Christian 3.s danske Bibel

[182]

XXVIII.

Lowens velsignelse. OC om du est HERRENS din Gudz røst lydig / at du holder oc gør alle hans Bud / som ieg biuder dig i dag / Da skal HERREN din Gud gøre dig til det alderhøyeste offuer alle Folck paa Jorden. Oc alle disse Velsignelser skulle komme offuer dig / oc tage paa dig / Fordi at du haffuer veret HERRENS din Gudz røst lydig. Velsignet skalt du vere i Staden / velsignet paa Ageren. Velsignet skal din Liffuis Fruct vere / dit Landis fruct / oc dit Quegis fruct / oc dit fæes fruct / oc dine faars fruct. Velsignet skal din Kurff vere oc din leffning. Velsignet skalt du vere / i din indgong / oc velsignet skalt du vere / i din vdgong.

Oc HERREN skal sla dine Fiende ned faar dig / som sette dem op mod dig / At en vey skulle de komme mod dig / oc at siu veye skulle de fly for dig. HERREN skal biude Velsignelse / at hand skal vere hoss dig i din Kællere oc i alt det som du tager dig faare / och hand skal velsigne dig / i det Land som HERREN din Gud haffuer giffuit dig.

HERREN skal opreyse dig sig til it helligt Folck / som hand haffuer soret dig / fordi at du holder HERRENS din Gudz Bud / oc vandrer i hans veye. At alle Folck paa |183 Jor den skulle see / at du est kaldet effter HERRENS Naffn / oc de skulle frøcte sig for dig. Oc HERREN skal giffue dig offuerflødige nock Godz / baade i din Liffuis Fruct / oc i dit Quegis fruct / oc i din Jordis fruct / paa det Land / som HERREN din Gud soer dine Forfedre at giffue dig.

Oc HERREN skal oplade sit gode Liggende fæ / Himmelen / at giffue dit Land Regn i sin tid / oc velsigne alle dine henders gerninger. Oc du skalt lene mange Folck / Oc du skalt aff ingen laane. Oc HERREN skal gøre dig til Hoffuedet / oc icke til Halen / oc du skalt altid vere offuen / oc icke ligge vnder / Fordi / at du est HERRENS din Guds Bud lydig / som ieg biuder dig i dag at holde oc gøre dem. Oc at du icke viger / fra nogle disse ord som ieg biuder dig i dag / huercken til den høyre eller til den venstre side / at du icke vandrer effter fremmede Guder at tiene dem.

Men om du icke lyder HERRENS din Gudz røst / at holde oc gøre effter hansLeui. 26. Bud oc Ræt / som ieg biuder dig i dag / Da skulle alle disse Forbandelser komme offuer dig oc falde paa dig. Forbandet skalt du vere i Staden / forbandet paa Ageren. Forbandet skal din Kurff vere oc huad der leffnis. Forbandet skal din Liffuis Fruct vere / din Jordis fruct / dit fæis fruct / oc dine faars fruct. Forbandet skalt du vere / naar du gaar ind / forbandet / naar du gaar vd.

HERREN skal sende dig vermod / wraad oc wlycke / i alt det du tager faar hender / at gøre / Jndtil du bliffuer ødelagdt / oc snarlige forderffuet / for dine onde gerningers skyld / at du forlodst mig. HERREN skal lade Pestelentze komme paa dig / indtil at hand ødelegger dig / i Landet som du drager til at indtage. HERREN skal sla dig met Heffuelse / Kaaldesiuge / Hede / Brynde / Tørcke / forgifftig Luct / oc Gulsot / oc hand skal forfølge dig / indtil at hand forderffuer dig.

Din Himmel som er offuer dit hoffuit / skal bliffue som kaaber / oc Jorden vnder dig som iern. HERREN skal giffue dit Land / støff oc aske for Regn aff Himmelen paa dig / indtil du bliffuer ødelagt. HERREN skal sla dig faar dine Fiende / At en vey skalt du drage vd mod dem / oc at siu veye skalt du fly faar dem / och du skalt bortspredis til alle Riger paa Jorden. Dit Legeme skal bliffue alle Fule vnder Himmelen / oc alle Diur paa Jorden / til føde / oc der skal ingen vere som dem skal foriage.

HERREN skal sla dig met Egyptiske Bulde / met Artzbulde / met Skab oc Klaade /Exo. 9.Rom. 1. at du skalt icke kunde lægis. HERREN skal sla dig met Galenskaff / Blindhed oc met hiertens Wsindighed / oc du skalt træffue om Middagen / som en Blind træffuer i mørcke / oc du skalt ingen lycke haffue paa dine veye.

Du skalt lide vold oc wret alle dine liffs dage / oc ingen skal hielpe dig. Du skalt troloffue en Hustru / Oc en anden skal soffue hoss hende. Du skalt bygge it Huss / Men du skalt icke bo der vdi. Du skalt plante en Vingaard / Men du skalt icke gøre hannem almindelig. Din oxe skal slactis faar dine øyen / Oc du skalt inted æde der aff. Din Asen skal tagis fra dig faar dit ansict met vold / Oc skal icke giffuis dig igen. Dine faar skulle giffuis dine Fiender / Oc ingen skal hielpe dig.

Dine Sønner oc Døtter skulle giffuis fremmede Folck / oc dine øyen skulle see der paa oc falne offuer dem daglige / Oc der skal ingen styrcke vere i dine hender. Dit Landis Fruct / oc alt dit Arbeyde skal det Folck æde / som du icke kender / oc du skalt lide wret / oc bliffue vndertryct alle dine dage. Oc du skalt bliffue galen for det som dine øyen skulle see.

HERREN skal sla dig met onde Bulde paa knæene oc paa læggene / Saa at du skalt icke kunde lægis / fra dit fodeblad / oc til din hoffuit taap.

HERREN skal driffue dig oc din Konge som du haffuer sæt offuer dig / bort til det Folck / som huercken du eller dine Fedre kende / oc der skalt du tiene fremmede Guder / stocke oc stene. Oc der skalt du bliffue Forfærdelig / oc til it Ordspraack oc Spaat iblant alle Folck / som HERREN driffuer dig til.

Du skalt føre megen Sæd vd paa marcken / men du skalt lidet samle ind igen / Thi Mich. 6. Hag. 2. Greshopper skulle opæde det. Du skalt plante Vingaarde oc arbeyde dem / Men du skalt icke dricke eller sancke Vin der aff / Thi Orme skulle fortære det. Du skalt haffue Olietræ inden alle dine Landemercke / Men du skalt icke smøre dig met Olien / thi at dine Olietræ skulle oprøckis. Du skalt affle Sønner oc Døtter / men icke beholde dem / Thi at de skulle bort føris fangne. Alle dine Træ / oc Landzens Fruct skulle onde Orme æde.

Vdlendingen som er hoss dig / skal opstige offuer dig oc bliffue yppermere end du / Men du skalt stige ned / oc altid vndertryckis. Hand skal lene dig / Oc du skalt icke lene hannen / Hand skal bliffue Hoffuedet / Oc du skalt bliffue Halen

Saa skulle alle disse Forbandelser komme offuer dig oc forfølge dig oc ramme dig / indtil |184 at du bliffuer ødelagt / Fordi / at du lydde icke HERRENS din Gudz røst / at holde hans Bud oc Ræt / som hand haffuer budet dig. Der faare skulle de vere til Tegen oc Vnderlig Ting paa dig / oc paa din Sæd euindelige / Fordi at du icke tiente HERREN din Gud met dit hiertis glede / oc løst / den tid du haffde aldelis nock. Oc du skalt tiene dine Fiende / som HERREN skal skicke til dig / met hunger oc tørst / oc met nøgenhed oc allehonde armod / Oc hand skal legge it Jernaag paa din Hals / indtil hand legger dig øde.

HERREN skal føre it Folck offuer dig / long veyes fra Verdens ende / som en Ørn fluer / hues tungemaal du icke forstaar / it grumt Folck / som icke anseer de Gamlis person / oc ey sparer de Vnge. Oc det skal fortære dit Fæes fruct / oc dit Landis fruct / indtil du bliffuer ødelagt / oc det skal inted leffne dig igen huercken Korn eller most / eller olie / oc ey heller fæis eller faaris Fruct / indtil det forderffuer dig. Och skal gøre dig angist inden alle dine Porte / indtil det nedkaster dine høye och faste Mure / som du forlader dig paa / i alt dit Land / Och du skalt faa angist inden alle dine Porte / i dit gantske Land / som HERREN din Gud haffuer giffuit dig.

4. Reg. 6. Thre. 4.Du skalt æde din Liffuis Fruct / kødet aff dine Sønner och Døtter / som HERREN din Gud haffuer giffuit dig / i angist oc nød / som dine Fiender skulle tuinge dig met. Saa at en Mand som før vaar meget kleinlig hoss dig oc leffuede kræselige / skal icke ville vnde sin Bro der / oc sin Hustru i hans arm / oc sin Søn som hand haffuer igen aff sine Sønner / at giffue nogen aff dem aff hans Sønners kød / at æde aff / Thi hannem er inted mere leffnet igen / aff alt sit godz / i den angist oc nød / som din fiende skal tuinge dig met inden alle dine Porte.

Den Quinde som før haffuer veret saa kleinlig / oc leffuet saa kræselige hoss eder / at hun haffuer icke forsøgt at sette sin Fod paa iorden for kleinlighed oc velløst / Hun skal icke vnde sin Mand i hendis arm / oc sin søn oc sin Daatter / den Effterbyrd som er vdgongen aff hendis eget Liff / oc ey heller barnet / som hun fødde / Thi hun skal lønlige æde dem / for allehonde brøst i den angist och nød / som dine Fiender skulle tuinge dig met inden dine Porte.

Vden du holder oc gør effter alle de Ord i denne Low / som ere screffne i denne Bog / at du frøcter dette herlige oc forfærdelige Naffn / HERREN din Gud / Da skal HERREN vnderlige skicke sig mod dig / met plaffuer paa dig oc din Sæd / met store oc longuarendis Plaffuer / met onde oc longuarendis Siugdomme. Oc hand skal vende al den Egyptiske Siugdom til dig / som du frøcter faare / oc den skal henge ved dig. Oc der til met alle Siugdomme oc alle Plaffuer / som icke ere screffne i denne Lowbog / skal HERREN lade komme paa dig / indtil du ødeleggis. At der skal icke bliffue meget Folck igen aff eder / i den sted som i vaare før / saa mange som Stiernerne paa Himmelen / Fordi at du icke lydde HERRENS din Gudz røst.

Oc lige som HERREN gledde sig tilforne offuer eder / at gøre vel mod eder oc formere eder / Saa skal hand oc glede sig offuer eder / at hand kand forderffue oc ødelegge eder / Oc i skulle fordriffuis aff Landet / som du drager nu til at indtage. HERREN skal bortspre dig iblant alle Folck / fra den ene ende i Verden / til den anden / Oc der skalt du tiene fremmede Guder / som huercken du eller dine Fedre / kender / stocke oc stene.

Och du skalt ingen bliffuendis sted haffue iblant samme folck / och dine Føder skulle ingen huile haffue. Thi HERREN skal giffue dig der sammesteds it beffuendis Hierte / oc vanskende Øyen / oc en vansmectig Siel / at dit Liff skal henge faar dig. Du skalt frøcte baade Nat oc Dag / oc du skalt icke vere viss paa dit Liff. Du skalt sige om morgenen / Ah / maatte ieg leffue til afften / Om afftenen skalt du sige / Ah / maatte ieg leffue til i morgen / faar din Hiertens frøct / som skal forferde dig / oc for det som du skalt see met dine Øyen.

Oc HERREN skal føre dig ind i Egypten igen met Skib / at den vey / som ieg sagde dig aff / Du skalt icke mere see den. Der skulle i selis til eders Fiendis Tienste Suenne oc Tienste Quinder / oc der skal ingen vere som vil købe eder.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.