Christian 3.s danske Bibel

[215]

XXIIII.

JOsua forsamlede alle Jsraels slecter i Sichem / oc kallede de Eldste aff Jsrael /Sichem. de øffuerste Høffuitzmend / Dommerne / oc Embitzmendene. Oc der de vaare fremgongne faar Gud / da sagde hand til alt folcket / HERREN Jsraels Gud siger saa / Eders Fedre bode i fordom tid paa hin side vandet / Tharah / Abrahams oc Nahors fader / oc tiente andre Guder. Da tog ieg eders fader Abraham paa hin side vandet / oc loed hannem vandre i alt Canaans land / oc formerede hannem sin Sæd / Oc gaff hannem Jsaac. Oc Jsaac gaff ieg Jacob oc Esau / Oc iegGene. 21. 25. 36. 46. gaff Esau det bierg Seir at beside / men Jacob oc hans Børn fore ned i Egipten.

Da sende ieg Mose oc Aaron / oc plaffuede Egypten / som ieg giorde i blant dem. Siden førde ieg eder / oc eders forfedre aff Egypten / Oc den tid i komme til Haffuit oc de Egypter Exo. 3. 12. Exo. 14. forfulde eders forfedre met vogne oc reysener til det Røde haff / Da robede de til HERREN oc hand sette it Mørck mellem eder oc Egypterne / oc førde Haffuit paa dem / och skiulte dem. Oc eders øyen haffue seet / det ieg giorde i Egypten / Oc i bode i Ørcken i long tid / Oc ieg førdenum. 21. eder i de Amoriters Land / som bode paa hin side Jordan / Och der de stridde mod eder / gaff ieg dem i eders hender / at i besade deris Land / oc ieg ødelagde dem faar eder.

Da giorde Balak Zipors søn sig rede / de Moabiters konge / at stride mod Jsrael / OchNum. 22. sende hen oc loed kalde Balaam Beors søn / at hand skulde forbande eder. Men ieg vilde icke høre hannem / oc hand velsignede eder / oc ieg frelste eder aff hans hender. Oc der i ginge off=Iosu. 3. 6. 11. Deut. 7.Exo. 23. uer Jordan oc komme til Jericho / da stridde borgerne aff Jericho mod eder / de Amoriter / Pheresiter / Cananiter / Hethiter / Girgositer / Heuiter oc Jebusiter / Men ieg gaff dem i eders hender. Och ieg sende Gedehamse faar eder / som dreffue dem vd faar eder de tho Amoriters Konger / Jcke met dit suerd ey heller met din bwe. Oc ieg gaff eder it Land paa huilcket i haffue icke arbeydet / oc Stæder som i haffue icke bygt / at i skulle bo der vdi oc æde aff Vinbierg oc Olie bierg / som i haffue icke plantet.

Saa frøcter nu HERREN / oc tiener hannem trolige oc retsindelige / oc lader de Gu der fare / som eders fedre tiente paa hin side Vandet / oc i Egypten / oc tiener HERREN . Behager eder icke / at tiene HERREN / Saa vdueler eder i dag / huem i ville tiene / den Gud / som eders fedre tiente paa hin side Vandet / Eller de Amoriters Guder / i hues Land i bo Men ieg oc mit Huss ville tiene HERREN .

Da suarede Folcket / oc sagde / Det skal vere longt fra oss / at wi skulle forlade HERREN / oc tiene andre Guder / Thi HERREN vor Gud førde oss oc vore Fedre aff Egypti land / aff Trældommens huss / Oc giorde saa store Tegen faar vore øyen / oc beuarede oss paa al den vey / som wi reysde / oc iblant alt det Folck / som wi haffue gonget igennem. Oc haffuer vdstøt alle de Amoriters Folck faar oss / som bode i Landet / Der faare ville wi och tiene HERREN / Thi hand er vor Gud.

Josua sagde til Folcket / J kunde icke tiene HERREN / Thi hand er en hellig Gud / en nidkær Gud / som icke sparer eders offuertrædelse och synder. Men om i forlade HERREN oc tiene fremmede Guder / Da skal hand vende sig / oc plaffue eder / oc ødelegge eder / effter som hand haffuer giort eder Gaat. Folcket sagde til Josua. Jcke saa / Men wi ville tiene HERREN.

Da sagde Josua til folcket / J ere Vidnesbyrd offuer eder / at i haffue vdualt eder HER|216 REN / at tiene hannem. De sagde / Ja. Saa kaster nu bort fra eder de fremmede Guder / som ere iblant eder / oc bøyer eders hierte til HERREN Jsraels Gud. Oc folcket sagde til Josua Wi ville tiene HERREN vor Gud oc lyde hans røst / saa giorde Josua samme dag it forbund met folcket / oc lagde dem Low oc Ræt faare / i Sichem.

Oc Josua screff alt dette i Gudz lowbog / Oc tog en stoer Sten / oc reyste hannem samme sted op vnder en Eg / som vaar hoss HERRENS Helligdom / oc sagde til alt folcket. See / denne Sten skal vere Vidnesbyrd imellem oss / Thi hand hørde alle HERRENS ord / som hand haffuer talet met oss / oc hand skal vere Vidnesbyrd offuer eder / ath i skulle icke necte eders Gud. Saa loed Josua Folcket fare / huer til sin arffuedel.

Josua alder 110. aar. Oc det hende sig der dette vaar skeet / at Josua Nuns søn HERRENS tienere døde / der hand vaar hundrede oc thi aar gammil / Oc de iorede hannem i sin Arffuedels lande Gaas. Jud. 2. mercke i Timnath Serah / som ligger paa Ephraims bierg / Norden fra Gaas bierg. Oc Jsrael tiente HERREN / saa lenge som Josua leffuede oc de Eldste / som lenge leffuede effter Josua / som viste alle HERRENS gerninger / som hand haffde giort mod Jsrael. ¶ Oc Josephs ben / som Jsraels børn førde met dem aff Egypten / iorede de i Sichem / paa den Ager som Ja Josephs ben. Gene.23. Eleasar. døer.cob købte aff Hemors børn / Sichems faders / for hundrede sølff pendinge / oc bleff Josephs børns Arffuedel. ¶ Eleasar Aarons søn døde oc saa / och de iorede hannem i Gibea / som hørde hans søn Phineas til / som hannem vaar giffuen paa Ephraims bierg.

Ende paa Josua Bog.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.