Christian 3.s danske Bibel

[1050]

III.

Tit. 1. DEt er io visselige sant. Der som nogen begærer it Biscops Embede / hand begærer en kaastelig gerning. En Biscop skal vere wstraffelig / En Quindis Mand / ædru / retsindig / tuctig / gerne lene Huss / duelig til at lære / icke en Vindranckere / icke en offuerfusere / icke den som staar effter slem Vinding / Men metlidig / icke tretactig / icke gerig / Som kand vel faarestaa sit eget Huss / Som haffuer lydige Børn met al erlighed (Thi der som nogen icke veed at faarestaa sit eget Huss / Huorledis skal hand besørge Guds Menighed?) Jcke Nyplantet / At hand skal icke opblæse sig / oc falde i Lasterens Dom. Hand skal oc haffue it gaat vidnisbyrd / aff dem som ere vden faare / Paa det hand skal icke falde i Lasterens forsmædelse oc snare.

Disligest skulle Tienere vere erlige / icke Tuetungede / icke Vindranckere / icke bruge werlig handel / som haffue Troens hemmelighed i en reen Samuittighed. Oc mand skal først forsøge dem / der effter skal mand lade dem tiene / om de ere wstraffelige.

Disligest skulle deris Hustruer vere erlige / icke Lastere / ædrue / tro i alle ting. Lad Tienerne vere huer en Hustruis Mand / som vel faarestaa deris Børn / oc deris egne Huss. Men huilcke som tiene vel / de forhuerffue dem selff en god trappe / oc en stor frimodighed i Troen / vdi Christo Jhesu.

Dette scriffuer ieg dig til / oc haabis at komme snart til dig. Men der som ieg tøffuer / At du skalt vide / huorledis du skalt vandre i Guds Huss / som er den leffuende Guds Menighed / Sandheds Pillere oc Grunduol. Oc det Gudelige hemmelighed er obenbarlig stor / Gud er obenbaret i Kødet / retferdiget i Aanden / obenbaret Englene / predicket faar Hedningene / troet aff Verden / anammet i Herlighed.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.