Christian 3.s danske Bibel

[1062]

III.

DEtte er den anden Epistel / som ieg scriffuer til eder / i elskelige / J huilcket ieg opuecker oc paaminder eders rene sind / At i skulle tencke paa de ord / som eder ere tilforn sagde aff de hellige Propheter / oc paa vort Bud / wi som ere vor HER R J S oc Frelseris Apostle.

Oc i skulle det først vide / At der skulle komme i de siste dage / Bespaattere / som vandre effter deris egen Lyst / oc sige / Huor er hans Tilkommelsis Løffte? Thi effter at Fedrene soffuede Gene. 1.hen / da bliffuer alting / lige som det vaar aff Creaturens begyndelse. Men aff fortredelighed ville de icke vide / at Himmelen oc vaar i fordom tid / der til met Jorden stadig aff vand oc vdi De samme Ordet oc vand. Gene. 7.vand / formedelst Guds ord / Dog bleff paa den tid / Verden forderffuit formedelst de samme met Syndfloden. Lige saa sparis oc nu Himmelen oc Jorden / formedelst hans Ord / at de skulle beuaris til Jlden / paa Dome dag / naar de wgudelige Menniske skulle fordømis.

Men en ting skal icke dølies faar eder / At en dag er faar HERREN lige som tusinde aar / oc tusinde aar lige som en dag. HERREN tøffuer icke met sin Foriettelse / som nogle acte det for en fortøffuelse / Men hand haffuer taalmodighed met oss / Oc vil icke / at nogen skal fortabis / men at huer mand skal vende sig til Penitentze.

1. Thes. 5. Oc HERRENS dag skal komme / som en Tyff om natten / J huilcken Himlene skulle forgaa / met stort bulder / Oc Elementerne skulle smeltis aff hede / Oc Jorden oc den gerning som der er vdi / skal opbrendis.

Effterdi at det skal nu altsammen forgaa / huorledis skulle i da vere skickede / met hellig omgengelse oc Gudeligt væsen? at i kunde vente oc haste til HERRENS dagis tilkommelse / Esaiæ 65.Paa huilcken Himlene skulle forgaa aff Jld / oc Elementerne smeltis aff hede. Men wi vente en ny Himmel / oc en ny Jord / effter hans Foriettelser / J huilcke Retferdighed boer.

Der faare mine elskelige / effterdi at i skulle der tage vaare paa / Da verer flitige / at i kunde findis wbesmittede oc wstraffelige faar hannem i Fred. Oc acter vor "HERRJS taalmo Paulus.dighed / for eders Salighed. Som oc vor elskelige Broder Paulus / screff eder til / effter den Visdom / som hannem er giffuen / lige som hand oc taler der om i alle Breff / J huilcke der ere nogle ting suare at forstaa / huilcke de wlærde oc Letferdige foruende / lige som oc de andre Scriffter / til deris egen fordømmelse.

Men i / mine Elskelige / effterdi i vide det tilforn / Da foruarer eder / at i icke formedelst skødeløse Folckis vildfarelse / bliffue forførde met dem / oc falde aff eders egen Befestning. Men voxer i vor HERRJS oc Frelseris Jhesu Christi naade oc bekendelse. Den samme vere ære / nu oc til euig tid / A M E N.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.