / at HERREN eders Gud / skal icke mere fordriffue alle disse Folck faar eder / Men de skulle bliffue eder til en snare oc til garn / oc til gadde i eders sider / oc til torne i eders øyen / Jndtil hand ødelegger eder aff det gode Land / som HERREN eders Gud haffuer giffuit eder.

See / Jeg gaar i dag der hen / som al verden / Oc i skulle vide aff gantske Hierte / och aff gantske Siel / at der haffuer icke it ord feylet / aff alt det Gode / som HERREN eders Gud haffuer loffuit eder / Det er altsammen fuldkommet oc inted borte bleffuit. Lige som i haffue faaet alt det Gode / som HERREN eders Gud loffuede eder / Saa skal oc HERREN lade alt ont komme offuer eder / indtil hand ødelegger eder / aff dette gode Land / som HERREN eders Gud gaff eder / om i offuertræde "HERRENS eder Gudz Pact som hand bød eder / Oc gaa hen oc tiene fremmede Guder / oc bede til dem / at HERRENS vrede bliffuer grum offuer eder / oc fordriffuer eder hastelige aff det gode Land / som hand haffuer giffuit eder.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.