Christian 3.s danske Bibel

[198]

VI.

|199 JEricho vaar tilluct oc foruaret faar Jsraels børn / at der kunde ingen komme vdJericho. eller ind. Oc HERREN sagde til Josua / See der / Jeg haffuer giffuit Jericho met sine Konger oc Krigsfolck i din haand. Lad alle Krigsmendene gaa trint omkring Staden en gong / oc gør saa sex dage. Men paa den siuende dag / da lad Presterne tage siu Frydens aars Basuner / faar Arcken / oc gaar samme siuende dag / siu gonge omkring Staden / oc lad Presterne blæse i Basunerne. Oc naar mand blæser i Frydens aars horn oc lyder / at i høre Basunerne / Da skal alt folcket gøre it stort høyt Anskrig / Saa skal Stadzens mure falde ned / oc folcket skal indfalde / huer ret frem faar sig.

Saa kallede Josua Nuns søn Presterne / oc sagde til dem / Bærer Pactens Arck / oc lader siu Prester bære siu Fryde aars basuner faar HERRENS Arck. Oc hand sagde til folcket Drager hen / oc gaar omkring staden / oc huo som er vebned / gaa sig faar "HERRENS Arck. Der Josua haffde dette sagt til folcket / Bare de siu Prester de siu Frydeaars basuner faar HERRENS Arck / oc ginge oc blæsde i Basunerne / oc HERRENS Pactis Arck fulde effter dem / Oc de som vaare vebnede ginge faare Presterne / som blæsde i Basuner / oc den menige Hob fulde effter Arcken / oc blæsde i Basunerne. Oc Josua bød folcket / oc sagde / J skulle icke gøre noget Anskrig / oc ey heller lade eders røst høre / eller lade it ord gaa aff eders mund / før paa den dag ieg siger til eder / Gører it Anskrig / saa gører it Anskrig.

Saa gick HERRENS Arck en gong omkring Staden / oc kom i Leyren / oc bleff der. Thi Josua pleyde at staa tilige op om dagen / oc Presterne bare HERRENS Arck. Oc de siu Prester bare de siu Fryde aars basuner faar HERRENS Arck / oc ginge oc blæs de i Basunerne / Oc de som vaare vebnede / ginge faar dem / Oc den menige Hob gick effter HERRENS Arck / oc blæsde i Basunerne. De ginge oc den anden dag en gong om Staden / oc komme i Leyren igen / Saa giorde de i sex dage.

[Illustration]

Den siuende dag stode de betilige op i Dagningen / oc ginge omkring Staden siu gonge effter den samme maade / saa at de komme den samme ene dag siu gonge omkring Staden. Oc den siuende gong / der Presterne blæsde i Basunerne / da sagde Josua til folcket / Gører it An|200skrig / Thi HERREN haffuer giffuit eder Staden. Men denne stad oc alt det som er i han Iosu. 2.nem / skal vere forbandet faar HERREN / Men den Skøge Rahab skal aleniste bliffue leffuendis / oc alle de som ere i huss met hende / Thi hun skiulte de Bud / som wi vdsende. Alene foruarer eder for det Forbannede / at i icke forbande eder / om i tage noget aff det forbandede oc forbande Jsraels Leyre der met / oc føre det i wlycke. Men alt det Sølff oc Guld / desligest kaaber vare iern vare / skal vere helligt faar HERREN / at det kand komme til HERRENS liggendefæ.

Oc folcket giorde it Anskrig / oc blæsde i Basunerne / Der alt folcket hørde Basunernis lyd / da giorde de it stort Anskrig / Oc murene fulde ned / Oc folcket stigede op i Staden / huer ret strax faar sig. Saa vunde de Staden / oc forbandede alt det i Staden vaar / met skarpe suerd / baade Mand oc Quinde / vng oc gammel / øxen / faar / oc asne.

Men Josua sagde til de tho Mend / som haffde bespeydet Landet / Gaar i den Skøgis huss / oc leder Quinden der fra hid vd met alt det som hun haffuer / som i sore. Da ginge de Rahab. Iosu. 2.vnge Mend Speyderne ind / oc ledde Rahab vd / oc hendis Fader oc Moder / oc Brødre / oc alt det hun haffde / oc al hendis Slect / oc lode dem bliffue vden faar Jsraels Leyer.

Men Staden opbrende de med ild / met alt det som vaar i hannem / foruden Sølff oc Guld / oc kaaber vare oc iern vare det lagde de indtil it Liggendefæ i HERRENS Huss. Rahab.Men Josua loed Rahab den Skøge / oc hendis Faders huss / oc alt det som hende hørde til / leffue / Oc hun bode i Jsrael / indtil paa denne dag / Thi hun skiulte de Bud / som Josua haffde vdsent at bespeyde til Jericho.

Samme tid soer Josua / oc sagde / Forbandet bliffue den Mand faar HERREN / 3. Reg. 16.som opreyser oc bygger denne stad Jericho. Naar hand legger hans Grundual / da kaaste det hannem hans første Søn / oc naar hand setter hans porte / da kaaste det hannem hans yngste Søn. Saa vaar HERREN met Josua / at mand sagde aff hannemi alle Land.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.