Christian 3.s danske Bibel

|1063 Den Første S. Johannis Epistel.

I.

DEt som vaar aff begyndelsen / det wi hørde / det wi saae met vore øyen / det wi beskudde / oc vore Hender toge paa / om Liffuens ord / Oc Liffuet er obenbaret / oc wi saae det / oc wi vidne / oc forkynde eder Liffuet / som er euigt / huilcket vaar hoss Faderen / oc er obenbaret faar oss. Det som wi haffue seet oc hørt / forkynde wi eder / At i oc skulle haffue Samfund met oss / oc vort Samfund skal vere met Faderen oc met hans Søn Jhesu Christo. Oc wi scriffue eder dette til / paa det at eders glæde skal vere fuldkommen.

Oc denne er den kundgørelse / som wi hørde aff hannem / oc forkynde eder / At Gud er it Liuss / oc der er icke Mørck i hannem. Der som wi sige / at wi haffue Samfund met hannem / oc vandre i mørcket / Da liuge wi / oc gøre icke sandhed. Men der som wi vandre i Liuset / lige som hand er i liuset / Da haffue wi samfund met huer andre / Oc Jesu Christi hans Søns Blod / gør oss rene aff alle Synder. Der som wi sige / At wi haffue ingen synd / Da forføre wi oss selff / oc Sandhed er icke i oss. Men der som wi bekende vore synder / da er hand tro oc retferdig / at hand forlader oss vore synder / oc renser oss aff al wdygd. Der som wi sige / at wi haffue icke syndet / Da gøre wi hannem til en Løgnere / oc hans Ord er icke i oss.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.